BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

LIETUVIŠKI ŠVENTOJO RAŠTO VERTIMAI

Vertėjai | Leidimai

Lietuviškųjų Šventojo Rašto vertimų vertėjai, leidėjai, redaktoriai

Bretkūnas || Skvireckas || Kavaliauskas || Rubšys || Abėcėlinis sąrašas

Arkivyskupas dr. Juozapas Jonas SKVIRECKAS

Gimė 1873 m. rugsėjo 18 d. Panevėžio apskrityje, Pumpėnų parapijoje, Rimkūnų kaime. 1885–1892 m. mokėsi Panevėžio realinėje gimnazijoje, 1892–1896 m. studijavo Žemaičių dvasinėje seminarijoje. 1896–1900 m. studijas tęsė Peterburgo imperatoriškojoje katalikų dvasinėje seminarijoje. 1899 m. buvo įšventintas kunigu ir 1900 m. paskirtas Žemaičių kunigų seminarijos profesoriumi. 1901 m. iš prelato A. Dambrausko-Jakšto perėmė Šventojo Rašto katedrą ir pradėjo dėstyti Šventojo Rašto įvadą, Senojo ir Naujojo Testamento egzegezę, lotynų kalbą ir Katekizmą. 1906 m. Kaune išleista J. Skvirecko versta „Šventa mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelija ir Apaštalų darbai“. 1911 m. Kaune išleido „Trumpą įvedimą (introdukciją) į Šventąjį Raštą“. Tais pačiais metais Kaune išleista pirmoji viso Šventojo Rašto vertimo knyga, o 1937 m. išleistas paskutinis Šventojo Rašto vertimo tomas.

1919 m. įšventintas vyskupu. 1919–1926 m. – Žemaičių vyskupijos ganytojo pagalbininkas ir generalinis vikaras. 1920 m. išrinktas Šventojo Rašto populiarinimo komiteto pirmininku. 1922–1926 m. buvo pirmasis Lietuvių katalikų mokslo akademijos pirmininkas. 1925 m. prisidėjo prie Lietuvos bažnytinės provincijos struktūros rengimo darbų. 1926 m. paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu. 1944 m. buvo priverstas išvykti į Vakarus. 1945 m. įsikūrė Šv. Vincento seserų vienuolyne Zamse (Austrija); čia 1959 m. gruodžio 3 d. ir mirė.

1998 m. arkivyskupo J. Skvirecko palaikai buvo pergabenti į Lietuvą ir palaidoti Kauno arkikatedroje.

Vienas iš reikšmingiausių J. Skvirecko darbų – Šventojo Rašto vertimas į lietuvių kalbą. 1911–1937 m. Kaune šešiais tomais išleistas visas iš lotynų kalbos į lietuvių arkivyskupo išverstas Šventasis Raštas. Arkivyskupo J. Skvirecko vertimas, ypač Naujojo Testamento, ne vieną sykį išleistas pakartotinai. 1955–1958 m. Romoje išleistas pataisytas viso Šventojo Rašto vertimas.

Arkivyskupas J. Skvireckas rašė: „Nereikia nei stebėtis, nei juo labiau užuojautą man reikšti, nes darbas prie Šventojo Rašto buvo man tikroji mano laimė, jis teikė man tiek džiaugsmo ir pasitenkinimo, kiek visa kita nebūtų galėję man duoti“. „Kaip visas Išganytojo įvykdytas žmonijos atpirkimas yra dieviškosios meilės darbas, taip Šventasis Raštas yra Dievo meilės žodis. Taigi, jūs visi šių dienų pavargėliai, artinkitės prie rašyto Dievo meilės žodžio, atverkite jam savo širdis, ir jis jus atgaivins“, – ragina arkivysk. J. Skvireckas.