BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

LIETUVIŠKI ŠVENTOJO RAŠTO VERTIMAI

Vertėjai | Leidimai

Lietuviškųjų Šventojo Rašto vertimų vertėjai, leidėjai, redaktoriai

Bretkūnas || Skvireckas || Kavaliauskas || Rubšys || Abėcėlinis sąrašas

ŽYMIAUSIŲ VERTĖJŲ, REDAKTORIŲ, LEIDĖJŲ ABĖCĖLINIS SĄRAŠAS

Vaclovas ALIULIS (g. 1921 m.)
Kunigas V. Aliulis MIC redagavo Č. Kavaliausko NT vertimą. Redagavo ST testus aštuntajame dešimtmetyje katalikų Liturginės komisijos rengtoms Mišių skaitinių knygoms. Paskelbė straipsnių bei recenzijų apie lietuviškuosius Biblijos vertimus.

Antanas BARANAUSKAS (1831–1902)
Katalikų vyskupas, poetas ir kalbininkas A. Baranauskas 1901-1902 m. iš Vulgatos ir lenkiškojo J. Wujeko Biblijos vertimo išvertė tris penktadalius Šventojo Rašto. Mirtis nutraukė darbą, vertimas liko neišspausdintas.

Jonas BERENTAS (1667–1737)
Evangelikų vyskupas, vertėjas ir redaktorius J. Berentas (Behrendt) buvo vienas iš Kvanto Bibliją rengusių vertėjų kolegijos vadovų.

Jonas BOŽYMOVSKIS (1610–1675)
Evangelikų reformatų dvasininkas J. Božymovskis (Borzymowski) pradėjo versti NT. Redagavo S. Chylinskio Biblijos vertimą. Darbą tęsė sūnus Jonas (1645-1687).

Kostas BURBULYS (1903–2001)
Metodistų kunigas K. Burbulys parengė Šventojo Rašto vertimą, atskiromis knygomis išleistą 1979–1982 m. Šio vertimo pagrindu 1996 m. išspausdinta leidyklos „Tikėjimo žodis“ parengta redakcija.

Jonas BRETKŪNAS (1536–1602)
Labguvos, vėliau Karaliaučiaus evangelikų liuteronų klebonas J. Bretkūnas (Bretke) pirmasis išvertė į lietuvių kalbą visą Bibliją.

Antanas DAMBRAUSKAS (1911–1995)
Klasikinės literatūros vertėjas A. Dambrauskas iš tarpinių kalbų parengė pranašų raštų ir deuterokanoninių knygų vertimus katalikų Liturginės komisijos aštuntąjį dešimtmetį išleistoms Mišių skaitinių knygoms.

Mikalojus DAUKŠA (apie 1527–1613)
Katalikų kanauninko, iškilaus lietuviškosios raštijos puoselėtojo M. Daukšos „Postilėje“ (1599 m.) yra NT ištraukų.

Samuelis B. CHYLINSKIS (apie 1634–1668)
Evangelikų reformatų stipendininkas S. B. Chylinskis 1657-1659 m. išvertė visą Šventąjį Raštą. Vertimas 1660 m. pradėtas spausdinti Londone, tačiau nebaigus sustabdytas.

Sigitas GEDA (g. 1943)
Poetas S. Geda 1997 m. išleido Psalmyną, taip pat paskelbė kitų Biblijos tekstų vertimų. Vertimams būdinga interpretacijos laisvė ir poetinė išraiška.

Juozapas A. GIEDRAITIS (1754–1833)
Katalikų vyskupas J. A. Giedraitis parengė visą NT tekstą. Išspausdintas Vilniuje 1816 m.

Jonas JAKNAVIČIUS (1589-1668)
Jėzuitas kunigas J. Jaknavičius išleido Evangelijų tekstus lygiagrečiai lenkų ir lietuvių kalbomis. Pirmasis leidimas 1647 m., iki XIX a. pabaigos daugiau kaip 40 leidimų.

Algirdas JURĖNAS (g. 1919)
Dr. A. Jurėnas 1961 m. išleido NT, kitą redakciją 1996 m. 2000 m. išleido viso Šventojo Rašto vertimą iš hebrajų , aramėjų ir graikų kalbų.

Antanas LIESIS (1912–1991)
Kunigas marijonas A. Liesis iš lotyniško Neovulgatos vertimo, lygindamas su prancūzišku „Bible de Jerusalem“ poetine kalba išvertė Psalmyną (išleistas 1973 m.). Kun. A. Liesis taip pat išvertė ST Išminties grupės knygų vertimus Mišių skaitiniams.

Česlovas KAVALIAUSKAS (1923–1997)
Kun. Č. Kavaliauskas iš graikų kalbos išvertė NT (pirmasis leidimas 1972 m., kita redakcija 1988 m.). Kun. Č. Kavaliauskas parengė NT sąvokų žodyną bei įvadus, Mišių skaitinių knygoms vertė ST istorinių knygų tekstus. Kun Č. Kavaliausko NT vertimo pagrindu parengti liturginiai Katalikų Bažnyčios skaitiniai.

Frydrichas KURŠAITIS (1806–1884)
Liuteronų kunigas, kalbininkas prof. F. Kuršaitis 1865 m. perredagavo Kvanto Biblijos lietuviškąjį vertimą. Perredaguotas vertimas vėliau daug kartų perspausdintas.

Jonas J. KVANTAS (1686–1772)
Prūsijos generalinis superintendentas prof. J.J. Kvantas (Quandt) rūpinosi NT lietuviškojo vertimo antruoju leidimu (1727 m.). Organizavo visos Biblijos vertimo bei leidybos darbą (pirmasis leidimas 1735 m.).

Petras G. MILKUS (1692–1753)
P.G. Milkus (Mielcke) drauge su J. Berentu tvarkė Kvanto Biblijos vertimą rengusių keliolikos vertėjų darbą.

Jokūbas MORKŪNAS (1550–1611)
Evangelikų reformatų spaustuvininkas J. Morkūnas 1600 m. išleido „Postilę", kurioje pateikta Evangelijų vertimų. Manoma, kad jas vertė pats J. Morkūnas.

Merkelis PETKEVIČIUS (1550–1608)
Evangelikų reformatų spaustuvininkas ir raštijos darbininkas M. Petkevičius 1598 m. išleido daugiausia jo paties verstą „Katekizmą", kuriame yra ir Biblijos tekstų.

Jonas RĖZA (1576–1629)
Evangelikų liuteronų kunigas J. Rėza (Rehsa, Rhesa) 1625 m. parengė spaudai J. Bretkūno išverstą Psalmyną, taip pat redagavo J. Bretkūno verstą NT.

Liudvikas G. RĖZA (1776–1840)
Poetas, tautosakos tyrinėtojas prof. L.G. Rėza (Rhesa) 1816 m. išspausdino naują Kvanto Biblijos vertimo redakciją, 1824 m. pasirodė naujai perredaguotas vertimas. Prof. L. G. Rėza 1816 m. paskelbė studiją apie lietuviškuosius Biblijos vertimus.

Antanas RUBŠYS (1923–2002)
Prof. A. Rubšys iš originalo kalbų išvertė ST. Už šį vertimą 1995 m. apdovanotas Nacionaline premija.

Pilypas RUIGYS (1675–1749)
Liuteronų kunigas, giesmių kūrėjas ir vertėjas P. Ruigys (Ruhig) išvertė ir 1727 m. išleido NT.

Konstantinas SIRDVYDAS (apie 1578–1631)
Jėzuitas leksikografas K. Sirvydas (Širvydas) 1629 m. išleistame pamokslų rinkinyje „Punktai sakymų“ pateikė NT ištraukų.

Juozapas SKVIRECKAS (1873–1959)
Arkivyskupas J. Skvireckas pirmasis parengė Lietuvos katalikams skirtą visą Šventojo Rašto vertimą iš lotyniškosios Vulgatos. NT išpausdintas 1906 m., o visas Šventojo Rašto vertimas su Vulgatos tekstu šešiais tomais išspausdintas 1911–1937 m.

Saliamonas M. SLAVOČINSKIS (apie 1620 – apie 1660)
Kun. S. M. Slavočinskis 1646 m. išleistame pirmajame katalikų „Giesmyne“ pateikia psalmių, verstų iš lotynų ir lenkų k.

Adomas F. ŠIMELPENIGIS (1699–1763)
Papelkių parapijos evangelikų liuteronų kunigas, poetas ir vertėjas A. F. Šimelpenigis (Schimmelpfennig) išvertė dalį 1735 m. išspausdintos Biblijos. Jis parengė šios Biblijos antrąjį lietuviškąjį leidimą 1855 m. Biblijos vertimo darbe dalyvavo ir Skaisgirių liuteronų kunigas Adomas Frydrichas Šimelpenigas (1677–1770).

Ladas TULABA (1912–2002)
Prelatas dr. L. Tulaba išvertė NT (išleistas 1979 m. Romoje). Paskelbė straipsnių bei recenzijų apie lietuviškuosius Biblijos vertimus.

Motiejus VALANČIUS (1801–1875)
Rašytojas vyskupas M. Valančius išleido Psalmyną proza (1869 m.) ir eilėmis (1872 m.).

Dominykas VALENTIS (g. 1946)
Katalikų biblistas kun. D. Valentis 1997 m. išleido iš hebrajų k. verstą Psalmyną.

Alfredas VĖLIUS 1988 m.
Brukfylde išleido Biblijos vertimą.

Baltramiejus VILENTAS (1525–1587)
Karaliaučiaus evangelikų liuteronų kunigas B. Vilentas (Wilent) išvertė ir išleido „Evangelijas bei epistolas“ (1579 m.).

Parengė Kastantas Lukėnas