BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

APIE BIBLIJĄ

Knygų pavadinimai ir santrumpos | Įvykių chronologija | Įvairūs vienetai | Hebrajų abėcėlė | Graikų abėcėlė | Žemėlapiai | Leidiniai apie Bibliją

Įvykių chronologija

NT chronologija Biblijoje RK_K1998 || ST ir NT chronologija Biblijoje RK_E1999

NAUJOJO TESTAMENTO CHRONOLOGIJA (Biblija RK_K1998)

Pagal F. Gryglewicz. Wstęp do Nowego Testamentu. – Poznań, Warszawa, 1969, p. 48–50, ir kt. autorius (datos apytikrės). Mt, Mk, Lk, Apd ir Jud parašymo galimos ankstyvosios datos nurodytos skliausteliuose, vėlyvosios – be skliaustelių.

Prieš Kristų Palestina Romos imperija
     
100 Kumrano sektos įsikūrimas  
63 Pompėjus užima Jeruzalę  
37 Erodo Didž. valdymo pradžia  
27   imp. Augusto valdymo pradžia
7–6 Jėzaus Kristaus gimimas  
4 Erodo Didž. mirtis  
     
Po Kristaus    
     
6 Archelajaus pašalinimas,
Romos vietininkų valdymo pradžia
 
12   imp. Tiberijaus valdymo pradžia
14   imp. Augusto mirtis
18 Kajafo paskyrimas vyriausiuoju kunigu  
26 Poncijaus Piloto valdymo pradžia  
27–28 Jono Krikštytojo veikla  
27 Jėzaus Kristaus veiklos pradžia  
30 Jėzaus Kristaus mirtis ir prisikėlimas  
34–36 šv. Stepono mirtis,
Sauliaus atsivertimas
 
36 Poncijaus Piloto pašalinimas,
Kajafo pašalinimas
 
37 šimtininko Kornelijaus krikštas imp. Tiberijaus mirtis,
imp. Kaligulos valdymo pradžia
37–39 šv. Pauliaus kelionė į Jeruzalę  
39 Erodo Antipo ištrėmimas  
41 Erodo Agripos I valdymo pradžia imp. Kaligulos mirtis,
imp. Klaudijaus valdymo pradžia
42–43 šv. Jokūbo Vyresniojo mirtis  
44 Erodo Agripos I mirtis,
Romos vietininkų valdymo pradžia,
šv. Pauliaus kelionė į Jeruzalę
 
45–49   pirmoji šv. Pauliaus misijų kelionė
49 apaštalų susirinkimas Jeruzalėje  
49–52   antroji šv. Pauliaus misijų kelionė
50–60 Evangelija pagal Matą aramėjiškai  
50   imp. Klaudijus išvaro žydus iš Romos
51–52   Pirmasis ir Antrasis laiškai tesalonikiečiams
52 vietininko Felikso valdymo pradžia  
53–58   trečioji šv. Pauliaus misijų kelionė
54   imp. Klaudijaus mirtis, imp. Nerono valdymo pradžia
55   Laiškas galatams
56   Pirmasis laiškas korintiečiams
57   Antrasis laiškas korintiečiams
58   Laiškas romiečiams
58–60 šv. Paulius kalinamas Cezarėjoje  
59 viet. Felikso valdymo pabaiga, viet. Porcijaus Festo valdymo pradžia  
60–61   (Evangelija pagal Morkų)
61–63   šv. Paulius kalinamas Romoje (Evangelija pagal Luką) (Apaštalų darbai)
61–62 Jokūbo laiškas  
62 šv. Jokūbo Jaun. mirtis  
63–64   šv. Pauliaus kelionė į Ispaniją Pirmasis, (Antrasis) Petro laiškai
64 (Judo laiškas) Romos gaisras,
krikščionių persekiojimas,
šv. Petro mirtis (?) Laiškas žydams (?)
64–70 (Evangelija pagal Matą graikiškai) Evangelija pagal Morkų
64–66   šv. Pauliaus kelionė į Rytus
65–66   Pirmasis laiškas Timotiejui
Laiškas Titui
66 žydų sukilimo pradžia  
66–67   šv. Paulius antrąkart kalinamas Romoje
67   Antrasis laiškas Timotiejui,
šv. Pauliaus (ir Petro?) mirtis
68   imp. Nerono mirtis;
imp. Galba, Otonas, Vitelijus
69   imp. Vespasiano valdymo pradžia
70 Jeruzalės išgriovimas  
70 Kumrano bendruomenės išsklaidymas  
73 Masados (paskutinės sukilusių žydų tvirtovės) išgriovimas  
70–80 Judo laiškas Evangelija pagal Luką
75–80 Evangelija pagal Matą graikiškai Apaštalų darbai
90–100   Juozapo Flavijaus istoriniai veikalai
95–100   Evangelija pagal Joną
Apreiškimas Jonui
Pirmasis, Antrasis, Trečiasis Jono laiškai
132–135 antrasis žydų sukilimas  

Bibliografiniai duomenys (Biblija RK_K1998):
  ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

 

SENOJO IR NAUJOJO TESTAMENTŲ CHRONOLOGIJA (Biblija RK_E1999)

Didžiosiomis raidėmis rašomi bibliniai izraelitų tautos patriarchų, pranašų, vadų bei valdovų, taip pat apaštalų vardai.

Metai prieš Kristų
Izraelis
Kiti kraštai
     
IKI IZRAELIO ATSIRADIMO
     
3500
  Mesopotamija: Šumeras ir Akadas
3100
  Egiptas: Ankstyvoji Karalystė
Egiptas: Senoji Karalystė
2900
Kanaaniečių atsiradimas  
   
PATRIARCHŲ LAIKOTARPIS
   
2200
 

Egiptas: Vidurinė Karalystė (2100–1730)
Mesopotamija: Ūro III dinastija; amoritų įsikūrimas

1900
  Mesopotamija: Babilono I dinastija (nuo 1900); Hamurapio (1792–1750) kodeksas
1800
ABRAOMAS* Kanaane
Egiptas: Antrojo suirimo (Hiksų) laikotarpis (1730-1550)
1700
JUOZAPAS ir kiti izraelitų patriarchai Egipte  
   
MOZĖ IR JOZUĖ
   
1550
  Egiptas: Naujoji Karalystė (1550–1070); Tutmozio III (1468–1436) žygiai į Kanaaną
1400
  Egiptas: Amenchotepas IV (Echnatonas, 1364–1347)
1300
  Egiptas: XIX dinastija; Ramzio II (1304–1238) kovos su hetitais ir sąjunga su jais
1250

MOZĖ Egipte; izraelitų lažas (1250)
Mozės vedamų izraelitų išėjimas iš Egipto (1250–1230)
JOZUĖS vedamų izraelitų įžengimas į Kanaaną (1230–1220)

 
   
TEISĖJŲ IR KARALIŲ LAIKOTARPIS
   
1200
Teisėjų laikotarpis (1200–1030)
Egiptas: XX dinastija; Ramzis III (1194–1163) sumuša filistinus
Sumušti filistinai įsikuria Kanaano pietuose
DEBOROS ir BARAKO pergalė prieš kanaaniečius Taanache (1130)
 
1100
  Mesopotamija: asirų įsigalėjimas valdant Tiglat Pileserui I (1115–1077)
1050
Filistinų pergalė Afeke (1050)
Pranašas ir teisėjas SAMUELIS (1040)
SAULIUS (1030–1010)
DOVYDAS (1010–970)
Egiptas: XXI dinastija
1000


SALIAMONAS: (970–933); Jeruzalės šventyklos statyba (apie 965)
Egiptas: Siamonas (1000–984)
Egiptas: Psusenas (984–950)
Damaskas: Rezonas
     
Metai prieš Kristų Izraelis Judas Kiti kraštai
       
SUSKILUSIOS KARALYSTĖS LAIKOTARPIS
       
950     Egiptas: XXII dinastija
  JEROBOAMAS I (933–911) REHABEAMAS (933–916)  
    ABIJAMAS (915–913)  
    ASA (912–871)  
900      
  NADABAS (911–910)   Damaskas: Ben Hadadas I
  BAŠA (910–887)    
  ELA (887–886)    
  ZIMRIS (886)    
  OMRIS (886–875)    
AHABAS (875–853)    
    JUOZAPAS (870–846)  
  Pranašas ELIJAS    
      Damaskas: Ben Hadadas II; Šalmaneseras III (858–824)
  AHAZIJAS (853–852)    
  JEHORAMAS (852–841)    
850      
  JEHUVAS (841–814) AHAZIJAS (841) Moabas: Meša
    ATALIJA (841–835) Damaskas: Hazaelis
    JEHOAŠAS (835–796)  
JEHOAHAZAS (814–803)    
  JEHOAŠAS (803–787)    
800      
    AMASIJA (796–781)  
  JEROBOAMAS II (787–747)    
    UZIJAS = AZARIJA (781–740)  
750      
  ZACHARIJA (747)    
  ŠALUMAS (747–746)    
  MENAHEMAS (746–737)    
    JOTAMAS (740–735)  
  PEKACHIJA(737–735)    
  PEKACHAS (735–732) AHAZAS (735–716?)  
  OZĖJAS (732–724)   Asirija: Tiglat Pileseras III (747–727) prisijungia Damaską (732) ir kt. šalis ir tampa Babilonijos karaliumi (729)
      Šalmaneseras V (726–722);
      Sargonas II (722–705)
  Samarijos užėmimas ir gyventojų ištrėmimas (722/721); Šiaurės karalystės pabaiga    
       
Metai prieš Kristų
Izraelis
Kiti kraštai
     
JUDO KARALYSTĖS LAIKOTARPIS
     
    Asirija: Merodach Baladanas stengiasi išlaisvinti Babiloniją (721–711)
  EZEKIJAS(716–687)  
  Jeruzalės apsiaustis (701) Asirija: Sanheribo (704–681) karo žygiai (701)
700    
  MANASAS (687–642)  
650    
  AMONAS (642–640)  
  JOŠIJAS (640–609)  
 

JEHOAHAZAS (609)
JEHOJAKIMAS (609–598)

Babilonija: babiloniečiai ir medai išgriauna Ninevę (612) ir sužlugdo Asirijos imperiją (606);
Nabuchodonosaras (Nebukadnecaras, 604–562) sumuša egiptiečius (605)
600 JEHOJACHINAS (598–597); Jeruzalės apsiaustis ir kapituliavimas; pirmieji trėmimai  
  ZEDEKIJAS (597–587); sukilimas prieš Babiloniją (589); Jeruzalės apsiaustis (588), kapituliavimas, Zedekijo suėmimas, šventyklos išgriovimas, antrieji trėmimai, valdytojo GEDALIJO nužudymas (587) Tyro apsiaustis (588–575)
  Tretieji trėmimai (582/581)  
  Evil Merodacho malonė ištremtam Jehojachinui (561)  
     
PERSIJOS LAIKOTARPIS
     
550    
    Persijos karalius Kyras (551–529) užima Babiloniją (539)
  Kyro įsakas, leidžiantis izraelitams grįžti iš Babilonijos į Jeruzalę; šventyklos altoriaus atstatymas (538)  
   

Kambizas (530–522)
Darijus (522–486)

  Jeruzalės šventyklos atstatymas; valdytojas ZOROBABELIS; vyriausiasis kunigas JOZUĖ; pranašai AGĖJAS ir ZACHARIJAS (520–515)  
500    
    Kserksas I, (Ahasveras, 486–464)
Artakserksas I (464–424)
  EZRA Jeruzalėje (458?)  
450    
  NEHEMIJAS pirmą kartą Jeruzalėje; miesto sienų atstatymas (445)  
  Susirašinėjimas su Aukštutinio Egipto izraelitais (440–400)  
  Nehemijas antrą kartą Jeruzalėje; įvairios reformos (432)  
    Kserksas II (432)
    Darijus II (423–404)
    Artakserksas II (404–359)
400    
    Artkserksas III (359–338)
350    
    Arsas (338–336)
    Darijus III (336–331)
    Aleksandro Didžiojo (334–323) užkariavimai
     
HELENIZMO LAIKOTARPIS
     
  Aleksandras Didysis užkariauja Palestiną (332)  
    Aleksandro Didžiojo mirtis ir imperijos skilimas (323)
     
Metai prieš Kristų Izraelis Ptolemėjų (arba Lagidų) Egiptas Seleukidų Sirija ir Babilonija
       
    Ptolemėjas I (323–282)  
  Palestina pavergta Ptolemėjų (320–200)    
      Seleukas I (311–281)
300      
  Aleksandrija: Biblijos vertimas į graikų kalbą (Septuaginta, III a.–IIa.) Ptolemėjas II (282–246)  
      Antiochas I (281–261)
      Antiochas II (261–246)
250      
    Ptolemėjas III (246–222) Seleukas II (246–225)
      Antiochas III (223–187)
    Ptolemėjas IV (222–205)  
    Ptolemėjas V (204–180)  
200 Palestina pavergta Seleukidų (200–142)    
      Seleukas IV (187–175)
    Ptolemėjas VI (180–145)  
      Antiochas IV (175–164)
  Antiochas IV uždraudžia izraelitų apeigas ir Jeruzalės šventyklą paskiria Dzeuso kultui; sukilusiems izraelitams vadovauja kunigas MATATIJAS (167) , po jo mirties – sūnus JUDAS MAKABIEJUS (166–160)    
  Šventykla susigrąžinama ir iš naujo pašventinama (164)   Antiochas V (164–162)
      Demetrijas I (162–150)
  Sukilimo vadas (160–143) ir vyriausiasis kunigas (152–143) – Judo brolis JEHONATANAS    
150     Aleksandras (150–145)
    Ptolemėjas VII (145–116) Demetrijas II (145–138)
      Antiochas VI (145–142)
  Sukilimo vadas (nuo 143), vyriausiasis kunigas ir valdytojas (142–134) – Judo brolis SIMONAS    
  Nepriklausomą Judėjos karalystę valdo Hasmonėjų dinastija (142–63)   Trifonas (142–138)
      Antiochas VII (138–129)
  JONAS HIRKANAS I (134–104), Simono sūnus    
  Karalius Aristobulas I (104–103), Jono Hirkano sūnus    
  Karalius Aleksandras Janėjas (103–76), Aristobulo I brolis    
100      
  Karalienė Aleksandra (76–67), Aleksandro Janėjo žmona    
  Vyriausiasis kunigas (76–67, 63–40) ir karalius Hirkanas II (67), Aleksandros sūnus    
  Vyriausiasis kunigas ir karalius Aristobulas II (67–63), Hirkano II brolis    
      Pompėjus paverčia Siriją Romos provincija (64)
  Pompėjus užima Jeruzalę (63); Judėją valdo paskirtas Hirkano II ministras idumėjas Antipatras (63–42)    
       
Metai prieš Kristų Izraelis Roma
     
ROMOS LAIKOTARPIS
     
50    
    Cezaris sumuša Pompėjų Farsalo mūšyje (48)
    Romos senatas paskiria Judėjos karaliumi Erodą Didįjį, Antipatro sūnų (40)
  Į Palestiną įsiveržę partai Judėjos vyriausiuoju kunigu ir karaliumi paskiria Antigoną, Aristobulo II sūnų; Erodas Didysis pabėga į Romą (40)  
  ERODAS DIDYSIS užima Jeruzalę ir tampa Judėjos karaliumi (37)  
    Oktavianas – Romos imperatorius (29 pr. Kr.–14 po Kr.), nuo 27 – Augustas
25    
  Jeruzalės šventyklos atstatymo pradžia (20–19)

 

 

     
  JĖZAUS GIMIMAS (7–6)  
     
  Erodo Didžiojo mirtis (4)  
    Erodo Didžiojo sūnūs:
Archelajas – Judėjos ir Samarijos etnarchas (4 pr. Kr.–6 po Kr.),
Pilypas – Iturėjos tetrarchas (4 pr. Kr.–34 po Kr.),
Erodas Antipas – Galilėjos ir Perėjos tetrarchas (4 pr. Kr.–39 po Kr.)
     
Metai po Kr.    
     
1 PAULIAUS gimimas (tarp 5 ir 10)  
  ANAS – vyriausiasis kunigas (6?–15) Judėja – prokuratoriaus valdoma provincija (6–41)
    Tiberijus – Romos imperatorius (14–37)
    Valerijus Gracijus – Judėjos prokuratorius (15–26)
  Juozapas KAJAFAS – vyriausiasis kunigas (18–36)  
25   Poncijus Pilotas – Judėjos prokuratorius (26–36)
  JONO KRYKŠTYTOJO ir Jėzaus veiklos pradžia (27 pavasaris)  
  JĖZAUS NUKRYŽIAVIMAS (30 Velykos)  
  Pirmoji krikščionių bendruomenė (30 Sekminės)  
  STEPONO kankinystė ir PAULIAUS atsivertimas (36–37?)  
    Kaligula – Romos imperatorius; Marcelas – Judėjos prokuratorius (37–41); Erodas Agripa I – Iturėjos, Abilenės ir Galilėjos karalius (37–44)
  Paulius lanko Bažnyčios vadovus Jeruzalėje (apie 39)  
    Klaudijus – Romos imperatorius (41–54); Erodas Agripa I – Judėjos karalius (41–44); Erodas – Chalkidės karalius (41–48)
  Paulius ir Barnabas Antiochijoje (apie 43)  
  Erodas Agripa I nukirsdina JOKŪBĄ VYRESNĮJĮ (43–44)  
    Judėja – prokuratoriaus valdoma provincija (44–46); Kuspijus Fadas – prokuratorius (44–46)
  Pauliaus pirmoji misijų kelionė (tarp 45 ir 49)  
    Tiberijus Aleksandras – Judėjos prokuratorius (46–48)
  Jeruzalės Susirinkimas (48–49) Vendidijus Kumanas – Judėjos prokuratorius (48–52); Erodas Agripa II – Chalkidės karalius (48–53)
    Klaudijus ištremia iš Romos Kristų išpažįstančius izraelitus (49)
50 Pauliaus antroji misijų kelionė (50–52)  
  Pauliaus kelionė į Jeruzalę ir Antiochiją (52 vasara) Antonijus Feliksas – Judėjos prokuratorius (52–60)
  Pauliaus trečioji misijų kelionė (53–58) Erodas Agripa II – Iturėjos karalius (53–93)
    Neronas – Romos imperatorius (54–68)
  Paulius Efeze (54–57)  
    Erodas Agripa II – Iturėjos ir Galilėjos bei Perėjos karalius (55–93)
  Paulius Korinte (57–58 žiema)  
  Paulius Filipuose (58 Velykos) ir Cezarėjoje  
  Paulius Jeruzalėje; JOKŪBAS JAUNESNYSIS vadovauja krikščionių bendruomenei (58)  
  Pauliaus areštas Jeruzalėje (58 Sekminės)  
  Pauliaus kalinimas Cezarėjoje (58–60)  
  Pauliaus kelionė į Romą (60 ruduo) Porcijus Festas – Judėjos prokuratorius (60–62)
  Pauliaus kalinimas Romoje (61–63)  
  JOKŪBO JAUNESNIOJO kankinystė Jeruzalėje (62) Lukcėjus Albinas – Judėjos prokuratorius (62–64)
    Romos gaisras ir krikščionių persekiojimas (64 liepa); Gesijus Floras – Judėjos prokuratorius (64–66)
  PETRO kankinystė Romoje (64 ar 67)  
  Bruzdėjimai Cezarėjoje ir visame krašte, Gesijui Florui Jeruzalėje nukryžiavus izraelitus (66 vasara)  
  Sukilėlių valdžia Jeruzalėje (66 ruduo)  
  PAULIAUS kalinimas Romoje (66–67) ir kankinystė (67) Neronas paveda Vespasianui ir jo sūnui Titui atkurti tvarką Palestinoje (66–67)
  Vespasianas užima Galilėją (67)  
    Galba – Romos imperatorius (68)
  Vespasianas užima Judėją; sukilėliai laikosi Jeruzalėje, Erodione, Masadoje ir Macheronte (69) Vespasianas – Romos imperatorius (69–79)
  Titas apgula Jeruzalę (70 Velykos)  
  Šventyklos užėmimas ir sudeginimas (70 rugpjūčio 29) Judėja – imperijos provincija, Cezarėja – romėnų kolonija (70 pabaiga)
    Vespasiano ir Tito triumfas Romoje (71 vasara)
    Liucilijus Basas – Judėjos legatas (71–72)
  Paskutinių sukilėlių sutriuškinimas Masadoje (73) Flavijus Silva – Judėjos legatas (73)
75    
    Titas – Romos imperatorius (79–81)
    Domicianas – Romos imperatorius (81–96)
  JONO ištrėmimas į Patmo salą (apie 95) ir mirtis Efeze (apie 100)  
    Nerva – Romos imperatorius (96–98)
    Trajanas – Romos imperatorius (98–117)
100    
    Hadrianas – Romos imperatorius (117–138)
125    
  Simeono ben Kosbos (bar Kochbos) vadovaujamas antras izraelitų sukilimas (131–135)  
    Judėjos provincija paverčiama Sirijos ir Palestinos provincija, Jeruzalė – romėnų kolonija (Aelia Capitolina), uždrausta izraelitams (135)

Bibliografiniai duomenys (Biblija RK_E1999):
  BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.
© Lietuvos Biblijos draugija, 1999.
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>