BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 105

 Psalmynas
  
 Dievas ištikimas savo pažadams
  
Ps 105

I

1 [i1]Dėkokite VIEŠPAČIUI, šaukitės jo vardo,

skelbkite jo darbus tautoms.

2 Giedokite jam, šlovinkite jį giesmėmis;

kalbėkite apie visus jo nuostabius darbus.

3 Didžiuokitės jo šventuoju vardu, –

tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis!

4 Pagalbos ieškoti eikite pas VIEŠPATĮ,

visad ieškokite jo Artumo.

5 Atsiminkite jo padarytus nuostabius darbus,

jo stebuklus ir nuosprendžius jūs,

6 Abraomo palikuonys, jo tarnai,

Jokūbo vaikai, jo išrinktieji!

7 Jis, VIEŠPATS, yra mūsų Dievas;

visoje žemėje vykdomi jo įsakymai.

II

8 Amžiais jis laikosi savo sandoros,

tūkstančiui kartų duoto pažado, –

9 sandoros, sudarytos su Abraomu,

priesaikos žodžio Izaokui,

10 kurį jis patvirtino Jokūbui kaip įstatą,

Izraeliui kaip amžiną sandorą.

11 „Tau aš duosiu, – jis tarė, – Kanaano kraštą,

kaip tau skirtą paveldą“.

III

12 Kad ir mažai jų tebuvo,

tik sauja ateivių tame krašte, –

13 klajojanti iš tautos į tautą,

iš karalystės į karalystę, –

14 jų engti niekam jis neleido,

karalius už juos barė:[i2]

15 „Nelieskite mano pateptųjų,[i3]

neskriauskite mano pranašų!“[i4]

IV

16 Kai užleido badą anai žemei

ir atėmė iš jų visus maisto išteklius,[i5]

17 anksčiau jis buvo nusiuntęs vyrą – Juozapą,

parduotą kaip vergą.

18 Jo kojos buvo supančiotos,

ant kaklo užkarta grandinė,

19 kol atsitiko, ką jis buvo pranašavęs,

ir VIEŠPATIES žodis jį bandė.

20 Karalius liepė jį paleisti;

tautų valdovas jį išlaisvino.

21 Jis padarė jį savo namų viešpačiu

ir visų turtų valdytoju,

22 kad lavintų jo pareigūnus būti kaip jis

ir mokytų didžiūnus išminties.

V

23 Tada Izraelis atėjo į Egiptą,

Jokūbas apsigyveno kaip ateivis Hamo žemėje.[i6]

24 VIEŠPATS padarė savo tautą labai gausią,

stipresnę už jos priešus,

VI

25 kurių širdį jis taip pakeitė,

kad jie ėmė nekęsti jo tautos

ir elgtis klastingai su jo tarnais.

26 VIEŠPATS tad pasiuntė savo tarną Mozę;

Aaroną, kurį buvo išsirinkęs.

27 Jiedu padarė jiems VIEŠPATIES ženklų

ir stebuklų Hamo žemėje.[i7]

VII

28 [i8]Jis užleido tamsą – aptemo žemė,

bet egiptiečiai priešinosi jo žodžiams.

29 Jis pavertė jų vandenis krauju,

ir nutroško jų žuvys.

30 Jų žemėje knibždėjo varlių,

užplūdo net egiptiečių karaliaus kambarius.

31 Jis tarė, ir apniko musių spiečiai

ir aibės uodų visą jų žemę.

32 Jis davė jiems krušą vietoj lietaus,

plieskė žaibais jų žemę.

33 Jis sunaikino jų vynmedžius bei figas

ir išvartė jų žemės medžius.

34 Jis tarė – užplūdo begalė

skėrių ir žiogų.

35 Visus augalus jie surijo jų žemėje

ir suėdė jų laukų derlių.

36 Jis sunaikino visus pirmagimius jų žemėje, –

visas jų jaunystės pirmienas.

37 Tada jis išvedė izraeliečius,

nešinus sidabru ir auksu, –

dvylikoje giminių nebuvo silpnuolio.

38 Egiptiečiai džiūgavo, jiems išeinant,

nes izraeliečiai jiems buvo įsipykę.

VIII

39 Jis supūtė debesį kaip dangą,

ugnimi švietė naktį.

40 Jiems prašant, jis siuntė putpelių

ir dangaus duona juos sočiai maitino.

41 Jis atvėrė uolą, ir ištryško vanduo, –

lyg upė tekėjo per dykumą.

42 Nes jis atsiminė savo šventąjį pažadą

ir savo tarną Abraomą.

43 Taip jis vedė besidžiaugiančią savo tautą,

giedančius džiugią giesmę savo išrinktuosius.

IX

44 Jis davė jiems kitų tautų žemes,

ir jie paveldėjo žmonių triūso vaisius,

45 kad paklustų jo įstatams

ir laikytųsi jo įsakymų!

Šlovinkite VIEŠPATĮ!

  
Išnašos:
1Ps 105,1-105,45: Himnas pašlovinti Dievo gerumui, kuriuo švyti Izraelio istorija. Žr. Ps 78; 106; 136. Po įžanginės maldos (I) psalmininkas atpasakoja Viešpaties pažadą protėviams (II), jų klajones Kanaano krašte (III), Juozapo istoriją (IV), izraeliečių istoriją Egipte (V-VI), Egipto rykštes (VII), kelionę per dykumą (VIII) ir Pažado Žemės užėmimą (IX).
2Ps 105,14: ... karalius ... barė: faraoną, Geraros Abimelechą. Žr. Pr 12,17; 20,6-7.
3Ps 105,15: ... mano pateptųjų... pranašų: tikėjimo protėviai – Abraomas, Izaokas ir Jokūbas – buvo tam tikra prasme pateptieji, t. y. pašvęsti Dievui, ir gavo iš Dievo apreiškimus.
4Ps 105,15: ... mano pateptųjų... pranašų: tikėjimo protėviai – Abraomas, Izaokas ir Jokūbas – buvo tam tikra prasme pateptieji, t. y. pašvęsti Dievui, ir gavo iš Dievo apreiškimus.
5Ps 105,16: ... maisto išteklius: pažodžiui Sulaužė kiekvieną duonos ramstį.
6Ps 105,23: ... Hamo žemėje: Egipto vardo sinonimas. Žr. Pr 10,6, kur Mizrajim{ai} yra hebrajiškas Egipto vardas.
7Ps 105,27: ... Hamo žemėje: Egipto vardo sinonimas. Žr. Pr 10,6, kur Mizrajim{ai} yra hebrajiškas Egipto vardas.
8Ps 105,28-105,38: Čia, kaip ir Ps 78,43-51, Egipto rykštės atpasakojamos su poetine laisve. Užtat jų seka skiriasi nuo Iš 7,14-12,30 skaitinio sekos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 105