BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 1

 Evangelija pagal Matą
  
 JĖZAUS GIMIMAS IR KŪDIKYSTĖ
  
Mt 1

Jėzaus kilmės knyga

1 [i1]Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga.

2 Abraomui gimė Izaokas,

Izaokui gimė Jokūbas,

Jokūbui gimė Judas ir jo broliai.

3 Judui gimė Faras ir Zara iš Tamaros,

Farui gimė Esromas,

Esromui gimė Aramas.

4 Aramui gimė Aminadabas,

Aminadabui gimė Naasonas,

Naasonui gimė Salmonas.

5 Salmonui gimė Boazas iš Rachabos,

Boazui gimė Jobedas iš Rutos,

Jobedui gimė Jesė.

6 Jesei gimė karalius Dovydas,

Dovydui gimė Saliamonas iš Urijo žmonos.

7 Saliamonui gimė Roboamas,

Roboamui gimė Abijas,

Abijui gimė Asafas.

8 Asafui gimė Juozapatas,

Juozapatui gimė Joramas,

Joramui gimė Ozijas.

9 Ozijui gimė Joatamas,

Joatamui gimė Achazas,

Achazui gimė Ezekijas.

10 Ezekijui gimė Manasas,

Manasui gimė Amonas,

Amonui gimė Jozijas.

11 Jozijui gimė Jechonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloniją laikais.

12 Po ištrėmimo į Babiloniją Jechonijui gimė Salatielis,

Salatieliui gimė Zorobabelis.

13 Zorobabeliui gimė Abijudas,

Abijudui gimė Eliakimas,

Eliakimui gimė Azoras.

14 Azorui gimė Sadokas,

Sadokui gimė Achimas.

Achimui gimė Elijudas.

15 Elijudui gimė Eleazaras,

Eleazarui gimė Matanas,

Matanui gimė Jokūbas.

16 Jokūbui gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi – Mesiju.

17 [i2]Taigi nuo Abraomo iki Dovydo iš viso keturiolika kartų, nuo Dovydo iki ištrėmimo į Babiloniją keturiolika kartų ir nuo ištrėmimo į Babiloniją iki Kristaus keturiolika kartų.

Stebuklingas įsikūnijimas

18 Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. 19 [i3]Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. 20 Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. 21 Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. 22 Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą:

23 Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų,

ir jis vadinsis Emanuelis,

o tai reiškia: „Dievas su mumis“. 24 Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. 25 [i4]Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė Sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi.

  
Išnašos:
1Mt 1,1: Vardas Jėzus (gr. Iesus, hebr. Ješua) reiškia Dievas yra išgelbėjimas – Dievas gelbėtojas. Žodis Kristus nėra vardas, o pašaukimo ar pareigos titulas. Jis reiškia Dievo pašventintą ir kokiai misijai įgaliotą asmenį (gr. Christos, hebr. Mašiah – pateptasis). Kur šis žodis žymi pasiuntinybę, verčiame Mesiju, kur vartojamas kaip antras Jėzaus vardas, – Kristumi. ST mesijas dažniausiai suprantamas kaip išrinktosios tautos išvaduotojas, dominuojančios kitoms tautoms Izraelio karalystės atkūrėjas, galingas žemiškas valdovas. NT mesijas – tai kūrėjas dvasinės Dievo karalystės, kurioje vyrauja antgamtinės malonės gyvenimas. Jėzus laiko save visos žmonijos gelbėtoju iš nuodėmės ir mirties vergovės, o ne žemišku vienos tautos vaduotoju.
2Mt 1,17: Jėzaus protėvių sąrašas Mato evangelijoje yra simbolinio pobūdžio, schemiškai suskirstytas į tris dalis pagal tris istorinius laikotarpius: patriarchų (1,2-5), karalių (1,6-11) ir po ištrėmimo (1,12-16). Be abejo, jame suminėti ne visų žmogiškųjų Jėzaus protėvių vardai, o tik žymesniųjų, stengiantis pabrėžti Kristaus–Mesijo karališką kilmę iš Dovydo ir tuo patvirtinti ST pranašysčių išsipildymą. Iš genealogijoje minimų moterų – trys svetimšalės; ne visos paminėtos santuokos yra teisėtos. Tuo leidžiama suprasti, kad pasaulio Atpirkėjas atėjo ne vien žydų tautai ir nėra svetimas nusidėjėliams.
3Mt 1,19: Pagal Senojo Testamento nuostatus ir izraelitų papročius sužadėtuvės buvo tolygios teisinei santuokai, o per vestuves žmona tik būdavo parvedama į vyro namus. Vyras turėjo teisę atleisti parvestą ar dar neparvestą žmoną, duodamas jai skyrybų raštą, ir taip santuoka būdavo panaikinama (žr. toliau 5,31). Šiuo atveju Juozapas būtų turėjęs duoti Marijai formalų skyrybų dokumentą.
4Mt 1,25: Pažodžiui: Jis negyveno su ja kaip vyras, iki ji pagimdė ... Pagal biblinės kalbos stilių iki rodo vien tik tai, kaip buvo ligi to laiko, bet nieko nesako, kad vėliau būtų buvę kitaip. Suprantama, jog teisusis Juozapas mylėjo Šventosios Dvasios sužadėtinę Mariją tokia pagarbia, šventa meile, kad ir vėliau nebūtų išdrįsęs nė pagalvoti apie fizinį ryšį.
  
Paralelinės vietos:
Mt 1,1-17: Lk 3,23-38;
Mt 1,18-25: Lk 1,26-38;Lk 2,1-7;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 1