BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 16

 Evangelija pagal Morkų
  
Mk 16

Prisikėlimas

1 Šabui praėjus, Marija Magdalietė, Marija, Jokūbo motina, ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti.

2 [i1]Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, jos ateina saulei tekant prie kapo. 3 Jos kalbėjosi tarp savęs: „Kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos?“ 4 Bet, pažvelgusios iš arčiau, pamatė, kad akmuo nuristas. O buvo jis labai didelis. 5 Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdintį jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. 6 Bet jis joms tarė: „Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę. 7 Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui: jis eina pirma jūsų į Galilėją. Tenaijį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs“. 8 Jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo, nes jas buvo pagavęs drebulys ir siaubas. Persigandusios jos niekam nieko nesakė.[i2]

Pabaiga

9 [i3]Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvaręs septynis demonus. 10 Ji nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. 11 Tie, išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. 12 Paskui Jėzus pasirodė dviem iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu. 13 Ir šitie sugrįžę paskelbė visiems kitiems, bet ir jais anie netikėjo. 14 Galop pasirodė visiems Vienuolikai, kai jie sėdėjo už stalo; priekaištavo jiems už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusį.

15 Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. 16 Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. 17 Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, 18 ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“. 19 Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. 20 O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.

  
Išnašos:
1Mk 16,2: Morkus pasakoja labai glaustai; turėtų būti: Labai anksti ... išėjo ir saulei tekant atėjo prie kapo.
2Mk 16,8: Ir čia Morkus kalba glaustai, tenusako pirmąjį moterų išgąstį ir neprideda, jog, jam praėjus, jos viską papasakojo apaštalams.
3Mk 16,9-16,20: Pabaigos stilius skiriasi nuo visos Mk evangelijos stiliaus ir dauguma senųjų rankraščių jos neturi. Galbūt paskutinis Morkaus rankraščio lapas žuvo, ir evangelijų perrašinėtojai I ar II a. užpildė jo vietą prisikėlusio Kristaus pasirodymų santrauka. Bažnyčia šią pabaigą visuomet laikė kanoniška, t. y. priklausančia Šventajam Raštui. Kai kuriuose rankraščiuose po 8 eil. pateikiama tokia trumpa pabaiga: Visa, kas buvo pasakyta, jos trumpai papasakojo Petro bendrams. Paskui ir pats Jėzus nuo saulėtekio iki saulėlydžio krašto per juos skelbė šventą ir nenykstamą amžinojo išganymo žinią. Amen.
  
Paralelinės vietos:
Mk 16,1-8: Mt 28,1-8;Lk 24,1-12;Jn 20,1-10;
Mk 16,9-20: Mt 28,18-20;Lk 24,13-53;Jn 20,19-23;Apd 1,4-14;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 16