BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezdro knygaSkyrius: 2

 Ezdro knyga
  
Ezd 2

Pirmųjų sugrįžusiųjų tremtinių sąrašas

1 [i1]Šie yra parkeliavę iš tremties nelaisvės {Judo} srities žmonės, kuriuos Babilono karalius Nebukadnezaras buvo išvaręs į Babilonijos tremtį, – sugrįžę į Jeruzalę ir Judą, visi į savo miestus, – 2 parkeliavę drauge su Zerubabeliu, Ješua, Nehemiju, Seraju, Reelaju, Mordekaju, Bilšanu, Misparu, Bigvaju, Rehumu, Baana.

Izraelio tautos vyrų skaičius:

3 Parošo palikuonių du tūkstančiai šimtas septyniasdešimt du;

4 Šefatijo palikuonių trys šimtai septyniasdešimt du;

5 Araho palikuonių septyni šimtai septyniasdešimt penki;

6 Pohat-Moabo, tai yra Ješuos ir Joabo, palikuonių du tūkstančiai aštuoni šimtai dvylika;

7 Elamo palikuonių tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi;

8 Zatu'o palikuonių devyni šimtai keturiasdešimt penki;

9 Zakajo palikuonių septyni šimtai šešiasdešimt;

10 Banio palikuonių šeši šimtai keturiasdešimt du;

11 Bebajo palikuonių šeši šimtai dvidešimt trys;

12 Azgado palikuonių tūkstantis du šimtai dvidešimt du;

13 Adonikamo palikuonių šeši šimtai šešiasdešimt šeši;

14 Bigvajo palikuonių tūkstantis penkiasdešimt šeši;

15 Adinos palikuonių keturi šimtai penkiasdešimt keturi;

16 Atero, tai yra Hezekijo, palikuonių devyniasdešimt aštuoni;

17 Bezajo palikuonių trys šimtai dvidešimt trys;

18 Joros palikuonių šimtas dvylika;

19 Hašumo palikuonių du šimtai dvidešimt trys;

20 Gibaro palikuonių devyniasdešimt penki;

21 Betlehemo palikuonių šimtas dvidešimt trys;

22 žmonių iš Netofos penkiasdešimt šeši;

23 žmonių iš Anatoto šimtas dvidešimt aštuoni;

24 Azmaveto palikuonių keturiasdešimt du;

25 Kirjat-Arimų, Chefiros ir Beerotų palikuonių septyni šimtai keturiasdešimt trys;

26 Ramos ir Gebos palikuonių šeši šimtai dvidešimt vienas;

27 žmonių iš Michmaso šimtas dvidešimt du;

28 žmonių iš Bet-Elio ir Ai du šimtai dvidešimt trys;

29 Nebo palikuonių penkiasdešimt du;

30 Magbišo palikuonių šimtas penkiasdešimt šeši;

31 kito Elamo palikuonių tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi;

32 Harimo palikuonių trys šimtai dvidešimt;

33 Lodo, Hadido ir Ono'o palikuonių septyni šimtai dvidešimt penki;

34 Jericho palikuonių trys šimtai keturiasdešimt penki;

35 Senaos palikuonių trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt.

36 Kunigų:

Jedajo, Ješuos namų, palikuonių devyni šimtai septyniasdešimt trys;

37 Imero palikuonių tūkstantis penkiasdešimt du;

38 Pašhūro palikuonių tūkstantis du šimtai keturiasdešimt septyni;

39 Harimo palikuonių tūkstantis septyniolika.

40 Levitų:

Ješuos ir Kadmielio palikuonių iš Hodavijo palikuonių septyniasdešimt keturi;

41 giesmininkų: Asafo palikuonių šimtas dvidešimt aštuoni;

42 vartų sargų palikuonių – Šalumo, Atero, Talmono, Akubo, Hatitos ir Šobajo – iš viso šimtas trisdešimt devyni.

43 Šventyklos vergų:

Zihos palikuonys, Hasufos palikuonys, Tabaoto palikuonys,

44 Keros palikuonys, Siahos palikuonys, Padono palikuonys,

45 Lebanos palikuonys, Hagabos palikuonys, Akubo palikuonys,

46 Hagabos palikuonys, Šamlajo palikuonys, Hanano palikuonys,

47 Gidelio palikuonys, Gaharo palikuonys, Reajo palikuonys,

48 Rezino palikuonys, Nekodos palikuonys, Gazamo palikuonys,

49 Uzos palikuonys, Paseaho palikuonys, Besajo palikuonys,

50 Asnos palikuonys, meunimų palikuonys, nefusimų palikuonys,

51 Bakbuko palikuonys, Hakufos palikuonys, Harkuro palikuonys,

52 Bazluto palikuonys, Mehidos palikuonys, Haršos palikuonys,

53 Barkoso palikuonys, Siseros palikuonys, Temaho palikuonys,

54 Neziaho palikuonys ir Hatifos palikuonys.

55 Saliamono vergų palikuonių: Sotajo palikuonys, Hasofereto palikuonys, Perudos palikuonys,

56 Jaalos palikuonys, Darkono palikuonys, Gidelio palikuonys,

57 Šefatijo palikuonys, Hatilo palikuonys, Pocheret-haZebajimo palikuonys ir Amio palikuonys.

58 [i2]Iš viso Šventyklos vergų ir Saliamono vergų palikuonių buvo trys šimtai devyniasdešimt du.

59 O šie sugrįžo iš Tel-Melaho, Tel-Haršos, Cherubo, Adano ir Imero, nors ir negalėjo įrodyti, kad jų protėvių namai ar kilmė buvo izraelietiška: 60 Delajo, Tobijo ir Nekodos palikuonių šeši šimtai penkiasdešimt du. 61 Taip pat ir kunigų: iš palikuonių Habajo, Hakozo ir Barzilajo, kuris buvo vedęs vieną iš Barzilajo Gileadiečio dukterų ir buvo vadinamas jų vardu. 62 Šie ieškojo savo šeimos kilmės įrašų, bet jų negalėjo surasti, todėl jie buvo pripažinti kunigo tarnybai nešvariais. 63 Valdytojas[i3] įsakė jiems nevalgyti švenčiausiųjų valgių, kol neatsiras kunigas, nešiojantis Urimus ir Tumimus.[i4]

64 Visos bendrijos skaičius buvo keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt, 65 neskaitant jų tarnų bei tarnaičių, kurių buvo septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni. Jie turėjo ir du šimtus giesmininkų ir giesmininkių. 66 Jų arklių buvo septyni šimtai trisdešimt šeši, mulų du šimtai keturiasdešimt penki, 67 kupranugarių keturi šimtai trisdešimt penki ir asilų šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt.

68 Vos atvykus prie VIEŠPATIES Namų vietos Jeruzalėje, kai kurie šeimų galvos davė savo valia atnašą Dievo Namams atstatyti toje pačioje vietoje. 69 Pagal savo išteklius jie davė statybos iždui šešiasdešimt vieną tūkstantį auksinių darikų,[i5] penkis tūkstančius sidabrinių minų[i6] ir šimtą kunigiškų apdarų.

70 Kunigai, levitai ir kai kurie iš paprastų žmonių apsigyveno Jeruzalėje ir jos apylinkėse, o giesmininkai, vartų sargai ir Šventyklos vergai savo miestuose. Taip visi izraeliečiai gyveno savo miestuose.

  
Išnašos:
1Ezd 2,1-2,67: Šis sąrašas yra ir Neh 7 bei Ezd 5 skyriuose dažnai su skirtingais vardais ir skaičiais. Iš šių trijų variantų Ezd 2 tekstas atrodo mažiausiai nukentėjęs perdavimo metu. Sąrašas yra sudėtinis, žmonės grupuojami pagal šeimas ir vietoves, apžvelgiama Judo karalystės, tapusios Judėjos provincija Persijos imperijos globoje, potremtinė gyventojų suvestinė. Kronikininkas sąrašu pavaizduoja tikėjimo bendrijos grįžimą iš tremties.
2Ezd 2,58: Šventyklos vergų kilmė yra aprašyta Joz 9,27 tekste. Saliamono vergų palikuonys buvo karo belaisvių ar svetimtaučių palikuonys. Jie rūpinosi Šventyklos švara ir priežiūra.
3Ezd 2,63: Valdytojas ... : persiškai Tiršata, Judo provincijos valdytojo titulas. Tuo metu valdytoju buvo Šešbazaras.
4Ezd 2,63: Urim{ai} ir Tumim{ai}: žr. 1 Sam 14,41; Įst 33,8. Tuomet dar nebuvo paskirto vyriausiojo kunigo.
5Ezd 2,69: ... darikų: persų auksinė moneta.
6Ezd 2,69: ... minų: Mesopotamijos piniginis vienetas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezdro knygaSkyrius: 2