BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 19

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 19

Džiūgavimas danguje

1 Paskui aš girdėjau danguje skardžius balsus tarsi didžiulės minios, skelbiančios:

„Aleliuja! Išganymas, šlovė ir galybė priklauso mūsų Dievui,

2 nes tikri ir teisingi jo nuosprendžiai!

Jis nuteisė didžiąją ištvirkėlę,

kuri sugadino žemę savo ištvirkavimu;

jis atkeršijo už savo tarnų kraują, išlietą jos rankomis“.

3 Ir dar kartą jie skelbė:

„Aleliuja! Jos dūmai rūks per amžių amžius!“

4 Dvidešimt keturi vyresnieji ir keturios būtybės parpuolė ir pagarbino Dievą, sėdintį soste, sakydami: „Amen. Aleliuja!“

5 O nuo sosto nuskambėjo balsas:

„Šlovinkite mūsų Dievą, visi jo tarnai,

visi, kurie bijote jo: maži ir dideli!“

6 Vėl išgirdau gausingos minios balsą, lyg didelių vandenų šniokštimą ar galingų griaustinių dundėjimą. Jie skelbė:

„Aleliuja! Užviešpatavo mūsų Viešpats Dievas, Visagalis.

7 Džiūgaukime ir linksminkimės, ir duokime jam garbę!

Nes prisiartino Avinėlio vestuvės[i1] ir jo nuotaka pasirengusi.

8 Jai buvo duota apsivilkti spindinčia, tyra drobe;

o ta drobė – tai šventųjų teisūs darbai“.

9 Ir sako man [angelas]: „Rašyk: 'Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokylį'“. Jis pridūrė: „Šie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai!“

10 Aš puoliau jam po kojų, norėdamas jį pagarbinti, bet jis įspėjo: „Žiūrėk, kad to nedarytum! Juk ir aš esu tarnas, kaip tu ir broliai, kurie laikosi Jėzaus liudijimo. Dievą garbink! O Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia“.

Priešų sunaikinimas

Pirmasis eschatologinis mūšis

11 [i2]Aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis; jis teisingai teisia ir kovoja. 12 Jo akys švietė kaip ugnies liepsna, o ant jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik jis pats. 13 Jis apsirengęs krauju permirkusiu drabužiu, ir jo vardas – Dievo Žodis. 14 Jį lydėjo dangaus kareivijos pulkai ant baltų žirgų, apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. 15 Iš raitelio burnos ėjo dviašmenis kalavijas, kuriuo jis ištiks tautas. Ir jis valdys jas geležine lazda. Jis mina Visagalio Dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą. 16 Ant jo drabužio ir ant strėnų užrašytas vardas: „KARALIŲ KARALIUS IR VIEŠPAČIŲ VIEŠPATS“.[i3]

17 [i4]Aš regėjau angelą, stovintį saulėje. Jis garsiai šaukė, kviesdamas visus paukščius, skrendančius dangaus viduriu: „Skriskite šen, į didįjį Dievo pokylį, 18 ir leskite kūnus karalių, karo vadų, galiūnų, žirgų, raitelių, visų laisvųjų ir vergų, didelių ir mažų!“

19 Tuomet išvydau žvėrį ir žemės karalius bei jų kariuomenes, susirinkusias kovoti su raiteliu ir jo kariuomene. 20 Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas, jo akyse daręs stebuklus ir jais klaidinęs žmones, kurie buvo priėmę žvėries ženklą ir garbino jo atvaizdą. Jiedu gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą su degančia siera. 21 Visus kitus užmušė raitelis kalaviju, einančiu iš burnos. Ir visi paukščiai prisilesė jų lavonų.

  
Išnašos:
1Apr 19,7: Avinėlio vestuvės – Kristaus susivienijimas su išgelbėtąja žmonija po Paskutinio teismo.
2Apr 19,11-19,16: Raitelio išvaizda ir ją atitinkantys vardai daugiausia paimti iš ST mesijinių pranašysčių; 11.15 eil. jis Mesijas, Dovydo sūnus (Iz 11,3; Ps 2,9); 12 eil. – dieviška ir transcendenti esybė; 13 eil. – Dievo Žodis, anot Išm 18,14-15, Velykų nakties Egipte angelas naikintojas, o čia – Paskutinio teismo teisėjas; 16 eil. – visatos valdovas.
3Apr 19,16: Ant strėnų, arba ant vėliavos (pagal šių dviejų žodžių panašumą hebrajų kalboje).
4Apr 19,17-19,21: Plg. Ez 39,4. 17-20.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 19