BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 18

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 18

Angelas skelbia Babelės žlugimą

1 Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią galybę. Žemė nušvito nuo jo skaistumo. 2 O jis šaukė skambiu balsu:

„Krito, krito didžioji Babelė!

Ji pavirto demonų buveine,

visų netyrųjų dvasių pastoge,

visokių nešvarių ir nekenčiamų paukščių landyne.

3 Nuo jos ištvirkimo vyno buvo girtos visos tautos;

žemės karaliai su ja ištvirkavo,

o žemės pirkliai pralobo iš nežabotos jos prabangos“.

Kvietimas Dievo tautai

4 Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą, skelbiantį:

„Išeik iš Babelės, mano tauta,

kad nedalyvautum jos nuodėmėse ir nepatirtum jos negandų!

5 Nes jos nuodėmės pasiekė dangų,

ir Dievas prisiminė jos piktenybes.

6 Atmokėkite jai, kaip ji jums mokėjo,

ir atiduokite dvigubai pagal jos darbus.

Dvigubai sumaišykite taurę, kurią jums ji maišė.

7 Kiek ji puikavo ir lėbavo,

tiek jai paruoškite kentėjimų ir nuliūdimo,

nes ji savo širdyje kalba:

'Aš sėdžiu kaip karalienė,

nesu našlė ir liūdesio nematysiu'.

8 Todėl vieną dieną ją apniks negandos –

mirtis, gedulas, badas,

ir ji bus sudeginta ugnimi,

nes galingas Viešpats Dievas, kuris pasmerkė ją“.

Babelė apraudama

9 [i1]Babelės verks ir raudos žemės karaliai, kurie buvo su ja ištvirkavę bei lėbavę, kai pamatys jos gaisro dūmus. 10 Jie stovi iš tolo ir, jos kentėjimų išgąsdinti, aimanuoja:

„Vargas, vargas, didysis mieste!

Babele, galingasis mieste,

per valandą įvyko tavo teismas!“

11 Ir žemės pirkliai verkia ir gedi jos, nes niekas jau nebepirks jų atplukdytų prekių: 12 aukso, sidabro, brangakmenių, perlų, švelnios drobės, purpuro, škarlato, jokios kvapios medienos, jokių dramblio kaulo dirbinių, jokių brangmedžio rakandų nei vario, geležies, marmuro, 13 cinamono, amomo,[i2] kvepalų, miros, smilkalų, vyno, aliejaus, smulkiųjų miltų, kviečių, galvijų, avių, arklių, vežėčių, vergų ir žmonių sielų.

14 „Vasaros vaisiai, kurių taip geidė tavo siela,

nutolo nuo tavęs;

visoks puošnumas ir spindesys

tau pražuvo, ir niekas jų nesuieškos“.

15 Tų daiktų pirkliai, iš jos pralobę, stovės iš tolo, išsigandę jos kentėjimų, verks ir gedės:

16 „Vargas, vargas didžiajam miestui,

vilkėjusiam ploniausia drobe, purpuru, škarlatu,

išsipuošusiam auksu, brangakmeniais ir perlais.

17 Per vieną valandą niekais virto šitokie lobiai!“

Visi laivų vairininkai, visi pakrančių laivininkai, visi jūreiviai ir visi, kurie jūroje darbuojasi, iš tolo sustoję ir 18 stebėdami gaisro dūmus šaukė:

„Kas galėtų lygintis su didžiuoju miestu?!“

19 Jie bėrė žemes ant galvos, verkė, gedėjo ir aimanavo:

„Vargas, vargas didžiajam miestui,

iš kurio prabangos pralobo, kurie jūroje turėjo laivų.

Per vieną valandą jis tyrlaukiais virto!

20 Džiūgauk dėl jo, dangau,

ir jūs, šventieji, apaštalai bei pranašai,

nes Dievas išsprendė jūsų skundą prieš šitą miestą!“

21 Tuomet vienas galingas angelas iškėlė akmenį, tarsi didelį girnakmenį, ir jį sviedė į jūrą, sakydamas:

„Tokiu smarkumu bus nublokštas

didysis Bãbelės miestas,

ir jo nebebus galima rasti.

22 Niekas daugiau nebegirdės tavyje

arfininkų, giesmininkų, vamzdininkų, trimitininkų balsų.

Niekas neberas tavyje jokių meno kūrėjų,

ir nebesigirdės tavyje malūno dūzgimo.

23 Tavyje nebešvies žiburio spindulys,

niekas nebegirdės jaunikio ir nuotakos balso.

Nes tavo pirkliai buvo tapę žemės didžiūnais,

nes tavo burtais buvo suvedžiotos visos tautos

24 ir tavin sutekėjo pranašų ir šventųjų,

ir visų žemėje nužudytųjų kraujas“.

  
Išnašos:
1Apr 18,9-18,24: Plg. Ez 27-28 sk.
2Apr 18,13: Amomas – aromatinga žolė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 18