BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 21 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 51

 Psalmynas
  
 Atgailos malda
  
Ps 51

1 [i1]Chorvedžiui. Dovydo psalmė.

2 Atėjus pas jį pranašui Natanui po jo nuodėmės su Batšeba.

A

3 Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo,

iš savo begalinio gailestingumo

sunaikink mano maištingus darbus.

4 Vėl nuplauk ir nuplauk mano kaltę,

nuvalyk nuo manęs mano nuodėmę!

B

I

5 Savo maištingus darbus aš gerai pažįstu,

ir mano nuodėmė nuolat man prieš akis.

6 Tau nusidėjau – tiktai tau –[i2]

ir padariau, kas pikta tavo akyse.

Esi tad teisus, kai mane kaltini,

ir teisingas, kai savo teisme mane pasmerki.

7 [i3]Štai esu gimęs su kalte,

ir mano motina mane pradėjo su nuodėme.

8 Štai tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, –

todėl mokyk mane išminties ligi širdies gelmių.

II

9 Apvalyk mane izopu,[i4] ir būsiu švarus,

Nuplauk mane, ir būsiu baltesnis už sniegą.

10 Leisk man išgirsti džiaugsmo ir linksmybės žinią, –

kaulai, kuriuos išvarginai, tepradžiunga.

11 Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių

ir panaikink visas mano kaltes.

III

12 Sukurk man tyrą širdį, Dieve,

ir atnaujink manyje ištikimą dvasią.

13 Nevaryk manęs nuo savo Artumo,

nenuimk nuo manęs savo dvasios šventosios.

14 Leisk man vėl džiaugtis tavo išganymu,

tepalaiko mane nori dvasia.

IV

15 Mokysiu nedorėlius tavo kelių,

ir nusidėjėliai sugrįš pas tave.

16 Išlaisvink mane iš kraujo kaltės,[i5] Dieve, –

tu esi mano išganymo Dievas, –

tuomet mano liežuvis mėgausis tavo teisumu.

17 Viešpatie, praverk mano lūpas,

ir mano burna skelbs tavo šlovę.

18 Juk aukomis tu nesigėri,[i6]

jei atnašaučiau deginamąją auką, jos nepriimtum.

19 Tikra auka Dievui yra sugrudusi dvasia, –

tu, Dieve, nepaniekinsi širdies,

sugrudusios ir atgailaujančios.

C

20 [i7]Būk dosnus Zionui iš savo gerumo, –

tebūna atstatytos Jeruzalės sienos.

21 Tada tau patiks teisios aukos, –

deginamosios atnašos ir deginamosios aukos, –

tada jaučiai bus atnašaujami ant tavo aukuro.

  
Išnašos:
1Ps 51,1-51,21: Ketvirtoji ir garsiausia Atgailos psalmė. Psalmininkas maldauja atleidimo už savo nuodėmes (A), kurias jis nuoširdžiai išpažįsta (B I); jis prašo, kad Dievas sugrąžintų jam malonę ir tyrą širdį (B II-III); užtat jis skelbs Dievo gailestingumą kitiems ir atnašaus sugrudusios širdies auką (B IV). Pridėtinis posmas prašo, kad būtų atstatyta Jeruzalė.
2Ps 51,6: Tau nusidėjau – tiktai tau – ... : nors nuodėmė gali būti skriauda artimui, tačiau nuodėmės esmė yra nusižengimas – maištas – prieš Dievą.
3Ps 51,7: Atgailautojas primena, kad jam įgimtas nuodėmingumas yra ir švelninanti aplinkybė, ir nuolankus prisipažinimas, kad jis doroviškai labai sugedęs. Katalikų Bendrijos tikėjimo kraitis šiame skaitinyje įžiūri nuorodą į gimtąją nuodėmę, kuri nebuvo aiškiai apreikšta prieš Kristaus gimimą. Žr. Rom 5,12-19; Ef 2,3.
4Ps 51,9: ... izopu
5Ps 51,16: ... iš kraujo kaltės: iš žmogžudystės kaltės. Nuoroda į Dovydo kaltę. Žr. 2 Sam 11,6-7; 12,9.
6Ps 51,18: ... aukomis tu nesigėri: vien apeiginė auka, be aukotojo širdies, Dievui nėra maloni. Žr. Ps 50.
7Ps 51,20-51,21: Šios dvi eilutės buvo pridėtos prie psalmės po Jeruzalės sunaikinimo 587 m. prieš Kristų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 51