BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

LIETUVIŠKI ŠVENTOJO RAŠTO VERTIMAI

Vertėjai | Leidimai

Išsamiai aprašyti leidimai

Biblija RK_K1998 || Biblija RK_E1999

Rubšio ir Kavaliausko BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m.

LEIDĖJŲ ŽODIS

Lietuvos Biblijos draugija (LBD), įkurta 1992 m. sausio 17d., tais pačiais metais išspausdino Naująjį Testamentą su ekumeniniais įvadais[i1]. Kun. Česlovo Kavaliausko vertimas jame fotografuotiniu būdu perspausdintas iš 1988 m. leidimo[i2], kuriame skelbtas pataisytas 1972 m. leidimo[i3] tekstas, o įvadai naujai parengti pagal užsienio ekumeninius leidinius.

1990-1995 m. kun. prof. dr. Antanas Rubšys (nuo 1995 m. – LBD prezidentas) iš hebrajų bei aramėjų[i4] ir graikų[i5] kalbų į lietuvių kalbą išvertė ir bandomuoju leidimu paskelbė Senąjį Testamentą[i6]; už šį darbą 1996 m. jis apdovanotas Lietuvos Nacionaline premija.

Šiedu vertimai – Antano Rubšio verstas Senasis Testamentas (papildytas graikiškosios Esteros knygos vertimu) bei Česlovo Kavaliausko verstas Naujasis Testamentas – ir sudaro ekumeninį viso Šventojo Rašto leidimą.

Rengiant jį spaudai, vadovautasi Vatikano sekretoriato (dab. Popiežiškosios tarybos) krikščionių vienybei skatinti ir Jungtinių Biblijos draugijų parengtomis „Gairėmis tarpkonfesiniam bendradarbiavimui verčiant Bibliją“ (1987)[i7].

Išnagrinėjus Lietuvos Bažnyčių – LBD steigėjų pateiktus atsiliepimus bei pastabas, visos siūlomos pataisos buvo aptartos su konsultantu Davidu Clarku bei suderintos su Senojo Testamento vertėju Antanu Rubšiu ir Naujojo Testamento vertimo redaktoriais kun. Vaclovu Aliuliu bei Vytautu Ališausku. Šiek tiek tvarkytas stilius, rašyba ir skyryba, patikslinti kai kurių knygų pavadinimai[i8], vienodinti terminai, lyginti pasikartojantys teksto fragmentai. Vardų lietuviškosios formos nustatytos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus Biblijos vardų adaptavimo principus.

Šventojo Rašto knygų rinkiniai išdėstyti tokia tvarka: Penkiaknygė, Istorinės knygos, Išminties knygos, Pranašų knygos, Antrojo kanono knygos (įskaitant graikiškąją Esteros knygą bei Danieliaus knygos graikiškuosius skyrius) ir Naujasis Testamentas[i9]. Glausti įvadai (Šventojo Rašto, Senojo Testamento, Naujojo Testamento, visų knygų rinkinių ir visų knygų) įvesdina į skaitomus tekstus ir supažindina su jų turiniu[i10]. Skaitymą palengvina kursyvu spausdintos pagalbinės antraštės ir laužtiniuose skliaustuose kitokiu šriftu įterpti numanomi žodžiai. Kursyvu spausdinamos ir Naujajame Testamente įpintos Senojo Testamento citatos (dažniausiai – iš gr. Septuagintos, kartais – laisvai atpasakotos).

Minimalios papildomos informacijos galima rasti išnašose, o išsamesnės – prieduose (chronologija, matavimo ir vertės vienetai, hebrajų ir graikų abėcėlės, žodynėlis, žemėlapiai)[i11].
Išnašos:
1 Naujasis Testamentas: Vertimas iš graikų kalbos su paaiškinimais ir ekumeniniais įvadais. – V.: Lietuvos Biblijos draugija, 1992. – 647p.
2 Naujasis Testamentas: Antras pataisytas leidimas / Iš graikų kalbos vertė ir įvadus parašė kun. Česlovas Kavaliauskas, parengė kun. Vaclovas Aliulis ir redakcinė kolegija [Vytautas Ališauskas, Antanė Kučinskaitė]. – Kaunas­–Vilnius: Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys, 1988. – 686 p.
3Naujasis Testamentas: Keturios evangelijos; Apaštalų raštai: Vertimas iš graikų kalbos / Vertė kun. Č. Kavaliauskas, redagavo kun. V. Aliulis. – Vilnius–­Kaunas: Lietuvos TSR vyskupijų ordinarų kolegijos leidinys, 1972. – 638 p.
4 Žr. Biblia hebraica stuttgartensia / Ed. K. Elliger et W. Rudolph. – Editio quarta emendata. – Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1990.
5 Žr. Septuaginta / Ed. Alfred Rahlfs. – Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1940.
6 Šventasis Raštas: Senasis Testamentas / Vertė ir įvadus bei paaiškinimus parašė kun. Antanas Rubšys. ­ Putnam: Krikščionis gyvenime, 1992-1995:
[T. 1]: Penkiaknygė: Pradžios knyga; Išėjimo knyga; Kunigų knyga; Skaičių knyga; Pakartoto Įstatymo knyga: Vertimas iš hebrajų kalbos / Vertimo kalbą tikslino Jurgis Jankus ir Albina Pribušauskaitė. – 1993. – xvi, 449 p.;
[T. 2]: Istorinės knygos: [Jozuės knyga; Teisėjų knyga; Rutos knyga; 1-oji Samuelio knyga; 2-oji Samuelio knyga; 1-oji Karalių knyga; 2-oji Karalių knyga; 1-oji Kronikų knyga; 2-oji Kronikų knyga; Ezdro knyga; Nehemijo knyga; Tobito knyga; Juditos knyga; Esteros knyga; 1-oji Makabėjų knyga; 2-oji Makabėjų knyga]: Vertimas iš hebrajų ir graikų kalbų / Vertimo kalbą tikslino Jurgis Jankus ir Albina Pribušauskaitė. – 1994. – xviii, 811 p.;
[T. 3]: Išminties knygos: [Jobo knyga; Psalmynas; Patarlių knyga; Koheleto knyga; Giesmių giesmės knyga; Išminties knyga; Siracido knyga]: Vertimas iš hebrajų ir graikų kalbų / Vertimo kalbą tikslino Jurgis Jankus ir Albina Pribušauskaitė. – 1995. – xviii, 661 p.;
[T. 4]: Pranašų knygos: [Izaijo knyga; Jeremijo knyga; Raudų knyga; Barucho knyga; Ezekielio knyga; Danielio knyga; Ozėjo knyga; Joelio knyga; Amoso knyga; Abdijo knyga; Jonos knyga; Michėjo knyga; Nahumo knyga; Habakuko knyga; Sofonijo knyga; Agėjo knyga; Zacharijo knyga; Malachijo knyga]: Vertimas iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbos / Vertimo kalbą tikslino Jurgis Jankus. – 1992. – xvi, 670 p.
7 Directives concernant la coope´ration interconfessionnelle dans la traduction de la Bible: Nouvelle e´dition re-vise´e. – Rome, 1987. – 21 p.
8 Rūtos (vietoj Rutos), Metraščių (vietoj Kronikų), Ezros (vietoj Ezdro), Mokytojo
9 Žr. Directives..., p. 7.
10Žr. Ibid., p. 9.
11Žr. Ibid., p. 8.

Bibliografiniai duomenys (Biblija RK_E1999):
  BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.
© Lietuvos Biblijos draugija, 1999.
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>