BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 4

 Skaičių knyga
  
Sk 4

Kohato klano pareigos

1 [i1]VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas: 2 „Surašykite Kohato žmones atskirai nuo kitų levitų pagal jų protėvių namus ir klanus, 3 nuo trisdešimties metų ir vyresnius lig penkiasdešimties metų,[i2] – visus, kurie privalo eiti tarnybą, atlikdami darbus Susitikimo palapinėje. 4 Kohato žmonių tarnyba yra susijusi su Susitikimo palapine ir švenčiausiais daiktais.

5 Perkeliant stovyklą, Aaronas ir jo sūnūs įeis, nuims atskiriančiąją uždangą[i3] ir apdengs ja Sandoros Skrynią. 6 Ant jos užklos apdangalą iš delfinų odos, užties skaisčiai mėlyną audinį ir sukiš jos kartis. 7 Ant Artumo duonos stalo užties mėlyną skarą; sudės ant jo lėkštes, smilkalų indus, geriamųjų atnašų dubenis ir ąsočius; ant jo bus ir įprastinė duona. 8 Tada jie užties ant jų tamsiai raudonos spalvos audinį, apdengs ją apdangalu iš delfinų odos ir sukiš jo kartis. 9 Paėmę mėlyną audinį, apdengs žvakidę su jos lempomis, žnyplėmis, padėklais ir visais aliejaus indais, kuriais ji yra aprūpinta; 10 įvynioję ją drauge su visais jos reikmenimis į delfinų odos apdangalą, užkels ją ant neštuvų. 11 Auksinį aukurą[i4] apdengs mėlynu audiniu, užklos apdangalu iš delfinų odos ir sukiš jo kartis. 12 Paėmę visus šventovės tarnyboje naudojamus reikmenis, suvynios juos į mėlyną audinį, apdengs delfinų odos apdangalu ir padės ant neštuvų. 13 Nuvalę pelenus nuo aukuro,[i5] apdengs jį violetiniu audiniu. 14 Ant jo sudės visus aukuro reikmenis, naudojamus jo tarnyboje: keptuves, šakes,[i6] kaušus ir dubenis[i7] – visus aukuro reikmenis; apdengs jį delfinų odos apdangalu ir sukiš jo kartis. 15 Tik Aaronui ir jo sūnums pabaigus vynioti šventovę bei visus šventovės reikmenis ir stovyklai leidžiantis į kelionę, teateis Kohato žmonės jų nešti, kad neprisiliestų prie šventųjų daiktų ir nenumirtų. Tie yra Susitikimo palapinės daiktai, kuriuos turi Kohato žmonės nešti.

16 Eleazarui, kunigo Aarono sūnui, bus pavesta rūpintis aliejumi šviesai, kvapiaisiais smilkalais, įprastine grūdų atnaša ir patepimo aliejumi – priežiūra visos Padangtės ir visko, kas yra joje, šventove ir jos reikmenimis“.

17 Tada VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas: 18 „Neleiskite, kad Kohato klanų šeima iš levitų būtų išnaikinta. 19 Turite su jais elgtis taip, kad jie išliktų gyvi ir nenumirtų, kai artinasi prie švenčiausių daiktų: Aaronas ir jo sūnūs turi įeiti ir paskirti kiekvienam jo pareigą ir naštą. 20 Bet patys Kohato žmonės, kad nenumirtų, negali eiti į vidų pažiūrėti į šventuosius daiktus bent akimirkai“.

Geršono klanų pareigos

21 Tada VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 22 „Taip pat surašyk ir Geršono žmones pagal jų protėvių namus ir klanus. 23 Įtrauksi į sąrašą visus, nuo trisdešimties metų ir vyresnius lig penkiasdešimties metų, kurie privalo eiti tarnybą, atlikdami Susitikimo palapinės darbus. 24 Geršono klanų tarnyba apima darbą ir naštų pernešimą. 25 Jie neš Padangtės dangas, Susitikimo palapinę su jos uždanga ir delfino odos priedangą, esančią ant jos, Susitikimo palapinės angos užuolaidą, 26 kiemo dangas, kiemo, supančio Padangtę ir aukurą, vartų užuolaidą, jų virves ir visus reikmenis kiemo tarnybai. Jie atliks visa, kas reikia su jais padaryti. 27 Visos Geršono žmonių pareigos, – visas jų naštų pernešimas ir visa jų tarnyba, – bus atliktos Aaronui ir jo sūnums įsakius. Jiems pavesi rūpintis naštų pernešimu. 28 Tokia yra Geršono klanų tarnyba Susitikimo palapinei. Jie atliks savo pareigas kunigo Aarono sūnaus Itamaro prižiūrimi“.

Merario klanų pareigos

29 „Merario žmones įtrauksi į sąrašą pagal jų klanus ir protėvių namus 30 nuo trisdešimties metų ir vyresnius lig penkiasdešimties metų – visus, kurie privalo eiti tarnybą, atlikdami Susitikimo palapinės darbus. 31 Jiems yra pavesta nešti tokie Susitikimo reikmenys: Padangtės lentos, skersiniai, stulpai ir pastovai; 32 {Padangtę} supančio kiemo stulpai su jų pastovais, kuolais bei virvėmis ir visi reikmenys jų tarnybai. Surašykite vardus nešančių naštas, už kurias kiekvienas yra atsakingas. 33 Tokia yra Merario klanų tarnyba, visa jų tarnyba susijusi su Susitikimo palapine, Itamaro, kunigo Aarono sūnaus, priežiūroje“.

Levitų surašymas

34 Taigi Mozė ir Aaronas bei bendrijos galvos įtraukė į sąrašą Kohato žmones pagal jų klanus ir protėvių namus 35 nuo trisdešimties metų ir vyresnius ligi penkiasdešimties metų – visus tuos, kurie privalėjo eiti tarnybą, susijusią su Susitikimo palapine. 36 Įtrauktųjų į sąrašą skaičius buvo du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt. 37 Tiek buvo sąraše įrašytų iš Kohato klanų, ėjusių tarnybą Susitikimo palapinėje. Mozė ir Aaronas įtraukė juos į sąrašą, vykdydami Mozei duotą VIEŠPATIES įsakymą.

38 Įtrauktųjų į sąrašą iš Geršono klanų pagal jų klanus ir protėvių namus 39 nuo trisdešimties metų ir vyresnių lig penkiasdešimties – visų tų, kurie privalėjo eiti tarnybą, susijusią su Susitikimo palapine, 40 sąraše įrašytų pagal jų klanus ir protėvių namus buvo du tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt. 41 Tiek buvo įtrauktųjų į sąrašą iš Geršono klanų, ėjusių tarnybą Susitikimo palapinėje. Mozė ir Aaronas įtraukė juos į sąrašą, vykdydami VIEŠPATIES įsakymą.

42 Įtrauktųjų į sąrašą iš Merario klanų pagal jų klanus ir protėvių namus 43 nuo trisdešimties metų ir vyresnių lig penkiasdešimties – visų tų, kurie privalėjo eiti tarnybą Susitikimo palapinėje, 44 sąraše įrašytų pagal jų klanus, buvo trys tūkstančiai du šimtai. 45 Tiek buvo įrašytųjų į sąrašą iš Merario klanų, kuriuos Mozė ir Aaronas įrašė į sąrašą, vykdydami Mozei duotą VIEŠPATIES įsakymą.

46 Visų į sąrašą įtrauktųjų, kuriuos Mozė ir Aaronas bei Izraelio galvos surašė pagal jų klanus ir protėvių namus 47 nuo trisdešimties metų ir vyresnius lig penkiasdešimties metų, – visų tų, privalėjusių atlikti tarnybos ir pernešimo darbus, susijusius su Susitikimo palapine, 48 įrašytų į sąrašą buvo aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt. 49 VIEŠPATIES įsakymu per Mozę buvo padarytas jų surašymas, ir kiekvienam buvo nurodyta, kokį darbą turi atlikti ir kokią naštą nešti. Taip jie buvo surašyti į sąrašą, kaip VIEŠPATS įsakė Mozei.

  
Išnašos:
1Sk 4,1-4,49: Naujas levitų surašymas. Šiuo surašymu buvo norima nustatyti skaičių subrendusių ir kunigiškoms pareigoms tinkamų levitų.
2Sk 4,3: ... nuo trisdešimties metų ... : vėliau levitai pradėdavo eiti tarnybą šventovėje, būdami dvidešimt penkerių metų (žr. Sk 8,24) ar net tik dvidešimties metų (žr. 1 Kr 23,24.27; 2 Kr 31,17; Ezd 3,8; bet žr. 1 Kr 23,3).
3Sk 4,5: ... atskiriančiąją uždangą ... : užuolaida tarp dviejų šventovės dalių – Šventų Šventojo kambario ir Šventojo kambario. Žr. 26,31-33.
4Sk 4,11: ... auksinį aukurą ... : smilkalų aukuras. Žr. Iš 30,1-6.
5Sk 4,13: ... nuvalę pelenus nuo aukuro: bronzinis deginamųjų aukų aukuras. Žr. Iš 27,1-8.
6Sk 4,14: ... šakes ... : šakės buvo naudojamos aukai ant aukuro apversti.
7Sk 4,14: ... dubenis: dubenys buvo naudojami aukų kraujui supilti. Žr. Zch 9,15.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 4