BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 10

 Skaičių knyga
  
Sk 10

Sidabriniai trimitai

1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2 „Pasidirbk du trimitus; padirbsi juos iš ploto sidabro. Panaudosi juos bendrijai sušaukti ir stovyklų gretoms kelionei parengti. 3 Sugaudus abiem trimitams, visa bendrija rinksis pas tave prie Susitikimo palapinės angos. 4 O tik vienam sugaudus, vadai – Izraelio giminių galvos rinksis pas tave. 5 Kai sutrimituosite pirmąjį pavojų, pakils į kelionę stovyklų gretos rytų pusėje; 6 kai sutrimituosite antrąjį pavojų, pakils į kelionę stovyklų gretos pietų pusėje. Pavojus turi būti skelbiamas, kada tik jie turi leistis į kelionę. 7 O kai bendrija turi būti sušaukta, trimituosite, bet pavojaus neskelbsite. 8 Aarono sūnūs, kunigai, pūs trimitus. Tai bus jums amžinas įstatas visoms jūsų kartoms. 9 Kai žygiuosite į karą savo krašte su jus engiančiu priešu, trimitais skelbsite pavojų, kad būtumėte prisiminti VIEŠPATIES, jūsų Dievo, akivaizdoje ir būtumėte išgelbėti nuo priešų. 10 Taip pat ir džiugesio dienomis[i1] – jūsų nustatytomis šventėmis, jaunaties dienomis – pūsite trimitus prie savo deginamųjų atnašų ir bendravimo aukų. Jie tarnaus kaip priminimas jūsų labui pas VIEŠPATĮ, jūsų Dievą. Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas“.

B. NUO SINAJAUS IKI MOABO LYGUMŲ

Izraeliečiai leidžiasi į kelionę

11 Antraisiais metais, antrą mėnesį, dvidešimtą mėnesio dieną, debesis pakilo nuo Sandoros Padangtės, 12 ir izraeliečiai, tarpais sustodami, pasijudino į kelionę iš Sinajaus dykumos. Debesis apsistojo Parano dykumoje.

13 Pirmąkart jie pasijudino į kelionę, vykdydami VIEŠPATIES įsakymą, duotą per Mozę. 14 Judo stovykla su savo ženklu ir greta po gretos pasijudino pirmoji. Nahšonas, Aminadabo sūnus, vedė jos gretas. 15 Netanelis, Zuaro sūnus, vedė Issacharo giminės gretas; 16 o Eliabas, Helono sūnus, vedė Zebuluno giminės gretas.

17 Tada, išardžius Padangtę, leidosi į kelionę Geršono ir Merario žmonės, Padangtės nešėjai. 18 Paskui pasijudino Reubeno stovykla su savo ženklu ir greta po gretos. Elizuras, Šedeuro sūnus, vedė jos gretas. 19 Šelumielis, Zurišadajo sūnus, vedė Simeono giminės gretas, 20 o Eljasafas, Reuelio sūnus, vedė Gado giminės gretas.

21 Tada Kohato žmonės, šventųjų daiktų nešėjai, leidosi į kelionę. Dar jiems neatkeliavus, Padangtė buvo vėl pastatyta. 22 Paskui pasijudino Efraimo stovykla su savo ženklu ir greta po gretos. Elišama, Amihudo sūnus, vedė jos gretas. 23 Gamalielis, Pedazuro sūnus, vedė Manaso giminės gretas, 24 o Abidanas, Gideonio sūnus, vedė Benjamino giminės gretas.

25 Galop kaip visų stovyklų užnugaris pasijudino su savo ženklu ir greta po gretos Dano stovykla. Ahiezeris, Amišadajaus sūnus, vedė jos gretas. 26 Pagielis, Ochrano sūnus, vedė Ašero giminės gretas, 27 o Ahira, Enano sūnus, vedė Naftalio giminės gretas.

28 Tokia buvo izraeliečių žygio tvarka, greta po gretos, kai jie leidosi į kelionę.

Vedlys Hobabas

29 Mozė tarė Hobabui, midjaniečio Reuelio, savo uošvio, sūnui: „Mes keliaujame link vietos, apie kurią VIEŠPATS yra pasakęs: 'Jums aš ją duosiu'. Eikš su mumis! Mes būsime tau dosnūs, nes VIEŠPATS pažadėjo būti dosnus Izraeliui“. 30 [i2]Bet jis atsakė jam: „Ne, aš neisiu. Verčiau grįšiu į savo gimtąjį kraštą pas savo gimines“. 31 Mozė tarė: „Prašyčiau mūsų nepalikti, nes tu žinai, kur dykumoje mes turėtume statyti stovyklą. Mums būsi mūsų akys! 32 Be to, jeigu eisi su mumis, ką gero VIEŠPATS mums daro, tą patį mes tau darysime“.

33 Jie tad nužygiavo nuo VIEŠPATIES kalno[i3] trejeto dienų kelionės nuotolį. Sandoros Skrynia keliavo jų priekyje tų trejeto dienų kelionės metu, ieškodama jiems vietos sustoti poilsio. 34 Jiems iškeliavus, dienos metu VIEŠPATIES debesis buvo viršum jų.

35 Kada tik Sandoros Skrynia buvo pakeliama kelionei, Mozė sakydavo:

„Pakilk, VIEŠPATIE!

Tebūna išblaškyti tavo priešai,

tebėga nuo tavo veido, kurie tavęs neapkenčia!“

36 O kada tik ji buvo padedama poilsio, jis sakydavo:

„Sugrįžk, VIEŠPATIE,

prie nesuskaitomų Izraelio tūkstančių!“

  
Išnašos:
1Sk 10,10: ... džiugesio dienomis: ypatingos šventės, pavyzdžiui, pergalės šventė ir metinės iškilmės – Išėjimo, Savaičių ir Palapinių šventės, kurias aprašo Kun 23; Sk 28-29.
2Sk 10,30-10,32: Hobabas norėjo būti primygtinai prašomas, prieš sutikdamas būti vedliu. Iš Ts 1,16 teksto sprendžiant atrodo, kad jis patenkino Mozės prašymą.
3Sk 10,33: ... VIEŠPATIES kalnas: Sinajus, arba Horebas, kitur visad vadinamas Dievo kalnu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 10