BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 30 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 7

 Siracido knyga
  
Sir 7

Elgesys viešajame gyvenime

1 Nedaryk pikta,

ir pikta tavęs niekad neužklups.

2 Venk nedorumo,

ir jis nuo tavęs tolinsis.

3 Mano vaike, nesėk į vagas neteisingumo,

kad nereikėtų nuimti septyneriopo derliaus.

4 Neprašyk iš VIEŠPATIES aukštų pareigų

ar garbingo krėslo iš karaliaus.

5 Nesipuikauk savo dorumu prieš VIEŠPATĮ

ir nerodyk savo išminties prieš karalių.

6 Nesistenk tapti teisėju,

jeigu neturi jėgų neteisingumą rauti,

idant neliktumei šališkas didžiūnams

ir tuo nesuterštumei savo dorumo.

7 Nenusikalsk miesto bendruomenei

nei neužsitrauk sueigoje gėdos.

8 Nepadaryk nuodėmės dukart;

juk net už vieną neliksi nenubaustas.

9 [i1]Nesakyk: „Jis brangins mano dovanų gausybę;

Aukščiausiasis priims mano atnašas“.

10 Nebūk nusiminęs, kai meldiesi;

nebūk nerangus, kai duodi išmaldą.

11 Nesijuok iš apkartusios širdies žmogaus;

pagalvok apie Tą, kuris pažemina ir išaukština.[i2]

12 Nesumanyk skriausti savo brolio

nei savo draugo ar bendro.

13 Nelaikyk malonumu žerti melą po melo,

nes tai niekad gerai nesibaigia.

14 Nepostringauk seniūnų sueigoje

ir nekartok žodžių, kai meldiesi.[i3]

15 Nevenk sunkių darbų ar žemdirbio triūso,

kuris buvo Aukščiausiojo sukurtas.

16 Nelaikyk savęs geresniu už savo bendrus;

atsimink, jo pyktis nedels.

17 Vis labiau nusižemink,

nes ugnis ir kirmėlės laukia mirtingųjų.

Pareigos šeimai, religijai ir labdarai

18 Nemainyk draugo į pinigus

ar tikro brolio į auksą Ofyro.[i4]

19 Nesiskirk nuo išmintingos ir geros žmonos,

nes jos malonus artumas vertesnis už auksą.

20 Nesielk blogai su sąžiningai dirbančiu vergu

ar savo užduočiai atsidavusiu samdiniu.

21 Mylėk protingą vergą – kaip save patį;

neatsisakyk jam duoti laisvės.[i5]

22 Turi galvijų? Rūpinkis jais;

jeigu jie tau naudingi, laikyk juos.

23 Turi sūnų? Drausmink juos,

sprandus lenk jiems nuo mažens.[i6]

24 Turi dukterų? Laikyk jas skaisčias,

nebūk joms nuolaidus.

25 Išleisk dukterį už vyro, ir užbaigsi didelį darbą;

bet išleisk ją už protingo vyro.

26 Turi žmoną, kuri tau patinka? Nesiskirk nuo jos;

žmonai, kurios nemėgsti, savęs nepatikėk.

27 Visa širdimi gerbk savo tėvą,

neužmiršk savo motinos gimdymo skausmų.

28 Atsimink, kad iš šių tėvų esi gimęs;

ką gali jiems duoti už visa, ką jie tau yra davę?

29 Visa siela pagarbiai bijok VIEŠPATIES

ir gerbk jo kunigus.

30 Visomis jėgomis mylėk savo Kūrėją

ir rūpinkis jo tarnais.

31 Pagarbiai bijok VIEŠPATIES ir gerbk kunigą;

atiduok jam jo dalį, kaip tau yra įsakyta:

pirmienas, atnašas už nuodėmę, peties dovaną,

pašventinimo auką ir pirmienas šventųjų atnašų.[i7]

32 Ir vargšui ištiesk ranką,

kad tavo paties palaima būtų sklidina.

33 [i8]Dosnus būk kiekvienam gyvajam,

neatsisakyk būti geras net mirusiesiems.

34 Nesišalink nuo verkiančių,

bet liūdėk su liūdinčiais.

35 Nedelsk aplankyti ligonį,

nes už tokius darbus būsi mylimas.

36 Ką tiktai darytum,

visad atsimink savo gyvenimo galą,

ir tu niekad nenusidėsi.

  
Išnašos:
1Sir 7,9: Žmogus negali Dievo papirkti.
2Sir 7,11: ... Tą, kuris pažemina ir išaukština: Dievą. Žr. 1 Sam 2,7; Ps 75,8; Lk 1,52.
3Sir 7,14: ... nekartok žodžių, kai meldiesi: taupi kalba santykiuose su vyresniaisiais, o ypač su Dievu, yra pagarbos ženklas. Žr. Koh 5,1; Mt 6,7.
4Sir 7,18: ... į auksą Ofyro: Ofyras buvo nūdien nežinomas uostamiestis, į kurį plaukdavo Saliamono laivai ir pargabendavo aukso bei sidabro. Žr. Ps 45,10.
5Sir 7,21: ... neatsisakyk jam duoti laisvės: hebrajų vergas turėjo teisę atgauti laisvę po septynerių tarnybos metų. Žr. Iš 21,2; Įst 15,12-15.
6Sir 7,23: ... sprandus lenk jiems nuo mažens: malšink maištingą veržlumą. Taip yra graikiškajame tekste. Žr. Sir 30,12. Atrastas tekstas hebrajų kalba, kuris turbūt nėra pradinis, kalba: Parink jiems žmonas, kol jie dar jauni.
7Sir 7,31: ... pirmienas šventųjų atnašų: žr. Iš 29,27; Kun 7,31-34; Sk 18,8-20; Įst 18,1-5.
8Sir 7,33: Užuomina apie apeigas, skirtas mirusiųjų pagerbimui – apie gedulą ir laidotuves. Žr. 2 Sam 21,10-14; Tob 1,20; 12,12. Vėlesnis mokymas mini ir maldą už mirusiuosius. Žr. 2 Mak 12,43-46.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 7