BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas romiečiamsSkyrius: 3

 Laiškas romiečiams
  
Rom 3

Kaip su Dievo pažadais?

1 Koks tada pranašumas būti žydu arba kokia nauda iš apipjaustymo?! 2 Visokeriopas![i1] Pirmiausia tas, kad jiems buvo patikėtas Dievo žodis. 3 Jei kai kurie tapo neištikimi, – negi jų neištikimybė panaikins Dievo ištikimybę? 4 Nieku būdu! Dievas išlieka tiesakalbis, o kiekvienas žmogus – melagis, kaip parašyta:

Kad tavo žodžiai būtų pripažinti teisūs

ir laimėtum, kai esi teisiamas.

5 Jei mūsų neteisingumas iškelia Dievo teisumą, – ką gi sakysime?! Gal Dievas neteisus, rūsčiai bausdamas?! Kalbu, kaip žmonėms įprasta. 6 Nieku būdu! Kaip tada Dievas galėtų teisti pasaulį?! 7 Bet jeigu Dievo tiesa per mano melagystę tik skaidriau nušvito jo garbei, tai kam dar teisti mane kaip nusidėjėlį?! 8 Gal jau imkime ir darykime bloga, kad išeitų gera, – kaip esame šmeižiami ir kaip kai kurie sako mus skelbiant?! Šitokie tikrai smerktini.

Visi žmonės nusidėjėliai

9 Tai ką gi? Ar mes turime pirmenybę?! Visai ne! Juk jau įrodėme, kad ir žydai, ir pagonys – visi yra nuodėmės pavergti, 10 kaip parašyta:

Nėra teisaus, nėra nė vieno.

11 Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų.

12 Visi pasiklydo, visi nuėjo vėjais;

nėra kas darytų gera, nėra nė vieno!

13 Jų gerklė – atviras kapas;

savo liežuviais klastas jie raizgė,

gyvačių nuodai jų lūpose.

14 Jų burna pilna keiksmų ir kartumo,

15 jų kojos eiklios kraujo išlieti,

16 jų keliais skuba griovimas ir skurdas.

17 Jie nepažino taikos kelio,

18 ir nestovi prieš jų akis Dievo baimė.

19 O mes žinome, jog įstatymo[i2] reikalavimai paskelbti tiems, kurie yra pavaldūs įstatymui, kad visos burnos užsičiauptų ir visas pasaulis pasirodytų kaltas prieš Dievą, 20 nes įstatymo darbais jo akivaizdoje nebus nuteisintas nė vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę.

Dievo teisumas ir tikėjimas

Dievo teisumas

21 [i3]Bet dabar be įstatymo pasireiškė Dievo teisumas, paliudytas Įstatymo ir Pranašų. 22 Tai Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, 23 nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, 24 o nuteisinami dovanai jo malone dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo.[i4] 25 Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, jo kraujo galia, veikiančia per tikėjimą. Jis norėjo parodyti savo teisumą tuo, kad nenubaudė už nuodėmes, padarytas anksčiau, 26 dieviškojo kantrumo laikais, ir norėjo parodyti savo teisumą dabartiniu metu, pasirodydamas esąs teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki Jėzų.

Tikėjimo vaidmuo

27 Kur tada pagrindas girtis? Jis atmestas. Kokiu įstatymu? Darbų? Ne, tikėjimo įstatymu.[i5] 28 Mes laikomės nuomonės, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu, be įstatymo darbų. 29 Argi Dievas – tiktai žydų Dievas? Ar jis nėra ir pagonių?! Taip, ir pagonių, 30 nes tėra vienas Dievas, kuris per tikėjimą nuteisins apipjaustytus žydus ir per tikėjimą nuteisins neapipjaustytus pagonis. 31 [i6]O gal tikėjimu mes panaikiname įstatymą? Nieku būdu! Priešingai, mes įstatymą patvirtiname.

  
Išnašos:
1Rom 3,2: Visokeriopas, t. y. pranašumas.
2Rom 3,19: Čia įstatymas – visas ST.
3Rom 3,21-3,31: Žmogus negali savo darbais užsitarnauti teisumo ir išganymo. Teisumas pasiekiamas tik Dievo malone.
4Rom 3,24: Paulius dažniausiai žodžiu malonė supranta laisvą, neužtarnautą Dievo dovaną, išganymo aktą. Atpirkimas – žodis paimtas iš ST, kur pasakojama apie Izraelio tautos išvadavimą iš Egipto vergovės. Vaizdingai tariant, tauta buvusi atpirkta iš egiptiečių. NT taip pat ši sąvoka vartojama kalbant apie Jėzaus auką, atpirkusią žmones iš nuodėmės ir jos pasekmių. Dažnai siejama su išganymo ar išgelbėjimo sąvokomis. Atpirkimas ir išganymas, kuris buvo pradėtas ant Kalvarijos kalno, realizuojamas visoje žmonių istorijoje ir bus baigtas antruoju Kristaus atėjimu, galutiniu mirties nugalėjimu ir kūnų prisikėlimu iš mirties.
5Rom 3,27: Tikėjimas, kaip sako Tridento Susirinkimas, yra išganymo pradžia, viso nuteisinimo pagrindas. Tikėjimas čia reiškia ne tik kurios nors tiesos priėmimą, bet viso asmens atsidavimą Kristui.
6Rom 3,31: Deja, žydų pasaulyje įstatymas dažnai būdavo apeinamas, laikantis vien išorinių formų, o nesiskaitant su jo turiniu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas romiečiamsSkyrius: 3