BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 37

 Psalmynas
  
 Nusidėjėlių likimas ir teisiųjų atlygis
  
Ps 37

1 [i1]Dovydo.

{'a} Neapmaudauk dėl nedorėlių,

nepavydėk tiems, kurie daro pikta.

2 Juk jie veikiai išnyks kaip žolė

ir nuvys kaip vešlūs augalai.

{b} 3 [i2]Pasitikėk VIEŠPAČIU ir daryk gera, –

gyvensi krašte ir būsi saugus.

4 Džiaukis iš širdies VIEŠPAČIU,

ir jis suteiks tau, ko trokšta tavo širdis.

{g} 5 Pavesk VIEŠPAČIUI savo kelią,

pasitikėk juo, ir jis padės.

6 Tavo dorumą jis nušvies kaip dienos šviesą,

o tavo teisingumą padarys

kaip vidudienį.

{d} 7 Būk kantrus ir lauk VIEŠPATIES,

neapmaudauk dėl to, kuriam viskas sekasi, –

dėl žmogaus, rezgančio savo piktus kėslus.

{h} 8 Susilaikyk nuo įniršio, atsisakyk pykčio –

neapmaudauk, – tai tik į pikta veda.

9 Juk nedorėliai bus pakirsti,

bet tie, kurie laukia VIEŠPATIES, –

paveldės žemę.

{v} 10 Dar valandėlė, ir nedorėlio nebebus –

žvalgysies po vietą, kur jis buvo,

jis bus dingęs.

11 [i3]Bet kuklieji paveldės žemę,

gėrėsis gausia gerove.

{z} 12 Nedorėlis spendžia pinkles teisiajam

ir griežia ant jo dantimis.

13 Bet Viešpats iš jo juokiasi, nes mato jo būsimą dieną.

{h} 14 Nedorėliai traukia iš makščių kalavijus

ir įtempia lankus,

kad parblokštų varguolį ir beturtį,

ir nužudytų dorai gyvenančius.

15 Bet jų kalavijai smigs jiems patiems į širdį,

jų lankai bus sutrupinti.

{t} 16 Tas truputis, kurį turi teisusis,

vertingesnis už daugelio nedorėlių turtą.

17 Juk bus sutrupinti nedorėlių ginklai,

o teisiuosius VIEŠPATS palaikys.

{j} 18 VIEŠPATS rūpinasi tais, kurie jo klauso,

ir paveldas amžinai jiems priklausys.

19 Nelaimės metu jie nebus apvilti

ir bado dienomis jie valgys iki soties.

20{k}  Bet nedorėliai žus –

VIEŠPATIES priešai dings lyg pievų žolė,

išsisklaidys tartum dūmai.

{l} 21 Nedorėlis skolinasi ir negrąžina,

bet geras žmogus yra dosnus ir nesiliauja davęs.

22 [i4]Juk tie, kuriuos VIEŠPATS laimina,

paveldės žemę,

o tie, kuriuos jis keikia, bus išvaryti.

{m} 23 VIEŠPATS veda žmogaus žingsnius ir saugo tą,

kurio keliu džiaugiasi.

24 Nors ir sukluptų, jis neliks gulėti,

nes VIEŠPATS padės jam atsikelti.

{n} 25 Buvau jaunas, ilgai gyvenau,

bet nemačiau nei Dievo

palikto teisiojo,

nei jo vaikų, prašančių duonos.

26 Teisusis visad dosniai kitiems duoda ir skolina,

jo vaikai tikra palaima.

{s} 27 Venk pikta ir daryk gera,

kad gyventum amžinai,

28 nes VIEŠPATS myli, kas teisinga,

ir neapleidžia savo ištikimųjų.

{'a} Jis saugo juos amžinai,

bet nedorėlių palikuonys bus išvaryti.

29 [i5]Teisieji paveldės kraštą,

jame gyvens amžinai.

{p} 30 Išmintis ateina iš teisiojo lūpų,

jo liežuvis sako, kas teisinga.

31 Savo Dievo Mokymą jis laiko širdyje,

jo žingsniai nuo Mokymo nenuklysta.

{z} 32 Nedorėlis teisiojo tyko,

mėgina jį nužudyti.

33 VIEŠPATS jo nepaliks priešo rankoje,

neleis būti pasmerktam teisme.

{q} 34 [i6]Pasitikėk VIEŠPAČIU ir laikykis jo kelio,

jis pagerbs tave, duodamas paveldėti žemę, –

tu matysi išvaromus nedorėlius.

{r} 35 Mačiau nedorėlį – valdingą, –

iškilusį virš visų lyg kedrą Libano.

36 Vėl ėjau pro šalį,

ir, tikėk manimi, ten jo nebebuvo.

Nors ir ieškojau, bet neberadau.

{š} 37 Brangink nuoširdų žmogų, įsižiūrėk į dorą,

nes taikus žmogus turi ateitį.[i7]

38 Bet nusidėjėliai bus visiškai sunaikinti,

nedorėlių palikuonys bus išnaikinti.

{t} 39 Teisiųjų išgelbėjimas eina iš VIEŠPATIES, –

jis yra jų tvirtovė sunkumams užėjus.

40 VIEŠPATS jiems padeda ir iš bėdos

juos ištraukia, –

išgelbsti juos nuo nedorėlių ir išvaduoja,

nes jie ieško jame užuovėjos.

  
Išnašos:
1Ps 37,1-37,40: Ps 37 nagrinėja pikto problemą: kodė1 nedorėliams sekasi, o gerieji kenčia. Psalmininko atsakymas: ši būklė tik laikina. Dievas atlygins geriesiems ir nubaus nedorėlius net čia žemėje. Kadangi ši psalmė yra alfabetinė, tos mintys psalmėje yra padrikos ir kartojamos be nuoseklios sekos.
2Ps 37,3-37,9: Šiose eilutėse minimas kraštas yra Pažado žemė – Palestina, dangaus įvaizdis. Žr. Žyd 11,9-10.13-16. Kai Jėzus Palaiminimuose citavo šios psalmės 11-ąją eilutę (žr. Mt 5,4), jis turėjo mintyje: Kuklieji paveldės dangaus karalystę.
3Ps 37,11: Šiose eilutėse minimas kraštas yra Pažado žemė – Palestina, dangaus įvaizdis. Žr. Žyd 11,9-10.13-16. Kai Jėzus Palaiminimuose citavo šios psalmės 11-ąją eilutę (žr. Mt 5,4), jis turėjo mintyje: Kuklieji paveldės dangaus karalystę.
4Ps 37,22: Šiose eilutėse minimas kraštas yra Pažado žemė – Palestina, dangaus įvaizdis. Žr. Žyd 11,9-10.13-16. Kai Jėzus Palaiminimuose citavo šios psalmės 11-ąją eilutę (žr. Mt 5,4), jis turėjo mintyje: Kuklieji paveldės dangaus karalystę.
5Ps 37,29: Šiose eilutėse minimas kraštas yra Pažado žemė – Palestina, dangaus įvaizdis. Žr. Žyd 11,9-10.13-16. Kai Jėzus Palaiminimuose citavo šios psalmės 11-ąją eilutę (žr. Mt 5,4), jis turėjo mintyje: Kuklieji paveldės dangaus karalystę.
6Ps 37,34: Šiose eilutėse minimas kraštas yra Pažado žemė – Palestina, dangaus įvaizdis. Žr. Žyd 11,9-10.13-16. Kai Jėzus Palaiminimuose citavo šios psalmės 11-ąją eilutę (žr. Mt 5,4), jis turėjo mintyje: Kuklieji paveldės dangaus karalystę.
7Ps 37,37: ... ateitį ... : teisusis turi ateitį sau ir savo palikuonims; nedorėlis neturi ateities nei sau, nei savo palikuonims.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 37