BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Nehemijo knygaSkyrius: 7

 Nehemijo knyga
  
Neh 7

1 Kai siena buvo atstatyta ir duris buvau įdėjęs, buvo paskirstytos užduotys vartų sargams, giesmininkams ir levitams. 2 Savo brolį Hananį paskyriau valdyti Jeruzalę kartu su tvirtovės valdytoju Hananiju, nes jis buvo ištikimesnis vyras ir labiau Dievo bijantis, negu daugelis kitų. 3 Jiems aš įsakiau: „Jeruzalės vartai neturi būti atidaryti, kol neįkaista diena, ir saulei dar tebešviečiant vartų sargai turi uždaryti ir užsklęsti duris. Paskirkite sargus iš Jeruzalės gyventojų, vienus prie jų sargybos vietų, o kitus prie savo namų“.

Judo srities surašymas

4 Miestas buvo platus ir didelis, bet žmonių jame buvo mažai ir namai dar nebuvo atstatyti. 5 Tada mano Dievas įdėjo man į širdį sutelkti didikus, pareigūnus ir žmones, kad jie būtų įtraukti į kilmės sąrašą. Aš užtikau kilmės sąrašo knygą tų, kurie buvo pirmieji sugrįžę. Joje radau parašyta:

Sąrašas pirmųjų sugrįžusių tremtinių

6 Šie yra srities gyventojai, sugrįžę iš nelaisvės, kuriuos Babilono karalius Nebukadnezaras buvo išvaręs į tremtį ir kurie sugrįžo į Jeruzalę ir Judą, kiekvienas į savo miestą. 7 Jie parėjo drauge su Zerubabeliu, Ješua, Nehemiju, Azariju, Raamiju, Nahamaniu, Mordekaju, Bilšanu, Bigvaju, Nehumu, Baana.

Izraelio tautos vyrų skaičius:

8 Parošo palikuonių du tūkstančiai šimtas septyniasdešimt du;

9 Šefatijo palikuonių trys šimtai septyniasdešimt du;

10 Araho palikuonių šeši šimtai penkiasdešimt du;

11 Pahat-Moabo palikuonių, būtent Ješuos ir Joabo palikuonių, du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniolika;

12 Elamo palikuonių tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi;

13 Zatu'o palikuonių aštuoni šimtai keturiasdešimt penki;

14 Zakajo palikuonių septyni šimtai šešiasdešimt;

15 Binujo palikuonių šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni;

16 Bebajo palikuonių šeši šimtai dvidešimt aštuoni;

17 Azgado palikuonių du tūkstančiai trys šimtai dvidešimt du;

18 Adonikamo palikuonių šeši šimtai šešiasdešimt septyni;

19 Bigvajo palikuonių du tūkstančiai šešiasdešimt septyni;

20 Adino palikuonių šeši šimtai penkiasdešimt penki;

21 Atero palikuonių, būtent Hezekijo, devyniasdešimt aštuoni;

22 Hašumo palikuonių trys šimtai dvidešimt aštuoni;

23 Bezajo palikuonių trys šimtai dvidešimt keturi;

24 Harifo palikuonių šimtas dvylika;

25 Gibeono palikuonių devyniasdešimt penki;

26 žmonių iš Betliejaus ir Netofos šimtas aštuoniasdešimt aštuoni;

27 žmonių iš Anatoto šimtas dvidešimt aštuoni;

28 žmonių iš Bet-Azmaveto keturiasdešimt du;

29 žmonių iš Kirjat-Jearimų, Chefiros ir Beerotų septyni šimtai keturiasdešimt trys;

30 žmonių iš Ramos ir Gebos šeši šimtai dvidešimt vienas;

31 žmonių iš Michmašo šimtas dvidešimt du;

32 žmonių iš Bet-Elio ir Ai šimtas dvidešimt trys;

33 žmonių iš kito Nebo'o penkiasdešimt du;

34 kito Elamo palikuonių tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi;

35 Harimo palikuonių trys šimtai dvidešimt;

36 Jericho palikuonių trys šimtai keturiasdešimt penki;

37 Lodo, Hadido ir Ono'o palikuonių septyni šimtai dvidešimt vienas;

38 Senaos palikuonių trys tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt.

39 Kunigų:

Jedajo palikuonių, būtent Ješuos namų, devyni šimtai septyniasdešimt trys;

40 Imero palikuonių tūkstantis penkiasdešimt du;

41 Pašhuro palikuonių tūkstantis du šimtai keturiasdešimt septyni;

42 Harimo palikuonių tūkstantis septyniolika.

43 Levitų:

Ješuos palikuonių, būtent Hodevos palikuonių iš Kadmielio, septyniasdešimt keturi;

44 giesmininkų: Asafo palikuonių šimtas keturiasdešimt aštuoni;

45 vartų sargų: Šalumo, Atero, Talmono, Akubo, Hatitos, Šoabajo palikuonių šimtas trisdešimt aštuoni.

46 Šventyklos vergų:

Zihos palikuonys, Hasufos palikuonys, Tabaoto palikuonys,

47 Keros palikuonys, Sijos palikuonys, Padono palikuonys,

48 Lebanos palikuonys, Hagabos palikuonys, Šalmajo palikuonys,

49 Hanano palikuonys, Gidelio palikuonys, Gaharo palikuonys,

50 Reajo palikuonys, Rezino palikuonys, Nekodos palikuonys,

51 Gazamo palikuonys, Uzos palikuonys, Paseaho palikuonys,

52 Besajo palikuonys, Meunimų palikuonys, Nefušesimų palikuonys,

53 Bakbuko palikuonys, Kakufos palikuonys, Harkuros palikuonys,

54 Bazluto palikuonys, Mehidos palikuonys, Haršos palikuonys,

55 Barkoso palikuonys, Siseros palikuonys, Temaho palikuonys,

56 Neziaho palikuonys, Hatifos palikuonys.

57 Saliamono vergų palikuonių:

Sotajo palikuonys, Sofereto palikuonys, Peridos palikuonys,

58 Jaalos palikuonys, Darkono palikuonys, Gidelio palikuonys,

59 Šefatijo palikuonys, Hatilo palikuonys, Pocheret-haZebajimo palikuonys, Amono palikuonys.

60 Iš viso Šventyklos vergų ir Saliamono vergų palikuonių buvo trys šimtai devyniasdešimt du.

61 O šie sugrįžo iš Tel-Melaho, Tel-Haršos, Cherubo, Adono ir Imero, bet jie negalėjo įrodyti, kad jų protėvių namai ar jų kilmė buvo izraelietiška: 62 Delajo palikuonys, Tobijo palikuonys, Nekodos palikuonys – šeši šimtai keturiadešimt du.

63 Ir iš kunigų: Habajo palikuonys, Hakozo palikuonys, Barzilajo palikuonys. Jis buvo vedęs vieną iš Barzilajo Gileadiečio dukterų ir buvo vadinamas jų vardu. 64 Jie ieškojo savo šeimos kilmės įrašo, bet jo surasti negalėjo, todėl buvo rasti netinkami kunigo tarnybai. 65 Valdytojas[i1] jiems įsakė nevalgyti švenčiausiųjų valgių, kol nekils kunigas, nešiojantis Urimus ir Tumimus.

66 Visos bendrijos skaičius buvo keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt, 67 neskaitant jų tarnų ir tarnaičių, kurių buvo septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni. Jie turėjo ir du šimtus keturiasdešimt penkis giesmininkus ir giesmininkes. {68 Jų arklių buvo septyni šimtai trisdešimt šeši, jų mulų – du šimtai keturiasdešimt penki}, jų kupranugarių – keturi šimtai trisdešimt penki ir asilų šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt.

69 Kai kurie klanų galvos aukojo statybos iždui. Valdytojas[i2] paaukojo iždui tūkstantį auksinių darikų, penkiasdešimt dubenų ir penkis šimtus trisdešimt kunigiškų apdarų. 70 Keletas iš klanų galvų paaukojo statybos iždui dvidešimt tūkstančių auksinių darikų ir du tūkstančius du šimtus sidabrinių minų. 71 O tai, ką kiti žmonės paaukojo, buvo dvidešimt tūkstančių auksinių darikų, du tūkstančiai sidabrinių minų ir šešiasdešimt septyni kunigiški apdarai.

72a Kunigai, levitai, vartų sargai, giesmininkai, Šventyklos tarnai ir visas Izraelis apsigyveno savo miestuose.

B. MOZĖS ĮSTATYMO PASKELBIMAS

Ezra perskaito Įstatymą

72[i3]Atėjus septintajam mėnesiui nuo izraeliečių įsikūrimo savo miestuose,

  
Išnašos:
1Neh 7,65: Žr. Ezd 2,63 paaiškinimą.
2Neh 7,69: Žr. Ezd 2,63 paaiškinimą.
3Neh 7,72-8,18: Šį tekstą reikia skaityti po Ezd 8,36 teksto.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Nehemijo knygaSkyrius: 7