BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Nehemijo knygaSkyrius: 12

 Nehemijo knyga
  
Neh 12

Kunigai ir levitai Zerubabeliui valdant

1 Šie yra kunigai ir levitai, kurie parvyko su Šealtielio sūnumi Zerubabeliu ir Ješua: Serajas, Jeremijas, Ezra, 2 Amarijas, Maluchas, Hatušas 3 Šekanijas, Rehumas, Meremotas, 4 Ido'as, Ginetojis, Abijas, 5 Mijaminas, Maadijas, Bilga, 6 Šemajas, Jojaribas, Jedajas, 7 Salu'as, Amokas, Hilkijas, Jedajas. Šie buvo kunigų ir jų brolių galvos Ješuos dienomis.

8 O levitai: Ješua, Binujis, Kadmielis, Šerebijas, Judas ir Matanijas. Pastarasis drauge su savo broliais vedė padėkos giesmes. 9 O Bakbukijas ir Unis ir jų broliai stovėjo priešais juos tarnybos metu.

Vyriausiųjų kunigų kilmės sąrašas

10 [i1]Ješuai gimė Jojakimas, Jojakimui gimė Eljašibas, Eljašibui gimė Jojada, 11 Jojadai gimė Jonatanas, o Jonatanui gimė Jadua.

Kunigai ir levitai vyriausiojo kunigo Jojakimo dienomis

12 Jojakimo dienomis kunigai, kunigų klanų galvos, buvo: Serajo klano Merajas, Jeremijo klano Hananijas, 13 Ezros klano Mešulamas, Amarijo klano Jehohananas, 14 Malucho klano Jonatanas, Šebanijo klano Juozapas, 15 Harimo klano Adna, Merajoto klano Helkajis, 16 Ido'o klano Zecharijas, Ginetono klano Mešulamas, 17 Abijo klano Zichris, Minjamino klano {...},[i2] Moadijo klano Piltajis, 18 Bilgos klano Šamua, Šemajo klano Jehonatanas, 19 Jojaribo klano Matenajis, Jedajo klano Uzis, 20 Selajo klano Kalajis, Amoko klano Eberis, 21 Hilkijo klano Hašabijas, Jedajo klano Netanelis.

22 Eljašibo, Jojados, Johanano ir Jaduos dienomis levitų ir kunigų klanų galvos buvo įtraukti į sąrašą iki pat Darijaus Perso karaliavimo. 23 Bet levitų klanų galvos buvo įrašyti į Metraščių knygą iki Eljašibo sūnaus Johanano dienų.

24 Levitų galvos buvo Hašabijas, Šerebijas, Ješua, Binujis ir Kadmielis. Jų broliai, kurie stovėjo priešais juos ir giedojo šlovės ir padėkos giesmes, vykdydami Dievo vyro Dovydo įsakymą pakaitomis, 25 buvo Matanijas, Bakbukijas, Obadijas.

Mešulamas, Talmonas ir Akubas ėjo sargybą kaip vartų sargai pamainomis prie vartų sandėlių. 26 Jie gyveno Jozadako sūnaus Ješuos sūnaus Jojakimo dienomis ir valdytojo Nehemijo dienomis, ir kunigo Ezros, Rašto žinovo, dienomis.

Jeruzalės sienos pašventinimas

27 [i3]Jeruzalės sienai pašventinti buvo pašaukti levitai iš visų gyvenviečių atvykti į Jeruzalę ir atšvęsti džiaugsmingą pašventinimą su padėkos giesmėmis ir cimbolų, arfų bei lyrų lydima daina. 28 Giesmininkų būriai suėjo iš Jeruzalės apylinkių, iš netofatitų kaimų,[i4] 29 iš Bet-Gilgalo ir iš Gebos bei Azmaveto kaimų vietovių, nes giesmininkai buvo pasistatę sau gyvenviečių aplink Jeruzalę. 30 Kunigai ir levitai pirma apvalė save, paskui jie apvalė ir žmones, ir vartus, ir sieną.

31 Tada aš užvedžiau Judo didžiūnus ant sienos ir sudariau du didelius būrius padėkos giesmėms ir eisenai. Pirmasis jų leidosi eiti ant sienos į dešinę Mėšlų vartų link. 32 Paskui juos ėjo Hošaijas bei pusė Judo didžiūnų 33 ir Azarijas, Ezra, Mešulamas, 34 Judas, Benjaminas, Šemajas ir Jeremijas 35 bei keletas jaunų kunigų su trimitais; ir Asafo sūnaus Zakuro sūnaus Mikajo sūnaus Matanijo sūnaus Šemajo sūnaus Jonatano sūnus Zecharijas 36 ir jo broliai Šemajas, Azarelis, Milalajis, Maajis, Netanelis, Judas ir Hananis su Dievo vyro Dovydo muzikos instrumentais, o jų visų priekyje ėjo Rašto žinovas Ezra. 37 Prie Šaltinio vartų jie palipo tiesiai aukštyn Dovydo miesto laiptais prie sienos pakilimo virš Dovydo rūmų ir nuėjo iki Vandens vartų rytų pusėje.

38 Kitas būrys padėkos giesmėms ir eitynėms nuėjo į kairę. Aš sekiau jiems pavymui su puse žmonių ant sienos virš Krosnių bokšto iki Plačiosios sienos 39 ir virš Efraimo vartų, ir Senųjų vartų, ir Žuvų vartų, ir Hananelio bokšto, ir Šimtinės bokšto iki pat Avių vartų. Prie Sargybos vartų buvo sustota. 40 Taip abu padėkos giesmių būriai sustojo Dievo Namuose. Ir aš, ir pusė pareigūnų su manimi, 41 ir kunigai Eljakimas, Maasėjas, Minjaminas, Mikajas, Elioenajis, Zecharijas, Hananijas su trimitais; 42 ir Maasėjas, Šemajas, Eleazaras, Uzis, Jehohananas, Malchijas, Elamas ir Ezeris. Giesmininkai, Jezrahijo vadovaujami, garsiai giedojo. 43 Tą dieną buvo atnašaujama didelių aukų ir džiaugiamasi, nes Dievas buvo juos pradžiuginęs dideliu džiugesiu. Džiūgavo ir moterys, ir vaikai. Jeruzalės džiaugsmas toli buvo girdimas.

Atnašos kunigams ir levitams

44 Tą dieną vyrai buvo paskirti prižiūrėtojais kambarių, kurie buvo naudojami kaip sandėliai atnašoms, pirmienoms ir dešimtinėms. Jie turėjo surinkti į juos kunigams ir levitams Mokymo įsakytą dalį nuo miestams priklausančių laukų. Mat Judo žmonės buvo dėkingi kunigams ir levitams, einantiems tarnybą. 45 Jie atliko savo Dievo tarnybą ir apvalymo tarnybą, kaip ir giesmininkai bei vartų sargai, pagal Dovydo ir jo sūnaus Saliamono įsakymą, 46 nes jau Dovydo ir Asafo dienomis, senovėje, buvo giesmininkų galva ir šlovės bei padėkos giesmės Dievui. 47 Ir Zerubabelio dienomis, ir Nehemijo dienomis visas Izraelis davė kasdien dalį giesmininkams ir vartų sargams. Buvo atidedama į šalį, kas buvo skirta levitams, o levitai atidėjo į šalį, kas buvo skirta Aarono palikuonims.

  
Išnašos:
1Neh 12,10: Vyriausieji kunigai nuo 520 iki 405 m. prieš Kristų. Ješua buvo vyriausiasis kunigas Zarubabeliui esant Judo valdytoju, t. y. paskutiniais šeštojo prieškristinio amžiaus dešimtmečiais (žr. Ag 1,1.12.14; 2,2.4). Jis buvo senelis Eljašibo, vyriausiojo kunigo Nehemijo valdytojavimo pradžioje, t. y. 445-433 m. prieš Kristų (žr. Ezd 10,6; Neh 3,1.20-21; 13,4.7). Eljašibas savo ruožtu buvo senelis Jehohanano, kuris buvo jau suaugęs vyras, nors dar ne vyriausiasis kunigas, Ezros dienomis, t. y. maždaug 400 m. prieš Kristų (žr. Ezd 10,6). Anot Juozapo Flavijaus, Jehohanano sūnus Jadua mirė senatvėj maždaug tuo pačiu metu, kaip Aleksandras Didysis (t. y. 323 m. prieš Kristų).
2Neh 12,17: {... .}: trūksta Minjamino klano galvos vardo.
3Neh 12,27-12,43: Be abejo, istoriko akimis žiūrint Jeruzalės sienos pašventimas įvyko tuojau po sienos ir jos vartų atstatymo. Todėl šis skaitinys turėtų būti skaitomas po Neh 6,15.
4Neh 12,28: ... iš netofatitų kaimų: Netofato gyvenvietė buvo į pietvakarius nuo Jeruzalės (žr. 1 Kr 9,16; Ezd 2,22).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Nehemijo knygaSkyrius: 12