BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Kunigų knygaSkyrius: 19

 Kunigų knyga
  
 Įvairios elgesio taisyklės
  
Kun 19

1 [i1]VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2 [i2]„Kalbėk visai izraeliečių bendrijai ir sakyk jiems: 'Būkite šventi, nes aš, VIEŠPATS, jūsų Dievas, esu šventas. 3 Kiekvienas gerbs savo motiną ir tėvą, švęs mano šabus: aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. 4 Nesikreipkite į stabus ir nedirbkite sau lietinių dievų: aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.

5 Kai atnašaujate bendravimo auką VIEŠPAČIUI, ją atnašaukite taip, kad ji būtų maloni jūsų labui. 6 Ji bus suvalgoma tą pačią dieną, kai ją paaukojate, arba rytojaus dieną; o kas liko lig trečios dienos, turi būti sudeginta ugnyje. 7 Jeigu ji iš viso būtų valgoma trečią dieną, ji bus pasibjaurėjimas. Ji nebus maloni. 8 Kas ją valgo, užsitraukia kaltę, nes išniekina tai, kas VIEŠPAČIUI yra šventa. Toks žmogus bus pašalintas iš savo tautos.

9 Kai pjaunate savo krašto derlių, nepjausi iki pat savo lauko pakraščių nei rinksi savo derliaus likusias varpas. 10 Savo vynuogyno plikai nenuskinsi ir savo vynuogyne nukritusių vynuogių nerankiosi, paliksi jas vargšui ir ateiviui: aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.

11 Nevogsite, nesielgsite apgaulingai ir vieni kitiems nemeluosite. 12 Neprisieksite apgaulingai mano vardu, išniekindami savo Dievo vardą: aš esu VIEŠPATS.

13 Neengsi savo artimo, neplėšikausi. Neužlaikysi darbininko atlygio pas save lig ryto. 14 Neužgausi nebylio, nepadėsi kliūties neregiui. Bijosi savo Dievo: aš esu VIEŠPATS.

15 Nesielgsi neteisingai, darydamas sprendimą; nebūsi šališkas vargšui ir nenusileisi didžiūnui, bet teisi savo artimą teisingai. 16 Nevaikštinėsi skleisdamas šmeižtus tarp savo giminių; savo artimo gyvasties nestatysi į pavojų: aš esu VIEŠPATS.

17 Nenešiosi širdyje neapykantos savo artimui. Nors tektų savo artimą ir pabarti, neužsitrauk per jį nuodėmės. 18 Nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš savo tautiečius, bet mylėsi savo artimą kaip save patį: [i3]aš esu VIEŠPATS.

19 Laikysitės mano įstatų. Nekergsi savo galvijų su kita rūšimi; nesėsi savo dirvoje dviejų sėklų rūšių; nenešiosi drabužio, pasiūto iš dviejų audeklų.

20 [i4]Jei kuris nors vyras turėtų lytinius santykius su moterimi, kuri yra vergė, pažadėta kitam vyrui, bet neišpirkta ar dar negavusi laisvės, reikalas turės būti ištirtas. Mirtimi jiedu nebus nubausti, nes ji dar nebuvo išlaisvinta. 21 Bet jis turi atvesti prie Susitikimo palapinės angos atnašos už kaltę aviną kaip savo atnašą už kaltę VIEŠPAČIUI. 22 Kunigas atliks permaldavimą atnašos už kaltę avinu VIEŠPATIES akivaizdoje jo labui už nuodėmę, kuria jis nusidėjo. Ir nuodėmė, kuria jis nusidėjo, bus jam atleista.

23 Kai ateisite į kraštą ir pasodinsite ten įvairių vaismedžių, iš pradžių laikysite jų vaisius esant tarsi neapipjaustytus.[i5] Trejus metus jie bus jums tarsi neapipjaustyti – jie negali būti valgomi. 24 Ketvirtais metais visi jų vaisiai bus pašvęsti VIEŠPAČIUI kaip padėkos atnaša. 25 Tik penktaisiais metais jų vaisius galite valgyti; taip jų derlius bus jums gausesnis: aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.

26 Nevalgykite nieko su krauju. Neužsiimkite būrimu ar kerėjimu. 27 [i6]Nekirpsite plaukų ant savo smilkinių, netaršysite savo barzdos. 28 Savo kūno nežeisite įsipjovimais mirusiųjų labui, savo odos netatuiruosite jokiais ženklais: aš esu VIEŠPATS.

29 Neišniekink savo dukters ir nepadaryk jos kekše,[i7] kad kraštas neįpultų į kekšystę[i8] ir neprisipildytų nedorumo. 30 Laikykitės mano šabų ir gerbkite mano šventovę: aš esu VIEŠPATS.

31 Nesikreipkite į dvasias ir kerėtojus, – jų patarimo neieškokite, kad nebūtumėte jų suteršti: aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.

32 Atsistosi prieš žilagalvį, pagerbsi seną žmogų ir bijosi savo Dievo: aš esu VIEŠPATS.

33 Jei gyventų su jumis jūsų krašte ateivis, jo neskriausi. 34 Ateivis, gyvenantis su jumis, bus jums tarp jūsų kaip vietinis, – mylėsi jį kaip save patį, nes jūs buvote ateiviai Egipto žemėje: aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.

35 Nesielgsite nesąžiningai, matuodami ilgį, svorį ir kiekį. 36 Turėsite teisingas svarstykles, teisingus svarsčius, teisingą efą ir teisingą hiną: aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas, kuris išvedžiau jus iš Egipto žemės. 37 Laikysitės visų mano įstatų bei visų mano įsakų ir juos vykdysite: aš esu VIEŠPATS'“.

  
Išnašos:
1Kun 19,1-19,37: Šis skyrius apima glaudų derinį kulto ir etinių pareigų, kurių ištaka yra Dešimt Dievo įsakymų (žr. 9-10, 13-16 eilutes).
2Kun 19,2: Viso apeiginio Šventumo teisyno vedamoji mintis.
3Kun 19,18: ... mylėsi savo artimą kaip save patį: Jėzus cituoja šį įsaką kaip antrą iš dviejų svarbiausių Dievo įsakymų. Žr. Mt 22,39; Mk 12,31. Nors šiame kontekste žodis artimas ženklina tautiečius, Jėzus jo prasmę praplečia, apimdamas visus žmones, net ir priešus. Žr. Lk 10,29-37; Mt 5,43-47.
4Kun 19,20-19,22: Šis įsakas, rodos, nėra savo tikrame kontekste. Turbūt jis iš pradžių buvo skaitomas po Kun 20,12 teksto. Moteris vergė ... : užuomina apie atvejį Iš 21,7-11 tekste.
5Kun 19,23-19,25: ... laikysite jų vaisius esant tarsi neapipjaustytus: t. y. uždraustus valgyti. Panašiai kaip naujagimis berniukas, taip ir naujai pasodintas vaismedis buvo laikomas nešvariu, kol nebuvo apipjaustytas atnašaujant Viešpačiui vaisius, užaugusius ant jo ketvirtaisiais metais.
6Kun 19,27-19,28: Tokie buvo kanaaniečių gedulo papročiai. Jie buvo draudžiami izraeliečiams, bet ypač kunigams. Žr. Kun 21,5.
7Kun 19,29: ... neišniekink savo dukters ... nepadaryk jos kekše: neleisk savo dukteriai dalyvauti garbinant pagonių dievus lytinėmis apeigomis.
8Kun 19,29: ... kekšystė: lytinės apeigos garbinant pagonių stabus.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Kunigų knygaSkyrius: 19