BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 38

 Jobo knyga
  
 G. VIEŠPATIES KALBA
  
 Jobai, ar gali atsakyti į šiuos klausimus?
  
Job 38

1 [i1]Tada VIEŠPATS kreipėsi į Jobą iš audros. Jis tarė:

2 „Kas yra tasai, kuris temdo {mano} užmojį,

kalbėdamas nieko nesupratęs?

3 Susijuosk diržu strėnas[i2] kaip vyras,

aš tavęs klausiu, o tu man atsakyk!

4 Kur buvai, kai dėjau žemės pamatus?

Pasakyk man, jeigu išmanai!

5 Kas nustatė jos matmenis – tikrai tu žinai!

Argi kas ištiesė ant jos matavimo virvę?

6 Į ką buvo jos šulai įleisti

ir kas padėjo jos kertinį akmenį,

7 kai drauge giedojo rytmetinės žvaigždės

ir visi dangaus gyvūnai[i3] net šaukė iš džiaugsmo?

8 Arba – kas uždarė jūrą už durų,

kai ji prasiveržė iš {žemės} gelmių;

9 kai apdengiau ją debesų apdaru

ir suvysčiau tiršto rūko vystyklais;

10 kai padariau bangų mūšą jos ribomis

ir įstačiau duris su skląsčiais,

11 tardamas: 'Iki čia ateik, bet ne toliau,

čia tavo galingos bangos suduš!'?

12 Argi kada nors savo gyvenime esi įsakęs,

kad aušra ateitų ir diena prasidėtų?

13 Argi esi įsakęs, kad aušra paimtų žemę už kampų

ir iškratytų iš jos nedorėlius?

14 Žemė pakeičiama kaip molis po antspaudu

ir nudažoma, tarsi būtų drabužis.

15 Nedorėliai nustoja savo šviesos,

palūžta pakeltoji ranka.

16 Argi esi įėjęs į jūros šaltinius,

vaikščiojęs po bedugnės gelmes?

17 Argi buvo tau atvertos mirties durys,

ar matei Šeolo vartus?

18 Argi išmatavai žemės plotą?

Jeigu visa tai žinai, – pasakyk man!

19 Kuris kelias veda į šviesos buveinę,

kur yra tamsos vieta,

20 kad galėtumei nuvesti jas į jųjų valdas

ir parodyti joms takus į jų namus?

21 [i4]Tikrai tu žinai, nes ten kadaise gimei,

ir tavo metų skaičius apstus!

22 [i5]Argi esi kada nors įėjęs į sniego sandėlius

ar matęs krušos išteklius,

23 kuriuos taupau nelaimės metui,

puolimo ir karo dienoms?

24 Kaip rasti kelią į vietas, iš kur siunčiama šviesa

ar iš kur rytys išsiskirsto po žemę?

25 Kas iškirto griovį lietaus srautams,

kelią perkūnijos debesiui,

26 kad palytų žemėje, kur niekas negyvena,

dykumoje, kur nėra jokio žmogaus,

27 kad pasotintų vienišus tyrus

ir žemė išželdintų žolę?

28 Argi lietus turi tėvą?

Argi rasos lašai buvo pradėti kaip vaikai?

29 Kas yra ledo motina?

Kas pagimdė dangaus šerkšną?

30 Vanduo tampa kietas kaip akmuo,

bedugnės paviršius užšąla.

31 [i6]Argi gali surišti Sietyno grandines

ar atrišti Šaulio diržą?

32 Argi gali išvesti laikui atėjus žvaigždes

ar parodyti kelią Grįžulo Ratams ir palydai?

33 Argi žinai dangaus skliauto įstatus,

ar gali padaryti, kad jie valdytų žemę?

34 Argi gali pakelti balsą debesyje

ir apsigaubti audros vandenimis?[i7]

35 Argi gali siųsti žaibus pagal užduotį,

ar jie tau sakys: 'Tavo paslaugoms!'

36 [i8]Kas pasako ibisui, kada Nilas patvins,

ar gaidžiui praneša, kad bus lietaus?

37 Kas išmintingai suskaičiuoja debesis,

išpila dangaus vandens ąsočius,

38 kai žemės dulkės sukietėja

ir grumstai sulimpa?

39 Argi gali sumedžioti grobį liūtei

ar numalšinti jauniklių alkį,

40 kai jie tykoja savo urve

ar guli pasalom savo lindynėje?

41 Kas aprūpina varną penu,

kai jos jaunikliai šaukiasi Dievo,

žiodami alkanus snapus?“

  
Išnašos:
1Job 38,1: Dabar pats VIEŠPATS įsikiša į ginčą ir kreipiasi į Jobą dviem kalbomis (žr. Job 38-39 ir 40-41). VIEŠPATS kalba apie savo išmintį ir galybę, kurios pernelyg viršija Jobo būklę. Užtat Jobas niekad neturėtų drįsti reikalauti, kad Dievas pateisintų savo veiksmus. Dievas kreipiasi į Jobą iš audros. Audra yra dažnas Dievo apsireiškimo fonas Senajame Testamente. Žr. Ps 18; 50; Nah 1,3; Hab 3.
2Job 38,3: ... susijuosk diržu strėnas: pasiruošk kovai, t. y. perkeltine prasme būk pasirengęs gintis.
3Job 38,7: ... visi dangaus gyvūnai: pažodžiui Dievo sūnūs, t. y. angelai. Žr. Job 1,6.
4Job 38,21: Dievo ironija.
5Job 38,22-38,23: Taip Dievas panaudojo krušos audrą Jozuės priešams Gibeono mūšyje nugalėti. Žr. Joz 10,11; Sir 46,5.
6Job 38,31: Žr. Job 9,9.
7Job 38,34: ... apsigaubti audros vandenimis: apsigaubti audros debesimi, kaip daro Dievas apsireikšdamas. Žr. Ps 18,12.
8Job 38,36: Dieviškosios išminties atspindžiai, pastebimi paukščių instinkte.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 38