BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 29

 Jeremijo knyga
  
Jer 29

Jeremijas rašo laišką Babilono tremtiniams

1 Tai žodžiai laiško, kurį pranašas Jeremijas pasiuntė iš Jeruzalės seniūnams, išlikusiems tarp tremtinių, kunigams, pranašams ir visiems žmonėms, kuriuos Nebukadnezaras buvo ištrėmęs iš Jeruzalės į Babiloną. 2 Tai įvyko, kai karalius Jekonijas ir karalienė motina, dvariškiai, Judo ir Jeruzalės didžiūnai drauge su amatininkais ir kalviais buvo ištremti iš Jeruzalės. 3 Laišką jis pasiuntė per Šafano sūnų Elasą[i1] ir Hilkijo sūnų Gemariją,[i2] kuriuos Judo karalius Zedekijas siuntė į Babiloną pas Babilono karalių Nebukadnezarą. Laiške buvo rašoma:

4 „Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas, visiems tremtiniams, ištremtiems iš Jeruzalės į Babiloną: 5 'Statykitės namus, įsikurkite. Veiskite sodus, valgykite jų vaisius. 6 Veskite žmonas, gimdykite sūnus ir dukteris, raskite žmonas savo sūnums ir leiskite dukteris už vyrų, kad ir jie gimdytų sūnus ir dukteris. Jūs privalote daugėti tenai, o ne mažėti. 7 Rūpinkitės gerove miesto, į kurį jus ištrėmiau, ir melskitės už jį VIEŠPAČIUI, nes jo gerovė – jūsų gerovė'.

8 Nes šitaip kalbėjo VIEŠPATS, Izraelio Dievas: 'Nesiduokite suvedžiojami savo pranašų, esančių su jumis, nei savo žynių. Nekreipkite dėmesio į sapnus, kuriuos jie nuolat sapnuoja. 9 Ką jie pranašauja jums mano vardu, yra melas! Aš jų nesiunčiau! – tai VIEŠPATIES žodis'.

10 Nes šitaip kalbėjo VIEŠPATS: 'Tik pasibaigus septyniasdešimčiai Babilono metų, jus aplankysiu ir ištesėsiu savo malonės pažadą sugrąžinti jus į šią vietą. 11 Garantuoju, kad aš tikrai žinau savo užmojį jums, – tai VIEŠPATIES žodis, – užmojį jūsų labui, o ne jūsų žalai! Noriu jums suteikti sklidiną vilties ateitį. 12 Kai jūs šauksitės manęs, kai ateisite ir kreipsitės į mane malda, aš jus išklausysiu. 13 Kai manęs ieškosite, mane rasite. Taip, jeigu visa širdimi manęs ieškosite, 14 surasite mane čia pat su jumis, ir aš jus sugrąžinsiu į jūsų kraštą, – tai VIEŠPATIES žodis. Aš surinksiu jus iš visų tautų ir iš visų vietų, kur tik buvau jus išblaškęs, ir sugrąžinsiu į tą vietą, iš kurios buvau jus ištrėmęs, – tai VIEŠPATIES žodis.'

15 Bet kadangi sakėte: 'VIEŠPATS davė mums pranašų Babilone', – 16 taip kalbėjo VIEŠPATS apie karalių, sėdintį Dovydo soste, ir apie visus žmones, gyvenančius šiame mieste, – jūsų tautiečius, neišėjusius drauge su jumis į tremtį: 17 taip pasakė Galybių VIEŠPATS: 'Siunčiu jiems kalaviją, badą ir marą. Padarysiu juos panašius į supuvusias figas, nebetinkamas valgyti. 18 Gainiosiu juos kalaviju, badu ir maru, padarysiu juos klaiko reginiu visoms žemės karalystėms, – prakeiksmu, apstulbimu, pajuoka ir patyčiomis tautų, po kurias juos išblaškysiu. 19 Lygiai kaip jie neklausė mano žodžių, – tai VIEŠPATIES žodis, – kai be perstojo siunčiau pas juos savo tarnus pranašus, taip ir jūs nenorėjote klausyti, – tai VIEŠPATIES žodis'“.

20 O dabar jūs išgirskite VIEŠPATIES žodį, – jūs, visi tremtiniai, kuriuos išsiunčiau iš Jeruzalės į Babiloną... 21 „Taip kalbėjo galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas, apie Kolajo sūnų Ahabą ir Maasėjo sūnų Zedekiją, pranašus, kurie skleidžia melą jums mano vardu: 'Štai atiduosiu juos į Babilono karaliaus Nebukadnezaro rankas. Jis nužudys juos jūsų akyse. 22 Per juos tarp visų Judo tremtinių Babilone kils prakeiksmas: Tepadaro VIEŠPATS tau kaip Zedekijui ir Ahabui, kuriuos Babilono karalius iškepino ugnyje! 23 Mat jie Izraelyje elgėsi begėdiškai, svetimaudami su savo artimo žmonomis ir skelbdami mano vardu melo žodžius, kurių jiems nebuvau liepęs skelbti. Aš tas, kuris žino, ir esu liudytojas, – tai VIEŠPATIES žodis'“.

Laiškas netikram pranašui Šemajui

24 Šemajui iš Nehelamo pasakysi: „Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas: 25 [i3]kadangi tu pasiuntei savo paties vardu laiškus visiems Jeruzalės žmonėms, visiems kunigams ir Maasėjo sūnui kunigui Zefanijui, sakydamas, 26 kad VIEŠPATS tave paskyrė kunigu, vietoj kunigo Jehojados būti prižiūrėtoju VIEŠPATIES Namuose, idant įrakintum bet kokį pakvaišėlį, laikantį save pranašu, į trinką ir antkaklį. 27 Kodėl tad dabar tu nesudraudi Jeremijo iš Anatoto, besireiškiančio tarp jūsų pranašu? 28 Jis net mums į Babiloną atsiuntė žinią: 'Jūsų tremtis bus ilga! Statykitės namus, įsikurkite! Veiskite sodus, valgykite jų vaisius...'“

29 Kai kunigas Zefanijas perskaitė šį laišką pranašui Jeremijui, 30 Jeremijui atėjo VIEŠPATIES žodis: 31 „Pasiųski žinią visiems tremtiniams. Taip kalbėjo VIEŠPATS apie nehelamietį Šemają: 'Kadangi Šemajas pranašavo jums, nors aš nebuvau jo siuntęs, ir viliojo jus pasitikėti melu, 32 todėl, – taip kalbėjo VIEŠPATS, – nubausiu nehelamietį Šemają ir jo palikuonis! Nė vienas iš jų neišgyvens tarp šių žmonių, kad pamatytų gerumą, kurį padarysiu savajai tautai, – tai VIEŠPATIES žodis, – nes skelbė maištą prieš VIEŠPATĮ'“.

  
Išnašos:
1Jer 29,3: Elasas: galbūt Ahikamo brolis (žr. Jer 26,24)?
2Jer 29,3: Gemarijas: turbūt vyriausiojo kunigo Hilkijo sūnus (žr. 2 Kar 22,4). Karalius Zedekijas siuntė šiuos du vyrus su reikalu pas Nebukadnezarą, – galbūt dėl duoklės mokėjimo, – o Jeremijas per juos pasiuntė laišką tremtiniams.
3Jer 29,25-29,29: Ne visas Jeremijo laiškas Šemajui mus pasiekė. Tai liudija neužbaigtas sakinys hebrajiškame tekste (žr. 25-28 eilutes). Šemajas primena Zefanijui, kad jis turįs galią, būdamas Pašhūro įpėdinis, suimti Jeremiją. Tačiau Zefanijas tik perskaito laišką Jeremijui, – pranašo nesuima.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 29