BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 30 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Juditos knygaSkyrius: 9

 Juditos knyga
  
 Juditos malda
  
Jdt 9

1 Judita puolė kniūbsčia ant žemės, pelenais apsibarsčiusi galvą, vilkėdama tik ašutinę. Tuo pačiu metu, kai VIEŠPATIES Namuose Jeruzalėje buvo atnašaujama vakarinė smilkalų auka, Judita garsiai šaukėsi VIEŠPATIES, tardama:

2 „VIEŠPATIE, mano protėvio

Simeono Dieve!

Tu įdavei jam į ranką kalaviją,

kad atkeršytų svetimtaučiams,

niekšiškai atsegusiems mergelės[i1] diržą,

begėdiškai apnuoginusiems jos šlaunis ir

jos užgaulei išniekinusiems jos kūną.

Juk tu buvai pasakęs: 'Taip nedaroma!'

Bet jie taip padarė.

3 [i2]Už tai tad atidavei jų valdovus mirčiai,

sutepei jų krauju tą lovą,

kurioje jie gulėjo apgauti,

tą pačią jų užgaulės gėdą jutusią lovą;

paguldei vergus drauge su didžiūnais

ir didžiūnus su jų tarnais.

4 Atidavei jų žmonas prievartauti,

jų dukteris paimti į nelaisvę

ir visą jų grobį padalyti savo

mylimiems vaikams,

kurie buvo tau degę uolumu,

bjaurėjęsi savo kraujo suteršimu

ir šaukęsi tavo pagalbos.

O Dieve, mano Dieve,

išklausyk ir manęs – našlės!

5 Juk tu esi atsakingas už šiuos įvykius

ir už tai, kas pirma įvyko,

ir už tai, kas paskui buvo.

Tu sumanei, kas dabar vyksta

ir kas ateityje bus.

Kas yra įvykę, tu turėjai mintyje.

6 Dalykai, kuriuos sumanei, ateina,

sakydami: 'Žiūrėk, mes čia!'

Nes visi tavo keliai paruošti iš anksto

ir tavo nuosprendis duotas numatant.

7 Štai asirai, milžiniškos pajėgos,

didžiuojasi savo arkliais ir raiteliais,

giriasi savo pėstininkų jėga,

pasitiki skydu ir ietimi,

lanku ir svaidykle!

Jie nežino, kad

'Tu, VIEŠPATIE, triuškini kovos gretas.

8 VIEŠPATS yra tavo vardas!'

Sutriuškink jų jėgą savo galybe

ir savo pykčiu sunaikink jų smurtą,

nes jie ketina išniekinti tavo šventovę,

suteršti Padangtę,

kurioje gyvena tavo garbingas vardas,

ir nukirsti kalaviju tavo aukuro ragus.

9 Pasižiūrėk į jų įžūlumą

ir išliek jiems ant galvų savo pyktį.

Duok man, našlei, stiprią ranką,

kad įvykdyčiau, ką ketinu.

10 Mano lūpų apgaule paguldyk vergą su valdovu

ir valdovą su jo tarnu.

Jų įžūlumą moters ranka palaužk![i3]

11 Tavo jėgą sudaro ne skaičiai,

tavo galybė remiasi ne galingais vyrais.

Tu esi Dievas kukliųjų,

pagalba engiamųjų,

gynėjas silpnųjų,

prieglauda apleistųjų,

išgelbėtojas žmonių be vilties.

12 Maldauju, maldauju, Dieve mano tėvo,

Dieve Izraelio paveldo,

VIEŠPATIE dangaus ir žemės,

Kūrėjau vandenų,

Karaliau visos Kūrinijos,[i4]

išklausyk mano maldą!

13 [i5]Padaryk, kad mano žodžiai ir apgaulė

taptų žaizda ir rykšte

taip nuožmiai užsimojusiems

prieš tavo sandorą,

prieš tavo šventąjį Namą,

prieš Ziono kalną

ir tavo vaikų paveldėtus namus.

14 Parodyk kiekvienai tautai ir kiekvienai giminei,

kad tu esi VIEŠPATS –

Dievas visos galybės ir jėgos –

ir kad nėra kito,

ginančio Izraelio tautą,

tik tu vienas!“

  
Išnašos:
1Jdt 9,2: ... mergelės: Jokūbo dukters Dinos, kurią išniekino hivitas Šechemas. Žr. Ps 34,2. Atsegti diržą reiškia susituokti, o šiame tekste – turėti lytinius santykius.
2Jdt 9,3: Už tai, kad Šechemas buvo suvedžiojęs ir išniekinęs Diną, jos broliai, Simeonas ir Levis, suviliojo Šechemą ir jo miesto vyrus apsipjaustyti. Jiems nusilpus po apipjaustymo, Dinos broliai juos išžudė. Žr. Pr 34,13-29.
3Jdt 9,10: Jų įžūlumą moters ranka palaužk!: pagal tuometinę mąstyseną, toks žygdarbis buvo ne tik nuostabus, bet, ypač vyrams, negarbingas. Žr. Ts 9,54.
4Jdt 9,12: … Karaliau visos Kūrinijos: vėlesniame judaizme labai mėgstamas Dievo titulas.
5Jdt 9,13: Ši malda Dievui prašant laiminti melą yra buvusi dažnai minėta kaip Juditos knygos dėmė prieš dorą. Nors Juditos elgesys, atsietai kalbant, ir atrodo nepateisinamas, žydai ir krikščionys dažnai kritiškomis aplinkybėmis yra ja sekę. Klausimas apie Juditos elgesio dorumą yra be galo sudėtingas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Juditos knygaSkyrius: 9