BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Juditos knygaSkyrius: 5

 Juditos knyga
  
Jdt 5

Pasitarimas Holoferno stovykloje

1 Asirų karvedžiui Holofernui buvo pranešta, kad Izraelio tauta yra pasiruošusi karui, uždariusi kalnų perėjas ir įtvirtinusi visas kalnų viršūnes įgulomis bei parengusi spąstus lygumose. 2 Labai įtūžęs, jis susišaukė visus Moabo didžiūnus, Amono pareigūnus ir visus pajūrio kraštų valdytojus 3 ir juos klausė: „Sakykite man jūs, kanaaniečiai, kas tai per tauta, gyvenanti aukštumų krašte? Kokius ji turi miestus? Kaip didelė yra jos kariuomenė? Kur glūdi jų galybės ir jėgos ištaka? Kas yra jų karalius ir kas yra jų kariuomenės vadas? 4 Kodėl tik jie vieni iš visų tautų Vakaruose atsisakė ateiti manęs pasitikti?“

Achijoro kalba

5 [i1]ada visų amoniečių vadas Achijoras jam tarė: „Mano viešpatie, malonėk išklausyti pranešimą iš savo tarno burnos. Aš pasakysiu tau tiesą apie tą tautą, kuri gyvena arti tavęs kalnų srityje. Jokio melo neišgirsi iš savo tarno lūpų.

6 [i2]Tie žmonės yra kaldėjų palikuonys. 7 Kadaise jie gyveno Mesopotamijoje, nes nenorėjo sekti dievais savo protėvių, gyvenusių kaldėjų krašte. 8 Už tai, kad jie buvo palikę savo protėvių kelią ir garbino Dangaus Dievą,[i3] – Dievą, kurį jie buvo pripažinę, – jų protėviai išvarė juos iš savo dievų akivaizdos. Jie tad pabėgo į Mesopotamiją ir ten gyveno ilgą laiką. 9 Tada jų Dievas įsakė jiems palikti vietą, kur jie gyveno, ir keliauti į Kanaano kraštą. Ten jie įsikūrė ir praturtėjo auksu, sidabru ir didele daugybe galvijų. 10 Vėliau, badui ištikus visą Kanaano kraštą, jie nusikėlė į Egiptą ir apsigyveno, kol ten buvo maisto. Ten jie virto tokia didele minia, kad nebuvo įmanoma suskaičiuoti. 11 Egipto karalius tad pasidarė jiems priešiškas ir išnaudojo juos, versdamas dirbti plytas. Jis nužemino juos, padarydamas vergais. 12 Jie šaukėsi savo Dievo, ir jis ištiko visą Egipto žemę baisiomis rykštėmis. Egiptiečiai tad juos išvarė iš savo akių. 13 Tada Dievas nusekino jiems Raudonąją jūrą 14 ir vedė keliu į Sinajų ir Kadeš-Barneą. Išvarę visus dykumos gyventojus, 15 jie įsikūrė amoriečių krašte ir savo galybe sunaikino visus Hešbono gyventojus. Persikėlę per Jordaną, jie užėmė visą aukštumų kraštą, 16 išvarydami iš ten kanaaniečius, perizitus, jebusitus, šechemitus ir visus gergesitus. Jie ten gyveno ilgą laiką.

17 [i4]Kol jie nenusidėjo savo Dievui, tol puikiai gyveno, nes su jais buvo Dievas, kuris nekenčia nedorybės. 18 Betgi, jiems nukrypus nuo kelio, kurį jis buvo jiems nužymėjęs, jie buvo be perstojo vis labiau ir labiau kamuojami dažnų karų ir galop išvaryti į svetimo krašto nelaisvę. Jų Dievo Šventykla buvo sulyginta su žeme ir visi jų miestai buvo priešų užimti. 19 O dabar jie yra sugrįžę pas savo Dievą ir pargrįžę iš tų vietų, į kurias buvo nublokšti. Jie yra atgavę Jeruzalę, kur stovi jų šventovė, ir įsikūrę aukštumų srityje, nes ji buvo neapgyventa.

20 Dabar tad, mano valdove ir viešpatie, jeigu ta tauta nusikalsta kuo nors per neapsižiūrėjimą, jeigu jie nusideda savo Dievui ir mes galime būti tikri dėl Dievo įžeidimo, tada galime žygiuoti ir priversti juos kovoti. 21 Betgi jei jų tauta yra nekalta, tada teapeina juos mano viešpats, nes jų Dievas juos apgins, o mes tapsime pajuokos dalyku visam pasauliui“.

22 Achijorui pabaigus visa tai pasakoti, visi žmonės, stovintys aplink palapinę, pradėjo triukšmauti. Holoferno pareigūnai ir visi pajūrio kraštų bei Moabo gyventojai atkakliai reikalavo, kad jis būtų sudraskytas į gabalus. 23 Jie kalbėjo: „Izraeliečių mes nebijome! Jie yra silpna ir bejėgė tauta, nepajėgi kariauti. 24 Žygiuokim tad, valdove Holofernai! Tavo kariuomenė praris juos vienu kąsniu!“

  
Išnašos:
1Jdt 5,5-5,21: Achijoras, norėdamas paaiškinti izraeliečių gyvenimo būdą, atpasakoja jų visą istoriją nuo Abraomo iki grįžimo iš tremties.
2Jdt 5,6-5,9: Achijoras susieja izraeliečius su jų protėviu Abraomu, gyvenusiu kaldėjų Ure (žr. Pr 11,28), kuris vėliau iškeliavo į Haraną (žr. Pr 11,31), esantį Aram-Naharajimuose (žr. Pr 24,10), t. y. Arame tarp upių. Graikai Aram-Naharajimus vadino Mesopotamija. Izraeliečių protėvių dievai, kuriuos garbino Abraomo giminės, buvo pagonių stabai.
3Jdt 5,8: ... Dangaus Dievą: Dangaus Dievas, arba Dangaus VIEŠPATS, buvo dažnai vartojamas Dievo vardas persų laikotarpiu ir vėliau. Žr. Tob 10,11; Ezd 1,2.
4Jdt 5,17: Ši eilutė atspindi Pakartoto Įstatymo knygos teologiją: klusnumas Dievui neša palaimą, o neklusnumas veda į nelaimę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Juditos knygaSkyrius: 5