BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 21 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 45

 Izaijo knyga
  
Iz 45

Kyras – Dievo pateptasis

1 Taip kalba VIEŠPATS Kyrui, savo pateptajam,[i1]

kurį jis paėmė už dešinės rankos,

kad pajungtų jam tautas ir karalius nuginkluotų,

kad atvertų jam duris ir vartai liktų atsklęsti:

2 „Aš pats žygiuosiu pirma tavęs

ir kalvas sulyginsiu.

Vario duris[i2] sutrupinsiu, nukaposiu skląsčius geležies.

3 Tau atiduosiu paslėptus turtus, slaptas sankaupas,

kad žinotumei, jog aš VIEŠPATS, Izraelio Dievas,

kurs šaukia tave vardu.

4 Dėl Jokūbo, savojo tarno,

dėl Izraelio, savo išrinktojo,

pašaukiau tave vardu, duodamas tau garbę,

nors tu manęs ir nepažinojai.

5 Aš esu VIEŠPATS ir nėra kito, –

be manęs, nėra Dievo!

Aš – tas, kurs tave apginkluoju,

nors tu manęs ir nepažįsti,

6 kad nuo saulės tekėjimo iki jos laidos būtų žinoma,

jog kito, be manęs, nėra.

Aš esu VIEŠPATS, ir nėra kito!

7 Darau šviesą ir kuriu tamsą,

sukuriu gerovę ir sukeliu negandas,[i3]

aš – VIEŠPATS – visa tai padarau.

8 Rasokite, dangūs, iš aukštybių

ir, debesys, išlykite teisumą.

Žemė teprasiveria, tedygsta išganymas,

drauge tegu išželdina teisumą.[i4]

Aš, VIEŠPATS, tai padariau.

Dievas – Visatos ir istorijos Viešpats/

9 Vargas tam, kurs bylinėjas[i5] su savo Kūrėju,

būdamas šukė tarp žemės šukių!

Argi molis sako puodžiui: 'Ką tu iš manęs darai?'

arba 'Tavo dirbinys neturi ąsos'?

10 Vargas kūdikiui, kurs tėvui sako: 'Ką gimti tu pašauki?'

arba motinai: 'Ką tu gimdai?'“

11 Taip kalba VIEŠPATS,

Izraelio Šventasis ir Kūrėjas:

„Ar man priekaištausit dėl mano vaikų likimo

ir nurodysit man, koks turi būti mano rankų darbas?

12 Aš sukūriau žemę,

žmoniją žemėje sukūriau.

Dangus savo rankomis ištempiau,

suteikiau darną visoms jų galybėms.

13 Aš jį[i6] dėl teisumo pergalės išjudinau,

visus kelius jam lygius padariau.

Ne dėl algos ar dovanų

jis mano miestą atstatys

ir mano tremtinius išlaisvins,

sako Galybių VIEŠPATS“.

14 Taip kalba VIEŠPATS:

[i7]„Egipto turtai, Kušo prekės

ir aukštaūgiai sabiečiai

ateis pas tave ir tau priklausys.

Paskui tave jie eis grandinėmis apkalti,

parpuls jie prieš tave, maldaudami:

'Tik su jumis yra Dievas, niekur kitur!

Kitų dievų nėra!'“

15 Tikrai, tu esi pasislėpęs Dievas,[i8]

Izraelio Dieve, Išvaduotojau!

16 Gėda ir nemalonė kris ant jų visų,

stabų dirbėjai nemalonėje pražus.

17 Izraeli, esi VIEŠPATIES išvaduotas

amžinu išganymu!

Gėda ir nemalonė niekad nekris ant jūsų

per amžių amžius.

18 Nes šitaip kalba VIEŠPATS,

kuris sukūrė dangų, –

jis – Dievas,

kuris paruošė ir padarė žemę, –

davė jai pradžią, –

jis – tas,

kuris nesukūrė jos tyrlaukių,[i9]

bet padarė gyvenamą:

„Aš VIEŠPATS, be manęs, nėra kito!

19 Nekalbėjau nei paslapčiomis,

nei iš buveinės tamsybės šalyje

ir Jokūbo palikuonims nesakiau:

'Ieškokite manęs dykvietėje'.

Aš, VIEŠPATS, teisumą apreiškiu, –

paskelbiu, kas teisinga“.

20 „Susirinkite ir ateikite,

prieikite arčiau jūs, tautų likučiai!

Neišmano nieko tie,

kurie nešiojasi stabus iš medžio[i10]

ir meldžiasi dievui,

kurs išgelbėt negali.

21 Eikit šen, drauge pasitarę, pasakykite!

Kas paskelbė tai kadaise,

išpranašavo tai iš anksto?

Argi tai ne aš, VIEŠPATS,

be kurio, nėra kito Dievo?

Tik aš vienas – teisingas ir išvaduojantis Dievas!

22 Gręžkitės manin ir būsite išgelbėti,

visi žemės pakraščiai,

nes Dievas aš, – kito nėra!

23 Prisiekiau savim,

mano lūpos ištarė tiesą – neatšaukiamą žodį:

'Kiekvienas kelis klaupsis prieš mane,

manim prisieks kiekvienas liežuvis'.

24 Man sakys: 'Tik per VIEŠPATĮ rasime pergalę ir jėgą'.

Gėdydamiesi ateis pas jį visi,

kurie ant jo niršta.

25 Tik per VIEŠPATĮ visi Izraelio palikuonys

ras teisumą ir šlovę“.

  
Išnašos:
1Iz 45,1: Pateptasis: hebrajiškai mašiah, – iš šio žodžio kilo žodis Mesijas. Iš graikiškojo vertimo kristos turime žodį Kristus. Žodis Kristus nėra vardas, pareigos ar pašaukimo titulas. Senojo Testamento karaliai buvo Dievo pateptieji. Čia mesijo titulas duodamas Kyrui, Persijos karaliui, nes jis buvo Dievo įrankis.
2Iz 45,2: Vario durys: Babilono rūmuose.
3Iz 45,7: ... sukeliu negandas: Dievas leidžia blogiui reikštis dėl didesnio gėrio.
4Iz 45,8: Vulgatos vertimas pabrėžia šio teksto mesijinę prasmę, versdamas žodį teisumas žodžiu Teisusis ir žodį išganymas žodžiu Išganytojas. Advento liturgija vartoja Rorate, coeli desuper... Rasokite, dangūs, iš aukštybių... , kad pabrėžtų amžius siejantį Kristaus atėjimo ilgesį pasaulyje. 45,9: Dievas yra laisvas, – niekas negali bylinėtis su juo dėl to, kad jis pasirinko Kyrą mesiju.
5Iz 45,9: Dievas yra laisvas, – niekas negali bylinėtis su juo dėl to, kad jis pasirinko Kyrą mesiju.
6Iz 45,13: Jis: Persijos karalius Kyras, Dievo pašauktas išlaisvinti ir atkurti Izraelį.
7Iz 45,14: Egipto... Kušo {Etiopijos}... sabiečiai: egiptiečiai ir jų sąjungininkai, Kyro nugalėti, išpažįsta Izraelio Dievą kaip vieną tikrą Dievą. Žr. Iz 43,3.
8Iz 45,15: ... pasislėpęs Dievas: šis tekstas atkreipia dėmesį į teologinę įžvalgą – Dievas yra istorijos Viešpats per savo įrankius (Kyrą). Savo tautai Dievas nuolat yra Išvaduotojas, kurio visagalybė reiškiasi Visatoje (18-19 eilutė).
9Iz 45,18: Tyrlaukiai: užuomina apie Kūrimo pradžią, kai žemė buvo be pavidalo (žr. Pr 1,2).
10Iz 45,20: ... nešiojasi stabus iš medžio: taip buvo daroma švenčių eisenose. Pagonių dievai turi kojas, bet negali vaikščioti. Žr. Ps 115,7; Bar 6,25.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 45