BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 40

 Ezekielio knyga
  
 3 . Pranašavimai apie Naująją Jeruzalę
  
Ez 40

Naujosios Šventyklos regėjimas

1 [i1]Dvidešimt penktaisiais mūsų tremties metais, metų pradžioje, dešimtą mėnesio dieną, praėjus keturiolikai metų nuo miesto sunaikinimo, tą pačią dieną palietė mane VIEŠPATIES ranka, ir jis vedė mane ten link. 2 Ir nuvedė mane dieviškais regėjimais į Izraelio kraštą, ir pastatė ant aukšto aukšto kalno, kur pietų pusėje stovėjo tarsi miesto metmenys. 3 Kai jis mane ten atvedė, žiūriu – vyras, kurio išvaizda spindi lyg žalvaris, su linine virve ir matuojamąja nendre rankoje, – stovi jis vartuose. 4 Vyras tarė man: „Marusis, gerai įsižiūrėk, atidžiai įsiklausyk ir įsidėk į širdį visa, ką tau parodysiu, nes tam esi čia atvestas, kad tau tai parodyčiau. Visa, ką matysi, paskelbk Izraelio namams“.

5 Žiūriu – apie Šventyklos {vietą} iš lauko pusės aplinkui visur siena. Matuojamoji nendrė vyro rankoje buvo šešių uolekčių[i2] ilgumo, – kiekvienos uolekties ilgumas buvo uolektis su plaštaka[i3]. Jis pamatavo sienos storį viena nendre ir aukštį viena nendre. 6 Tuomet jis įėjo į rytinius vartus[i4] ir, kopdamas jų laiptais, pamatavo vartų slenkstį viena nendre, – slenkstis buvo vienos nendrės ilgumo. Ten buvo 7 sarginių, kiekviena jų išilgai viena nendrė ir skersai viena nendrė bei penkių uolekčių tarpas tarp sarginių, ir slenkstis prie vidinio vartų prieangio skersai viena nendrė. 8 Jis pamatavo ir vidinį vartų prieangį viena nendre. 9 Tuomet pamatavo vartų prieangį aštuoniomis uolektimis, jo šulus dviem uolektimis, – vartų prieangis buvo viduje. 10 Kiekvienoje rytinių vartų pusėje buvo po tris sargines, jos visos to paties didumo ir jų šulai kiekvienoje pusėje to paties didumo. 11 Tuomet jis pamatavo vartų angą dešimčia uolekčių, o patys vartai skersai turėjo trylika uolekčių platumo. 12 Priešais sargines iš abiejų šonų buvo vienos uolekties užtvara; sarginės turėjo po šešias uolektis skersai ir išilgai. 13 Jų angos buvo viena prieš kitą skersai vartų praeigą, kai pamatavo vartų plotį nuo vienos sarginės galo iki kitos sarginės galo, jis gavo dvidešimt penkias uolektis. 14 Jis pamatavo taip pat ir prieangį šešiasdešimčia uolekčių, ir vartus prie šulo kiekviename kiemo šone. 15 Nuo vartų priekio prie įėjimo lig vidinio vartų prieangio galo buvo penkiasdešimt uolekčių. 16 Sarginės ir jų šulai turėjo langus su langinėmis visur aplinkui vartų viduje, ir prieangiai turėjo langus visur aplinkui viduje, o šulai buvo papuošti palmėmis.

17 Tuomet jis nuvedė mane į išorinį kiemą su kambariais ir grįsta asla visur aplink kiemą. Aplink grįstąją aslą buvo trisdešimt kambarių. 18 Ši grįstoji asla siekė vartų šoną ir atitiko jų grindinį; tai buvo žemutinė asla. 19 Vyras pamatavo nuotolį nuo žemutinių vartų vidinio priekio lig vidinio kiemo išorinio priekio šimtu uolekčių.

Taip buvo rytiniame ir šiauriniame šone. 20 Tuomet jis pamatavo išorinio kiemo vartus į šiaurės pusę, – jų ilgį ir plotį. 21 Jų sarginės, po tris kiekvienoje pusėje, jų šulai ir prieangis buvo tokio pat didumo, kaip ir pirmųjų vartų – ilgumas penkiasdešimties uolekčių, o platumas dvidešimt penkių uolekčių. 22 Jų langai, prieangis ir palmės buvo to paties didumo, kaip ir vartų į rytų pusę. Iš lauko į juos aukštyn vedė septynios pakopos, o jų prieangis buvo viduje. 23 Priešais šiaurinius vartus, panašiai kaip priešais rytinius vartus, buvo vartai į vidinį kiemą, – jis išmatavo nuotolį nuo vartų lig vartų šimtu uolekčių.

24 Tuomet jis pavedė mane pietų link, žiūriu, ten vartai į pietų pusę. Jis pamatavo jo šulus ir prieangį, – ir tie turėjo tokius pat matmenis, kaip ir kiti. 25 Vartuose ir jų prieangyje visur aplinkui buvo langai kaip kitų langai, – vartų ilgumas penkiasdešimt uolekčių, o platumas dvidešimt penkios. 26 Iš lauko į juos aukštyn vedė septyni laiptai, o jų prieangis buvo viduje. Jų šulai buvo papuošti palmėmis, viena viename šone, o kita kitame. 27 Ir vidinio kiemo pietų pusėje buvo vartai, – jis išmatavo nuotolį nuo tų vartų lig pietinių vartų šimtu uolekčių.

28 Tuomet jis įvedė mane pro pietinius vartus[i4] į vidaus kiemą. Jis pamatavo pietinius vartus, – jie turėjo tokius pat matmenis, kaip ir kiti. 29 Jų sarginės, šulai ir prieangis buvo tokio pat didumo, kaip ir kitų. Vartuose ir jo prieangyje langai visur aplinkui, jų ilgumas penkiasdešimt uolekčių, o platumas dvidešimt penkios uolektys. 30 Abiejuose šonuose prieangiai, – dvidešimt penkių uolekčių ilgumo ir penkių uolekčių platumo. 31 Vartų prieangis buvo išorinio kiemo pusėje, palmės puošė jo šulus, o jo laiptai turėjo aštuonias pakopas.

32 Tuomet jis nuvedė mane į vidaus kiemą rytų pusėje ir pamatavo vartus, – jie turėjo tokius pat matmenis, kaip ir kiti. 33 Jų sarginės, šulai ir prieangis buvo tokio pat didumo, kaip ir kiti. Vartuose ir jo prieangyje langai visur aplinkui, jų ilgumas penkiasdešimt uolekčių, o platumas dvidešimt penkios uolektys. 34 Vartų prieangis buvo išorinio kiemo pusėje, palmės puošė jo šulus abiejuose šonuose, o jo laiptai turėjo aštuonias pakopas.

35 Tuomet jis atvedė mane prie šiaurinių vartų ir juos pamatavo, – jie turėjo tokius pat matmenis, kaip ir kiti. 36 Jų sarginės, šulai ir prieangis buvo tokio pat didumo, kaip ir kiti, su langais visur aplinkui. Jų ilgumas buvo penkiadešimt uolekčių ir platumas dvidešimt penkios. 37 Jų prieangis buvo išorinio kiemo pusėje, palmės puošė jo šulus abiejuose šonuose, o jo laiptai turėjo aštuonias pakopas.

38 Šių vartų prieangyje buvo durys į kambarį, skirtą deginamosioms atnašoms plauti. 39 Vartų prieangio viduje buvo du stalai viename šone ir du stalai kitame šone, ant kurių būdavo pjaunama ir deginamoji auka, ir auka už nuodėmę, ir auka už kaltę. 40 Lauke, palei prieangio sieną, prie šiaurinių vartų įėjimo į prieangį, buvo du stalai ir kitame vartų prieangio šone buvo du stalai. 41 Taigi keturi stalai buvo viduje ir keturi stalai lauke už vartų – aštuoni stalai iš viso, ant kurių turėjo būti pjaunamos aukos. 42 Keturi stalai, skirti deginamajai aukai, buvo iš tašytų akmenų, pusantros uolekties ilgumo, pusantros uolekties platumo ir vienos uolekties aukštumo. Ant jų turėjo būti dedami įrankiai, kuriais deginamosios atnašos ir aukos buvo pjaunamos. 43 Viduje plaštakos platumo kabliai buvo pritvirtinti visur aplinkui, ant stalų turėjo būti kraunama aukų mėsa.

44 Vidaus kieme šalia vidinių vartų buvo kambariai giesmininkams – vienas prie šono šiaurinių vartų, atgręžtų į pietus, o kitas prie šono rytinių vartų, atgręžtų į šiaurę. 45 Jis man paaiškino: „Į pietų pusę atgręžtas kambarys yra kunigams, tarnaujantiems Šventykloje, 46 o kambarys, atgręžtas į šiaurės pusę, yra kunigams, kurie tarnauja prie aukuro. Jie yra Zadoko palikuonys,[i5] – tik jie vieni iš Levio palikuonių gali artintis prie VIEŠPATIES jam tarnauti“. 47 Jis pamatavo kiemą, – išilgai šimtu uolekčių ir skersai šimtu uolekčių. Kiemas buvo keturkampis. Aukuras stovėjo priešais Šventyklą.

Šventyklos prieangis

48 [i6]Tuomet jis atvedė mane į Šventyklos prieangį ir išmatavo prieangio šulus penkiomis uolektimis viename šone ir penkiomis uolektimis kitame šone. Vartų platumas buvo keturiolika uolekčių. Šoninės vartų sienos buvo trijų uolekčių viename šone ir trijų uolekčių kitame. 49 [i7]Prieangio ilgumas buvo dvidešimties uolekčių ir platumas dvylikos uolekčių, į jį aukštyn vedė dešimt pakopų, kiekviename šone prie staktų stovėjo šulai.

  
Išnašos:
1Ez 40,1-48,35: Šio ilgo Naujojo Izraelio regėjimo data – 573 m. balandžio 28 d. Jo turinį sudaro Šventykla ir nurodymai, kaip ja rūpintis. Be to, nurodoma ir kaip turės žydų tauta tarnauti Dievo užmojui istorijoje po Babilonijos tremties. Monarchijos žlugimas ir tremtis sukūrė visiškai naują būklę Sandoros tautai. Pranašas Ezekielis yra laikomas judaizmo pradininku. Mat Sandoros tikėjimas įgavo naują išraišką, atspindinčią naująją būklę ir istorines sąlygas. Sandoros tikėjimas ne tik patyrė didelį sielvartą dėl monarchijos žlugimo ir tremties, bet ir brendo, – tapo gilesnis ir turtingesnis.
2Ez 40,5: Uolektis: ilgio mastas – 45 cm. Tuomet buvo naudojama dvejopa uolektis ilgiui matuoti: paprasta – 45 cm ir didžioji uolektis – maždaug 52 cm. Paprastoji apėmė šešias plaštakas, o didžioji – septynias. Ezekielis turi mintyje didžiąją uolektį.
3Ez 40,5: Uolektis: ilgio mastas – 45 cm. Tuomet buvo naudojama dvejopa uolektis ilgiui matuoti: paprasta – 45 cm ir didžioji uolektis – maždaug 52 cm. Paprastoji apėmė šešias plaštakas, o didžioji – septynias. Ezekielis turi mintyje didžiąją uolektį.
4Ez 40,6-40,17: Rytiniai vartai į išorinį Šventyklos kiemą aprašomi tiksliau negu šiauriniai ir pietiniai, nors šie dveji vartai turėjo tokius pat matmenis. Vidinio kiemo vakariniame šone vartų nebuvo, nes ten stovėjo didžiulis pastatas (žr. Ez 41,12).
5Ez 40,46: Zadoko palikuonys
6Ez 40,48-40,49: Ezekielio regėjimo Šventykla atspindi Saliamono statytos Šventyklos aprašą. Žr. 1 Kar 6.
7Ez 40,49: Trys pagrindinės Šventyklos padalos: Prieangis, hebrajiškai Ulam, Šventoji – Hekal ir Šventų Šventoji – Debir.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 40