BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 23

 Ezekielio knyga
  
 Dvi seserys – Ohola ir Oholiba
  
Ez 23

1 Atėjo man VIEŠPATIES žodis: 2 „Marusis, kartą buvo dvi moterys, vienos motinos dukterys. 3 Jos ištvirkavo Egipte, – elgėsi kaip kekšės jau savo jaunystėje. Ten jų krūtinės buvo glamonėjamos, ten ir jų nekaltos krūtys buvo glostomos. 4 Ohola[i1] buvo vyresniosios vardas, o Oholiba[i2] – vardas jos sesers. Jos priklausė man ir jos pagimdė sūnų ir dukterų. Ohola yra Samarija, Oholiba yra Jeruzalė.

5 Ohola elgėsi kaip kekšė, nors ir priklausė man, – ji gašliai geidė savo meilužių – asirų, – kariautojų, 6 vilkėjusių mėlynai, valdytojų ir pareigūnų, – visi jie buvo šaunūs jauni vyrai, raiteliai ant žirgų. 7 Ji davėsi kaip kekšė jiems, rinktiniams asirams, – jiems visiems, – ir suteršė save su visais tais, kurių gašliai geidė – su visais jų stabais. 8 Ji nemetė nei savo kekšystės, kurią buvo pradėjusi su egiptiečiais, kai jie buvo su ja gulėję jos jaunystėje, glostę jos nekaltas krūtis ir išlieję ant jos savo gašlią aistrą. 9 Todėl atidaviau ją į jos meilužių rankas, į rankas asirų, kurių ji gašliai geidė. 10 Jie apnuogino jos gėdą, pagrobė jos sūnus ir dukteris, o ją pačią nužudė kalaviju. Dėl ją ištikusios bausmės ji tapo priežodžiu moterims.

11 Jos sesuo Oholiba tai matė, tačiau ji dūko gašlumu dar labiau, negu jos sesuo, ir jos kekšystė viršijo sesers kekšystę. 12 Ji gašliai geidė asirų, – valdytojų ir pareigūnų, šauniai ginkluotų kariautojų, raitelių ant žirgų, – visi jie šaunūs jauni vyrai. 13 Mačiau, kaip ji buvo ištvirkusi. Jų abiejų buvo toks pat kelias, 14 bet ši išdarinėjo dar didesnes kekšystes. Ji pamatė išskobtus sienoje vyrus, ryškiai raudonai nudažytus kaldėjų pavidalus, 15 su juostomis ant juosmens, išpūstais turbanais ant galvų, – visi jie atrodė kaip dvariškiai ir vaizdavo babiloniečius, kurių gimtasis kraštas yra Kaldėja. 16 Vos tik juos pamačiusi, ji ėmė gašliai jų geisti ir siuntė pas juos į Kaldėją pasiuntinius. 17 Babiloniečiai atėjo pas ją į jos meilės guolį ir suteršė ją savo kekšyste. Susiteršusi su jais, bjaurėdamasi nusigręžė nuo jų. 18 Kai ji puikavosi kekšystėmis, atidengdama savo gėdą, su pasibjaurėjimu nusigręžiau nuo jos, kaip buvau nusigręžęs nuo jos sesers. 19 Bet ji dar labiau kekšavo, prisimindama savo jaunystės dienas, kada elgėsi kaip kekšė Egipto žemėje, 20 ten gašliai geisdama tokių meilužių, kurių varpa būtų kaip asilų ir sėklos srūvis kaip eržilų. 21 Taip tu ir troškai savo jaunystės palaidumo, kai egiptiečiai glamonėjo tavo krūtinę ir glostė tavo jaunas krūtis.

22 Todėl, Oholiba, – taip kalbėjo Viešpats DIEVAS, – sukelsiu prieš tave tavuosius meilužius, nuo kurių bjaurėdamasi nusigręžei, ir atvesiu juos prieš tave iš visų pusių: 23 babiloniečius ir visus kaldėjus – ir Pekodą,[i3] ir Šoą,[i4] ir Koą[i5] – drauge su jais visus asirus: šaunius jaunus vyrus, visus valdytojus ir pareigūnus, dvariškius ir kariautojus, – visus raitus ant žirgų. 24 Jie atžygiuos prieš tave iš šiaurės su kovos ir krovinių vežimais, su aibe tautų, iš visų pusių išrikiuos prieš tave priedangas, skydus ir šalmus, – jiems aš pavesiu teismą, tave jie teis pagal savo įstatus. 25 Nukreipsiu prieš tave savo pyktį, idant jie vykdytų teismą su įniršiu. Jie nupjaus tavo nosį ir ausis, o kas dar liks iš tavęs, žus nuo kalavijo. Jie atims tavo sūnus ir dukteris, o kas dar liks iš tavęs, bus ugnies praryta. 26 Jie nuvilks nuo tavęs drabužius ir atims tavo žaviuosius puošmenis. 27 Taip padarysiu galą tavo palaidumui ir kekšystei, kurią atsinešei iš Egipto žemės, – daugiau nebekelsi į ją savo akių, Egipto daugiau nebeatsiminsi. 28 Nes, – taip kalbėjo Viešpats DIEVAS, – atiduosiu tave į rankas tų, kurių nekenti, į nagus tų, nuo kurių bjaurėdamasi nusigręžei. 29 Jie engs tave kupini neapykantos, – atims visa, ką triūsu įsigijai, ir paliks tave nuogą ir varganą, – bus atskleista tavo kekšysčių gėda. Tavo palaidumas ir kekšystės 30 tai atnešė tau dėl to, kad elgeisi kaip kekšė su tautomis ir suteršei save jų stabais. 31 Savo sesers keliu ėjai, todėl įdėsiu į tavo ranką jos taurę“.

32 Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS:

„Tu gersi savo sesers taurę,

tokią gilią ir tokią plačią, –

būsi paniekinta ir pajuokta, –

ji tokia talpi.

33 Tu būsi sklidina

girtumo ir skausmo.

Taurė klaiko ir niokojimo,

tavo sesers Samarijos taurė.

34 Gersi ją ir ištuštinsi,

kramtysi jos šukes

ir draskysi sau krūtis,

nes aš taip kalbėjau“, –

tai Viešpaties DIEVO žodis.

35 Todėl taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Kadangi mane užmiršai, man atsukai nugarą, todėl nešk bausmę už savo palaidumą ir kekšystes“.

36 VIEŠPATS kalbėjo man: „Marusis, ar neteisi Oholos ir Oholibos? Apkaltink jas už jų bjaurastis! 37 Juk jos nusikalto svetimavimu, ir jų rankos kruvinos. Su savo stabais jos nusikalto svetimavimu, aukodamos jiems kaip maistą net savo vaikus, kuriuos buvo man pagimdžiusios. 38 O drauge jos ir dar man padarė: suteršė mano Šventyklą ir išniekino mano šabus. 39 Papjovusios savo vaikus kaip auką savo stabams, jos tą pačią dieną eidavo į mano Šventyklą, kad ją išniekintų. Štai! Taip jos elgėsi mano Namuose!

40 Be to, jos šaukėsi vyrų,[i6] pakviestų per pasiuntinį, kad ateitų iš labai toli. Ir jie atėjo. Dėl jų nusimaudei, akis pasidažei ir išsipuošei puošmenimis. 41 Atsisėdai ant prabangaus guolio su priešais jį padengtu stalu, ant kurio buvai padėjusi mano smilkalus ir mano aliejų. 42 Buvo ten girdėti nerūpestingos minios klegesys, kurį kėlė būrys iš dykumos atvestų girtų vyrų, dedančių apyrankes moterims ant rankų ir puikias karūnas joms ant galvų.

43 Tuomet sau tariau: 'Ai, ji yra nusivalkiojusi savo svetimavimu, bet jie ir toliau kekšauja su ja!' 44 Nes jie atėjo pas ją, kaip ateina vyrai pas kekšę, – taip jie atėjo pas Oholą ir Oholibą, tas palaidas moteris. 45 Tačiau teisieji vyrai nubaus jas bausme už svetimavimą ir kraujo išliejimą, nes jos yra svetimautojos ir jų rankos kruvinos“.

46 Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Sušauk prieš jas bendriją, padaryk jas klaiko ir niokojimo reginiu. Temuša jas bendrija akmenimis, tekapoja savo kalavijais. Teišžudo jų sūnus ir dukteris, tesudegina jų namus. 47 Padarysiu galą palaidumui krašte, kad visos moterys pasimokytų ir palaidai nesielgtų, kaip jos elgėsi. 48 Jie nubaus jus už jūsų palaidumą, jūs kęsite bausmę už savo nuodėmingą stabų garbinimą ir žinosite, kad aš esu Viešpats DIEVAS“.

  
Išnašos:
1Ez 23,4: Ohola ... Oholiba: simboliški vardai. Ohola yra Samarijos įvaizdis ir reiškia Jos pačios padangtė, o Oholiba – Jeruzalės įvaizdis ir reiškia Mano padangtė joje
2Ez 23,4: Ohola ... Oholiba: simboliški vardai. Ohola yra Samarijos įvaizdis ir reiškia Jos pačios padangtė, o Oholiba – Jeruzalės įvaizdis ir reiškia Mano padangtė joje
3Ez 23,23: Pekodas, Šoa ir Koa: vardai tautelių, gyvenusių palei Tigrio upę – didžiosios Babilonijos sritis.
4Ez 23,23: Pekodas, Šoa ir Koa: vardai tautelių, gyvenusių palei Tigrio upę – didžiosios Babilonijos sritis.
5Ez 23,23: Pekodas, Šoa ir Koa: vardai tautelių, gyvenusių palei Tigrio upę – didžiosios Babilonijos sritis.
6Ez 23,40: ... jos šaukėsi vyrų ... iš labai toli: pasiuntiniai iš Asirijos ir Babilono. Sąjungos su šiais kraštais skatino stabų garbinimą Judo ir Izraelio karalystėse.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 23