BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 21 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apaštalų darbaiSkyrius: 12

 Apaštalų darbai
  
Apd 12

Petro suėmimas ir stebuklingas išvadavimas

1 [i1]Tuo pačiu metu karalius Erodas pradėjo persekioti kai kuriuos bendrijos žmones. 2 Jis nukirsdino Jokūbą, Jono brolį. 3 Pamatęs, jog tai patinka žydams, įsakė suimti ir Petrą. Buvo Neraugintos duonos dienos. 4 Suėmęs Petrą, įmesdino jį į kalėjimą ir pavedė saugoti keturgubai sargybai po keturis kareivius. Po Velykų ketino išduoti jį miniai. 5 Taigi Petras buvo uždarytas kalėjime. O bendrija karštai meldėsi už jį Dievui.

6 Paskutinę naktį prieš Erodui išduodant Petrą, tasai, supančiotas dviem grandinėmis, miegojo tarp dviejų kareivių. Prie durų sargybiniai ėjo sargybą. 7 Staiga ten atsirado Viešpaties angelas, ir kamerą nutvieskė šviesa. Jis sudavė Petrui į šoną ir žadindamas tarė: „Kelkis greičiau!“ Ir nukrito jam grandinės nuo rankų. 8 Angelas kalbėjo toliau: „Susijuosk ir apsiauk sandalus!“ Jis taip ir padarė. Angelas tęsė: „Užsimesk apsiaustą ir eik paskui mane!“ 9 Išėjęs Petras sekė paskui jį. Tik jis nesuvokė, kad angelo veiksmai tikri, jis tarėsi matęs regėjimą. 10 Šitaip jiedu praėjo pro pirmą ir antrą sargybą ir prisiartino prie geležinių vartų į miestą. Vartai savaime atsidarė. Išėję pro juos, jie leidosi tolyn viena gatve. Staiga angelas nuo jo pasitraukė. 11 Petras atsipeikėjęs tarė: „Dabar tikrai žinau, kad Viešpats atsiuntė savo angelą ir išvadavo mane iš Erodo rankų ir žydų minios kėslų“.

12 [i2]Taip mąstydamas, jis atėjo prie Morkumi vadinamo Jono motinos Marijos namų, kame nemažas būrys buvo susirinkęs melstis. 13 Jis pasibeldė į lauko duris. Tarnaitė, vardu Rodė, nuėjo paklausti, kas ten. 14 Pažinusi Petro balsą, ji iš džiaugsmo pamiršo atidaryti duris, bet nubėgo pranešti, jog Petras stovįs už durų. 15 Jai sakė: „Tu pakvaišai!“ Bet ji tvirtino savo. Tada jie nusprendė: „Tai jo angelas“.

16 Tuo tarpu Petras toliau beldė į duris. Atidarę jie pamatė jį ir nustėro. 17 Jis davė ženklą laikytis tyliai. Paskui apsakė, kaip Viešpats išvedė jį iš kalėjimo. Jis dar pridūrė: „Praneškite apie tai Jokūbui ir kitiems broliams“.[i3] Paskui iškeliavo kur kitur.

18 Išaušus dienai, tarp kareivių kilo nemenkas sąmyšis dėl Petro. 19 Erodas įsakė jo ieškoti. Nesuradęs ištardė sargybinius ir įsakė juos nubausti mirtimi.[i4] Paskui persikėlė iš Judėjos į Cezarėją ir čia pasiliko.

Erodo mirtis

20 [i5]Erodas nirto ant Tyro ir Sidono gyventojų. Bet jie sutartinai kreipėsi į jį ir, pasitelkę karaliaus rūmininką Blastą, prašė taikos, nes jų kraštas iš karaliaus žemių gabenosi maistą. 21 Nustatytą dieną Erodas, apsivilkęs karališkais drabužiais, atsisėdo į sostą ir sakė jiems prakalbą. 22 Žmonės ėmė šaukti: „Tai dievo, ne žmogaus balsas!“ 23 Ir beregint jį ištiko Viešpaties angelas už tai, kad nedavė Dievui priklausančios garbės. Jis mirė kirminų suėstas.

Barnabas ir Saulius grįžta į Antiochiją

24 Viešpaties žodis vis augo ir plito. 25 Barnabas ir Saulius, baigę savo uždavinį ir paėmę su savimi Joną, vadinamą Morkumi, sugrįžo iš Jeruzalės.[i6]

  
Išnašos:
1Apd 12,1: Kalbama apie Erodą Agripą I, Erodo Didžiojo anūką, Erodo Antipo seserėną, Erodiados brolį. Imperatorius Kaligula 37 m. jam suteikė karaliaus titulą ir paskyrė valdyti Pilypo bei Lisanijo tetrarchijas (pietinė Sirijos dalis). 41 m. Klaudijus jam paveda valdyti Judėją ir Samariją Palestinoje. Jis persekiojo krikščionis, norėdamas įsiteikti žydų nacionalistams.
2Apd 12,12-12,17: Šis gyvas, vaizdingas pasakojimas yra artimas Mk evangelijos stiliui, galbūt atėjęs iš paties apaštalo Petro lūpų.
3Apd 12,17: Čia kalbama apie Viešpaties brolį Jokūbą, kuris, išvykus Petrui, vadovavo Jeruzalės bendruomenei. Spėjama, kad Petras išvyko iš Jeruzalės maždaug 41-44 m. Apie jo buvimą Antiochijoje kalbama Gal 1,11. Petras dalyvavo Apaštalų Susirinkime Jeruzalėje 49 m.
4Apd 12,19: Sargybiniai būdavo atsakingi už kalinius ir, kaliniui pabėgus, gaudavo jam skirtąją bausmę.
5Apd 12,20-12,23: Pasak žydų istoriko Juozapo Flavijaus, Erodas sirgo vos penkias dienas. Apd autorius čia įžiūri Dievo bausmę.
6Apd 12,25: Galima versti: Barnabas ir Saulius sugrįžo, baigę savo užduotį Jeruzalėje ir paėmę... – Čia baigiasi pirmoji Apd dalis. Autorius palieka pirmykštę krikščionių bendruomenę bei Palestiną ir pasakoja apie šv. Pauliaus misijų laimėjimus.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apaštalų darbaiSkyrius: 12