BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 2

 Antrasis laiškas Timotiejui
  
 Apaštalo kentėjimo prasmė
  
2 Tim 2

1 Taigi tu, mano sūnau, stiprėk Kristaus Jėzaus malone 2 ir, ką esi iš manęs girdėjęs prie daugelio liudytojų, perduok patikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti.

3 Kęsk vargus kartu su manimi kaip geras Kristaus Jėzaus karys. 4 Kareivis neužsiima pragyvenimo reikalais, norėdamas patikti karo vadui. 5 Ir kas stoja į rungtynes, negaus vainiko, jei nebus grūmęsis pagal taisykles. 6 Triūsiančiam žemdirbiui dera pirmam pasiimti vaisių. 7 Suprask, ką sakau: Viešpats tau duos išmanymą apie visus dalykus.

8 Prisimink prikeltąjį iš numirusių Jėzų Kristų iš Dovydo giminės, kaip skelbiama mano Evangelijoje, 9 dėl kurios man tenka kentėti, net būti surakintam lyg piktadariui. Bet Dievo žodis nesurakinamas! 10 Todėl aš visa pakeliu dėl išrinktųjų, kad ir jie laimėtų išganymą Kristuje Jėzuje su amžinąja šlove. 11 Štai tikras žodis:

Jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime.

12 Jei ištversime, su juo ir karaliausime.

Jeigu mes jo išsižadėsime, ir jis mūsų išsižadės,

13 bet jeigu mes ir tapsime neištikimi, tai jis lieka ištikimas,

nes savęs jis negali išsiginti.

14 Primink tai ir Dievo akivaizdoje reikalauk, kad nebūtų kovojama svaidantis žodžiais; iš to nebūna jokios naudos, vien tik žala klausytojams. 15 Verčiau stenkis Dievui pasirodyti tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, be iškraipymų skelbiančiu tiesos žodį. 16 Venk nerimtų tauškãlių. Jie vis giliau bris į bedievystę, 17 ir jų kalbos, tarsi vėžio votis, vis plis. Tokie yra Himenėjas ir Filetas, 18 kurie nuklydo nuo tiesos tvirtindami, kad prisikėlimas jau įvykęs, ir tuo griaudami kai kurių tikėjimą.[i1] 19 Bet nepajudinamai stovi Dievo pamatas su iškirstu įrašu: Viešpats pažįsta savuosius ir: Teatsitraukia nuo neteisybės kiekvienas, kuris garbina Viešpaties vardą.

20 Dideliuose namuose esti ne tik auksinių ir sidabrinių indų, bet ir medinių bei molinių. Pirmieji vartojami garbingiems reikalams, antrieji – negarbingiems. 21 Jeigu kas apsivalys nuo tų ydų, bus indas, skirtas garbei, pašventintas, tinkamas Valdovui, pasirengęs kiekvienam geram darbui.

22 Saugokis jaunatvės aistrų! Ieškok teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės su tais, kurie iš grynos širdies šaukiasi Viešpaties. 23 O kvailų ir nemokšiškų ginčų venk, žinodamas, kad jie veda į barnius. 24 Viešpaties tarnui nedera kivirčytis, bet reikia su visais elgtis maloniai, stengtis pamokyti, būti kantriam, 25 švelniai aiškinti prieštaraujantiems, – rasi Dievas duos jiems atsiversti, pažinti tiesą, 26 ir jie prablaivės nuo velnio žabangų, kuriuose vergavo jo valiai.

  
Išnašos:
12 Tim 2,18: Apaštalas kalba apie kai kuriuos klaidų skleidėjus pačioje krikščionių bendruomenėje, apie asmenis, kurie anksčiau laikėsi tikrojo tikėjimo, bet vėliau nuo jo nuklydo. Greičiausiai tai buvo žmonės, besilaikantys graikų filosofijos, kuri skelbė, jog žmogaus kūnas esąs sielos kalėjimas ir visokio blogio pradas. Iš to buvo daroma išvada, kad kūno prisikėlimas iš numirusių ne tik nereikalingas, bet ir pražūtingas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 2