BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Samuelio knygaSkyrius: 1

 Antroji Samuelio knyga
  
 Dovydas sužino apie Sauliaus mirtį
  
2 Sam 1

1 [i1]Po Sauliaus mirties, – Dovydas jau buvo sugrįžęs nugalėjęs amalekitus, – Dovydas praleido dvi dienas Ziklage. 2 Trečią dieną iš Sauliaus stovyklos ūmai atėjo vyras suplėšytais drabužiais ir dulkėmis ant galvos. Priėjęs prie Dovydo, žemai nusilenkdamas parpuolė ant žemės. 3 „Iš kur ateini?“ – klausė Dovydas. Šis atsakė: „Aš ką tik pabėgau iš Izraelio stovyklos“. – 4 „Kas atsitiko? – klausė Dovydas. – Sakyk man!“ 5 Šis atsakė: „Kareiviai bėgo iš mūšio lauko, bet taip pat daug kareivių krito ir žuvo. Žuvo ir Saulius bei jo sūnus Jonatanas“. 6 Tada Dovydas paklausė atnešusį žinią vaikiną: „Iš kur tu žinai, kad Saulius ir jo sūnus Jonatanas yra žuvę?“ Žinią atnešęs vaikinas tarė: „Pasitaikė, kad aš buvau ant Gilboos kalno. Žiūriu, Saulius parkritęs ant savo ieties, o kovos vežimai ir raiteliai prie jo artinasi. 7 Pažvelgęs atgal, jis pamatė mane ir pašaukė. 'Aš čia!' – atsakiau. 8 Jis manęs paklausė: 'Kas tu esi?' – 'Aš esu amalekitas', – atsakiau. 9 Tada jis man tarė: 'Ateik, stokis ant manęs ir pribaik mane, nes aš kankinuosi ir esu vos gyvas'. 10 Taigi aš stojausi ant jo ir pribaigiau jį, nes žinojau, kad jis niekad daugiau nebepakils iš vietos, kur buvo parkritęs. Tada nuėmiau karūną jam nuo galvos bei antrankovį nuo rankos ir atnešiau čia savo viešpačiui“.

11 Dovydas griebė savo drabužius ir juos perplėšė. Tą pat padarė visi su juo buvusieji vyrai. 12 Jie verkė ir raudojo, pasninkaudami lig vakaro dėl Sauliaus ir dėl jo sūnaus, ir dėl VIEŠPATIES kariuomenės, ir dėl Izraelio namų, nes tie buvo kritę nuo kalavijo. 13 Vaikinui, atnešusiam žinią, Dovydas tarė: „Iš kur tu esi?“ Jis atsakė: „Aš esu sūnus ateivio, amalekitas“. – 14 „Kaip išdrįsai, – tarė jam Dovydas, – pakelti ranką ir užmušti VIEŠPATIES pateptąjį?“ 15 Tada Dovydas, pasišaukęs vieną iš savo vyrų, jam tarė: „Ateik ir užmušk jį!“ Tas jam smogė, ir jis numirė. 16 [i2]O Dovydas sakė: „Tekrinta tavo kraujas ant tavo galvos, nes savo paties burna paliudijai prieš save: 'Aš užmušiau VIEŠPATIES pateptąjį'“.

17 [i3]Dovydas užvedė šią raudą Sauliui ir jo sūnui Jonatanui. 18 Jis įsakė, kad Judo žmonės būtų mokomi Lanko giesmės; ji yra užrašyta Jašaro knygoje.[i4]

19 „Deja! Izraeli, tavo šlovė guli parblokšta

tavo aukštumose!

Kaip krito galiūnai!

20 Nepasakokite apie tai Gate,

to neskelbkite Aškelono gatvėse,

kad nesidžiaugtų filistinų dukterys,

kad neapipjaustytųjų dukterys nedžiūgautų.

21 O Gilboos kalnai!

Tenebūna jums nei rasos, nei lietaus,

nei derlingų laukų!

Nes ten buvo numestas galiūnų skydas, –

skydas Sauliaus, nepateptas aliejumi.

22 Nuo užmuštųjų kraujo,

nuo rubuilių galiūnų

Jonatano strėlė niekad negrįžo,

Sauliaus kalavijas niekad nebuvo tuščiai ištrauktas.

23 Saulius ir Jonatanas,

mylimi ir šaunūs!

Nei gyvendami, nei mirdami,

niekad jie nebuvo perskirti!

Jie buvo žvitresni už erelius,

stipresni už liūtus.

24 O Izraelio dukterys,

verkite Sauliaus,

aprengusio jus brangiu purpuru,

išpuošusio auksu jūsų apdarą.

25 Kaip krito galiūnai

mūšio sūkuryje!

Jonatanas guli nužudytas

tavo aukštumose.

26 Sielvartauju dėl tavęs,

mano broli Jonatanai!

Be galo brangus man tu buvai,

nuostabi man buvo tavo meilė,

pranokstanti meilę moters.

27 Kaip krito galiūnai

ir pražuvo karo ginklai!“

  
Išnašos:
12 Sam 1,1-1,16: Antras pasakojimas apie Sauliaus mirtį (žr. 1 Sam 30). Jis yra sudėtinis. Pasak vieno varianto, kareivis atneša žinią apie Sauliaus ir Jonatano mirtį, o Dovydas ir jo vyrai juos aprauda (žr. 1-4 ir 11-12 eilutes). Pasak antrojo, jaunas amalekitas giriasi užmušęs Saulių ir atneša karaliaus ženklus, tikėdamas gausiąs atlygį, bet Dovydas jį nubaudžia mirtimi (žr. 5-10 ir 13-16 eilutes).
22 Sam 1,16: Dovydas kreipiasi į mirusįjį: užmuštojo kraujas nereikalaus keršto Dovydui, nes jis buvo teisingai nubaustas mirtimi (žr. 1 Kar 2,32).
32 Sam 1,17-1,27: Ši rauda teigiamai vertina Saulių ir jo žygius, priešingai pernelyg neigiamam kai kurių 1 Samuelio knygos skyrių požiūriui.
42 Sam 1,18: ... Jašaro knygoje: poemų rinkinys. Žr. Joz 10,13.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Samuelio knygaSkyrius: 1