BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 11

 Antrasis laiškas korintiečiams
  
2 Kor 11

Pasigyrimas darbais, vargais ir apreiškimais

1 O, kad jūs pakęstumėte truputėlį mano paikybės! Bet jūs ir pakenčiate. 2 Aš pavyduliauju dėl jūsų Dievo pavydu. Mat aš jus sužiedavau su vienu vyru, su Kristumi, ir turiu pas jį nuvesti jus kaip skaisčią mergelę. 3 Bet aš bijau, kad kaip žaltys savo gudrumu suvedžiojo Ievą, taip ir jūsų minčių kad nesugadintų ir neatitrauktų nuo tyro atsidavimo Kristui. 4 Mat jei kas užklydęs ima skelbti kitą Jėzų, negu mes paskelbėme, arba jei jūs priimate kitą dvasią, kurios nebuvote priėmę, ar kitą evangeliją, kurios nebuvote gavę, tai jūs ramiausiai tatai pakenčiate. 5 Bet aš manau nesąs prastesnis už anuos „antapaštalius“. 6 Ir jei man trūksta iškalbingumo, tai anaiptol ne pažinimo. Ir tai mes jums esame įrodę visais atžvilgiais.

7 Nejaugi aš nusidėjau, kad pažeminau save ir išaukštinau jus, paskelbdamas jums Dievo Evangeliją dovanai?! 8 Aš apiplėšiau[i1] kitas bendrijas, imdamas iš jų savo pragyvenimui, kad galėčiau tarnauti jums. 9 O būdamas pas jus ir stokodamas, nė vieno neapsunkinau. Neturte sušelpė mane iš Makedonijos atvykę broliai. Aš saugojausi ir ateityje saugosiuos tapti jums našta bet kuria prasme. 10 Sakau jums vardan Kristaus tiesos, esančios manyje, kad šio pasididžiavimo Achajos srityse niekas iš manęs neatims. 11 Kodėl? Ar todėl, kad jūsų nemyliu? O, Dievas tai žino!

12 Kaip darau, taip ir darysiu, kad neduočiau progos ieškantiems priekabių pagyrūnams, kurie norėtų pasirodyti esą tokie kaip ir mes.[i2] 13 Juk tokie yra anie netikri apaštalai, klastingi darbininkai, besidedantys Kristaus apaštalais. 14 Ir nenuostabu. Juk pats šėtonas sugeba apsimesti šviesos angelu. 15 Tad nieko ypatinga, jei ir jo tarnai apsimeta teisumo tarnais. Bet jų galas bus toks, kokie jų darbai.

16 Aš kartoju: nelaikykite manęs kvailiu! O jeigu jau laikote, tai pasiklausykite manęs kaip kvailo, kad galėčiau bent truputį pasigirti. 17 [i3]Ką pasakysiu, pasakysiu ne Viešpaties valia, bet tarytum kvailiodamas ir manydamas galįs pasigirti. 18 Kadangi daug kas giriasi kūno dalykais, tai pasigirsiu ir aš. 19 Juk, būdami protingi, jūs mokate mielai pakęsti paikuosius. 20 Beje, jūs ir pakenčiate, kai jus pavergia, kai apryja, kai apiplėšia, kai puikuoja, kai užgauna per veidą. 21 Savo gėdai sakau, kad mes buvome per silpni taip su jumis elgtis...

Bet jei kas drįsta kuo nors didžiuotis, – tai sakau iš kvailumo, – drįstu ir aš. 22 Jie žydai? Ir aš. Jie izraelitai? Ir aš. Jie Abraomo palikuonys? Ir aš. 23 Jie Kristaus tarnai? Iš kvailumo sakau: aš juo labiau! Aš daug daugiau įdėjau triūso. Kur kas daugiau kalėjau. Esu gavęs nepalyginti daugiau rykščių ir daugel kartų buvęs mirties pavojuje. 24 Nuo žydų gavau penkis kartus po keturiasdešimt be vieno kirčio.[i4] 25 Tris kartus gavau lazdų, vienąkart buvau apsvaidytas akmenimis. Tris kartus pergyvenau laivo sudužimą, ištisą parą plūduriavau atviroje jūroje. 26 Dažnai būdavau kelionėse, upių pavojuose, pavojuose nuo plėšikų, pavojuose nuo savo tautiečių, pavojuose nuo pagonių, miesto pavojuose, dykumos pavojuose, jūros pavojuose, pavojuose nuo netikrų brolių. 27 Man teko daug triūsti ir vargti, dažnai budėti naktimis, badauti ir trokšti, dažnai pasninkauti, dažnai kęsti šaltį ir nuogumą. 28 Be kita ko, kasdien esu žmonių apgultas, rūpinuosi visomis bendrijomis.[i5] 29 Jei kas silpsta, ar aš nesilpstu? Jei kas piktinasi, ar aš nedegu apmaudu?!

30 Jei reikia girtis, girsiuosi savo silpnumu. 31 Viešpaties Jėzaus Dievas ir Tėvas, kuriam šlovė per amžius, žino, kad nemeluoju. 32 [i6]Damaske karaliaus Areto etnarchas[i7] saugojo damaskiečių miestą, norėdamas mane suimti, 33 bet aš buvau pro langą nuleistas pintinėje per mūrą ir tik taip ištrūkau iš jų nagų.

  
Išnašos:
12 Kor 11,8: Sakydamas apiplėšiau Paulius nori pabrėžti, kaip jam nemalonu priimti medžiaginę paramą ir kokie jam svetimi pasipelnymo motyvai.
22 Kor 11,12: Apsišaukėliai apaštalai, kurių, matyt, pasitaikydavo, labiausiai skyrėsi nuo Pauliaus tuo, kad jie buvo savanaudžiai ir godūs, o Paulius – ne.
32 Kor 11,17-12,11: Čia Paulius atremia jam daromus priekaištus, kad jis nesąs tikras apaštalas, nes nebuvęs tiesioginis Kristaus mokinys. Apaštalas pabrėžia, jog tikrai buvo pašauktas specialiu Dievo apreiškimu.
42 Kor 11,24: Kalbama apie plakimo bausmę.
52 Kor 11,28: Arba: Be viso kito, mane kasdien slegia rūpinimasis visomis bendrijomis.
62 Kor 11,32-11,33: Plg. Apd 9,23-25.
72 Kor 11,32: Etnarchas – srities viršininkas. Nabatėjos karalius Aretas IV buvo Erodo Antipo pirmosios žmonos tėvas ir valdė nuo 9 m. prieš Kr. iki 40 m. po Kr.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 11