BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 1

 Antrasis laiškas korintiečiams
  
 LAIŠKO ĮŽANGA
  
2 Kor 1

Pasveikinimas

1 [i1]Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Timotiejus – Dievo bendrijai Korinte ir visiems šventiesiems, gyvenantiems visoje Achajoje. 2 Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

3 Tebūna pašlovintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, 4 kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kurią gauname iš Dievo. 5 Kaip mums gausiai tenka Kristaus kentėjimų, taip per Kristų mes kupini ir paguodos. 6 Jei kenčiame priespaudą, tai jūsų paguodai ir išganymui; jei esame guodžiami, tai jūsų paguodai, kuri įdiegia jums ištvermę pakęsti tokius pačius kentėjimus, kokius mes kenčiame. 7 Ir mūsų viltis jumis tvirta, nes mes žinome, kad, būdami kentėjimų draugai, jūs būsite ir paguodos bendrai.

Pasiguodimas

8 [i2]Mes norime, kad jūs, broliai, sužinotumėte apie Azijoje mus ištikusią negandą, kuri baisiai mus prislėgė, tiek viršydama mūsų jėgas, jog nebesitikėjome išliksią gyvi. 9 Mes ir patys širdies gilumoje buvome ištarę sau mirties sprendimą, todėl nebepasitikėjome savimi, o tik Dievu, kuris prikelia mirusius. 10 Tai jis mus išgelbėjo iš mirties nasrų ir tebegelbi. Jame mūsų viltys, jog jis ir toliau gelbės, 11 prisidedant jums maldomis už mus, kad už daugelio mums išmelstą malonę daugelis mūsų vardu dėkotų.

APAŠTALO DARBAI IR VARGAI

Kodėl pasikeitė kelionės planai

12 Galime pasigirti savo sąžinės liudijimu, jog visur žmonėse, o ypač pas jus, mes vadovavomės iš Dievo einančiu šventumu bei nuoširdumu – ir ne kūniška išmintimi, bet Dievo malone. 13 Mes nerašome jums nieko kita, kaip tik tai, ką jūs perskaitote ir suprantate. Turiu vilties, kad suprasite iki galo, 14 kaip iš dalies jau supratote, kad mūsų Viešpaties Jėzaus dieną mes būsime jūsų pasididžiavimas, lygiai kaip ir jūs – mūsų.

15 [i3]Tokio pasitikėjimo kupinas ir kad jūs pakartotinai gautumėte malonę, aš ketinau pirmiausia atvykti pas jus 16 ir pro jus keliauti į Makedoniją, o iš Makedonijos vėl grįžti pas jus, kad jūs mane išlydėtumėte į Judėją. 17 Argi, taip manydamas, aš elgiausi lengvabūdiškai? O gal mano sumanymai buvo grynai žmogiški? Gal mano „taip, taip“ kartu reiškė ir „ne, ne“? 18 Kaip Dievas mato, jums duotas mūsų žodis nebuvo kartu „taip“ ir „ne“. 19 Juk Dievo Sūnus Kristus Jėzus, kurį jums paskelbėme aš, Silvanas ir Timotiejus, anaiptol nebuvo ir „taip“, ir „ne“, bet jame buvo tik „taip“. 20 Kiek tik yra Dievo pažadų, jie yra jame „taip“. Todėl per jį skamba ir mūsų „Amen“ Dievo garbei. 21 [i4]Juk Dievas mus ir jus sutvirtino ir patepė Kristui; 22 jis pažymėjo mus savo antspaudu ir siuntė į mūsų širdis Dvasios laidą.[i5]

23 Šaukiuosi Dievą liudytoju, – kaip mane gyvą regite, – kad neatvykau į Korintą tik jūsų gailėdamas. 24 Mes juk nesame jūsų tikėjimo viešpačiai, bet tik jūsų džiaugsmo talkininkai, nes tikėjime jūs stovite tvirtai.

  
Išnašos:
12 Kor 1,1: Korintas buvo romėnų provincijos Achajos (Graikijoje) sostinė. Laiškas skiriamas ne tik Korintui, bet ir kitoms tos provincijos bendruomenėms. Apskritai senovės Bažnyčioje atskiros bendruomenės dalydavosi tarp savęs apaštalų raštais, kankinių aktais ir kitokiais dokumentais.
22 Kor 1,8-1,11: Apaštalas turi galvoje krikščionių persekiojimą Efeze (žr. Apd 19,23-40).
32 Kor 1,15: Plg. 1 Kor 4, 19. Apaštalo apsilankymas – garbė ir malonė tai bendruomenei.
42 Kor 1,21: Dievas duoda jėgų išlaikyti ir gilinti vienybę su Kristumi, kuri gauta per Krikštą.
52 Kor 1,22: Krikštas įspaudžia sielon neišdildomą žymę, kuri supanašina mus su Kristumi ir rodo, jog mes esame Dievo nuosavybė. Mūsų sieloje gyvenanti Šventoji Dvasia leidžia jau čia, žemėje, ragauti būsimos dangaus meilės ir laimės.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 1