BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Karalių knygaSkyrius: 8

 Antroji Karalių knyga
  
2 Kar 8

Pasakojimo apie šunamietę pabaiga

1 Eliša moteriai, kurios sūnų buvo atgaivinęs, kartą kalbėjo: „Susiruošk! Keliauk su savo šeima ir apsigyvenk kur nors kitur, nes VIEŠPATS paskelbė kraštui septynerių metų badą“. 2 Moteris tad susiruošė ir darė, kaip Dievo vyras buvo sakęs. Iškeliavo su savo šeima ir gyveno filistinų krašte septynerius metus. 3 Pasibaigus septyneriems metams, moteris sugrįžo iš filistinų krašto ir atėjo pas karalių reikalauti savo namų ir lauko. 4 O karalius kalbėjosi su Dievo vyro tarnu Gehaziu. Sakė: „Prašau man papasakoti apie visus Elišos atliktus nuostabius darbus“. 5 Kai Gehazis pasakojo karaliui, kaip Eliša sugrąžino mirusiam gyvastį, žiūri, ta moteris, kurios sūnų Eliša buvo atgaivinęs, reikalauja iš karaliaus savo namų ir lauko. „Mano viešpatie karaliau, – tarė Gehazis, – čia yra ta moteris ir šis yra jos sūnus, kurį Eliša atgaivino“. 6 Karalius moterį klausinėjo, ir ji papasakojo jam. Karalius tad paskyrė vieną pareigūną,[i1] tardamas: „Sugrąžink jai visą jos nuosavybę ir visas pajamas iš jos ūkio nuo to laiko, kai ji paliko kraštą, iki dabar“.

Eliša ir Damasko karaliai

7 [i2]Eliša nuvyko į Damaską tuo metu, kai Aramo karalius Ben-Hadadas sirgo. Kai jam buvo pranešta: „Dievo vyras yra čia atėjęs“, 8 karalius tarė Hazaeliui: „Pasiimk dovaną ir nueik Dievo vyro pasitikti. Pasiteirauk VIEŠPATIES per jį, ar aš iš šios ligos išgysiu“. 9 Tad Hazaelis, pasiėmęs kaip dovaną visokių Damasko gėrybių, kiek keturiasdešimt kupranugarių galėjo panešti, leidosi jo pasitikti. Atėjęs ir atsistojęs prieš jį, tarė: „Tavo sūnus Aramo karalius Ben-Hadadas atsiuntė mane pas tave, tardamas: 'Ar pagysiu aš iš šios ligos?'“ 10 Eliša jam tarė: „Eik ir jam pasakyk: 'Tu tikrai pagysi'. Tačiau VIEŠPATS yra man apreiškęs, kad jis tikrai mirs“. 11 Eliša, įbedęs akis, įdėmiai į jį žiūrėjo, kol jam pasidarė nesmagu. Tada Dievo vyras pravirko. 12 „Kodėl mano viešpats verkia?“ – klausė Hazaelis. „Verkiu, – jis atsakė, – nes žinau žalą, kurią tu padarysi izraeliečiams: sudeginsi jų tvirtoves, išžudysi kalaviju jų jaunus vyrus, ištaškysi jų mažylius ir perskrosi jų nėščias moteris“. – 13 „Betgi, – klausė Hazaelis, – kaip gali tavo tarnas, toks šuo kaip aš,[i3] įvykdyti tokį svarbų darbą?“ Eliša atsakė: „Tave VIEŠPATS man parodė Aramo karaliumi“.

14 Hazaelis paliko Elišą ir parėjo pas savo valdovą Ben-Hadadą. „Ką tau pasakė Eliša?“ – klausė jį Ben-Hadadas. Jis atsakė: „Jis man pasakė, kad tu tikrai pagysi“. 15 Bet kitą dieną Hazaelis paėmė antklodę ir, sumirkęs ją vandeniu, užklojo karaliui ant veido. Taip Ben-Hadadas mirė, o Hazaelis tapo karaliumi jo vietoje.

Jehoramo karaliavimas Judo karalystėje

16 [i4]Penktaisiais Izraelio karaliaus Ahabo sūnaus Joramo metais – Jehošafatas buvo buvęs Judo karaliumi – Judo karalius Jehošafato sūnus Jehoramas pradėjo karaliauti. 17 Jis buvo trisdešimt dvejų metų, kai tapo karaliumi, ir karaliavo aštuonerius metus Jeruzalėje. 18 Jis ėjo Izraelio karalių keliais, kaip buvo darę Ahabo namai, nes Ahabo duktė buvo jo žmona. Jis darė, kas buvo nedora VIEŠPATIES akyse. 19 Tačiau VIEŠPATS nenorėjo sunaikinti Judo dėl savo tarno Dovydo, kadangi jis buvo pažadėjęs amžinai išlaikyti žiburį[i5] jam ir jo palikuonims.

20 Jo dienomis Edomas pakėlė maištą prieš Judo valdžią ir pastatė sau karalių. 21 Tada Joramas persikėlė į Zairą su visais savo kovos vežimais. Pakilęs į žygį nakčia, jis puolė jį apsupusius edomiečius ir jo kovos vežimų vadus. Bet jo kariuomenė pabėgo į savo namus. 22 Iki šios dienos Edomas maištavo prieš Judo valdžią. Taip pat ir Libna sukilo tuo pačiu metu.

23 O kiti Joramo darbai – visa, ką jis padarė, – argi nėra aprašyti Judo karalių Metraščių knygoje? 24 Joramas užmigo su savo protėviais ir buvo palaidotas su savo protėviais Dovydo mieste. Jo sūnus Ahazijas tapo karaliumi jo vietoje.

Ahazijo karaliavimas Judo karalystėje

25 [i6]Dvyliktaisiais Izraelio karaliaus Ahabo sūnaus Joramo metais Judo karaliaus Jehoramo sūnus tapo karaliumi. 26 Ahazijas buvo dvidešimt dvejų metų, kai pradėjo karaliauti, ir karaliavo vienerius metus Jeruzalėje. Jo motinos vardas buvo Atalija, Izraelio karaliaus Omrio dukraitė. 27 Ir Ahazijas ėjo Ahabo namų keliu, darydamas, kas buvo nedora VIEŠPATIES akyse, kaip Ahabo namai buvo elgęsi, nes jis buvo Ahabo namų žentas.

28 Jis žygiavo, lydimas Ahabo sūnaus Joramo į mūšį su Aramo karaliumi Hazaeliu prie Ramot-Gileado, bet aramėjai Joramą nugalėjo. 29 Karalius Joramas pasitraukė į Jezrėelį gydytis žaizdų, kuriomis kovojant su Aramo Hazaeliu prie Ramos aramėjai buvo jį ištikę. Judo karalius Jehoramo sūnus Ahazijas nuvyko į Jezrėelį aplankyti Ahabo sūnaus Joramo, nes jis buvo sužeistas.

  
Išnašos:
12 Kar 8,6: ... vieną pareigūną: pažodžiui hebrajų kalba eunuchą.
22 Kar 8,7-8,15: Eliša kursto Aramo – Sirijos – karalystėje revoliuciją. Elijas įvykdė tik vieną iš trijų –trečiųjų – jam Dievo prie Horebo duotų įsakų (žr.l Kar 19,15-16). Dabar Eliša imasi vykdyti pirmąjį Elijui Dievo duotą įsaką. Įsako fone glūdi mintis, kad Izraelis turėjo būti nubaustas už savo nuodėmes ir kad Hazaeliui buvo skirta tai padaryti. Elišai dėl to buvo skaudu (žr. 11-12 eilutes), bet, nepaisant to, jis jautė, kad turi vykdyti Dievo valią. Plg. su Oz 14,1-9.
32 Kar 8,13: ... tavo tarnas, toks šuo, kaip aš: Hazaelis dedasi esąs nevertas tokios užduoties (žr. 1 Sam 24,14; 2 Sam 9,8), nekreipdamas dėmesio į nusikaltimus, kuriuos jis padarys užgrobęs karaliaus sostą. Žr. 12-ąją eilutę.
42 Kar 8,16: Judo Jehoramas tapo karaliumi vietoje savo tėvo Jehošafato, Izraelio Ahazijui valdant. Jis valdė Judo karalystę 848-841 m. prieš Kristų.
52 Kar 8,19: ... amžinai išlaikyti žiburį ... : žiburys – Dovydo dinastijos amžinumo ženklas. Žr. 2 Sam 21,17; 1 Kar 11,36; 15,4.
62 Kar 8,25-8,29: Judo Ahazijas buvo skirtingas asmuo nuo Izraelio Ahazijo (žr. 2 Kar 1,2-18; 1 Kar 22,40.51-53). Panašiai kaip Ahabas, Joramas prašė Judo karaliaus pagalbos. Ahazijo apsilankymas pas Joramą buvo pradžia tragiškų įvykių, aprašomų tolesniame skyriuje. Ir Rama, ir Ramot-Gileadas ženklina tą patį miestą Transjordanijoje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Karalių knygaSkyrius: 8