BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Karalių knygaSkyrius: 24

 Antroji Karalių knyga
  
2 Kar 24

1 [i1]Jo dienomis Babilono karalius Nebukadnezaras įsiveržė, ir Jehojakimas buvo jam pavaldus trejus metus. Tada jis vėl sukilo. 2 VIEŠPATS paleido prieš jį gaujas kaldėjų, aramėjų ir amoniečių, paleido juos prieš Judą jam sunaikinti pagal žodį, kuriuo VIEŠPATS buvo grasinęs per savo tarnus pranašus. 3 Tikrai visa tai ištiko Judą VIEŠPATIES įsakymu pašalinti juos iš savo akių už Manaso nuodėmes – už visa, ką jis buvo padaręs, – 4 taip pat ir už nekaltą kraują, kurį jis buvo išliejęs ir pripildęs Jeruzalę nekaltųjų kraujo. To VIEŠPATS nebenorėjo atleisti.

5 O kiti Jehojakimo darbai – visa, ką darė, – argi jie nėra aprašyti Judo karalių Metraščių knygoje? 6 Jehojakimas užmigo su savo protėviais, ir jo sūnus Jehojachinas tapo karaliumi jo vietoje. 7 Egipto karalius daugiau nebedrįso eiti iš savo žemės, nes Babilono karalius buvo perėmęs visa, kas priklausė Egipto karaliui, nuo Egipto upės iki Eufrato upės.

Jehojachino karaliavimo įvadas

8 [i2]Jehojachinas buvo aštuoniolikos metų, kai tapo karaliumi, ir karaliavo tris mėnesius Jeruzalėje. Jo motina buvo Elnatano duktė, vardu Nehušta, iš Jeruzalės. 9 Jis darė, kas buvo nedora VIEŠPATIES akyse, lygiai kaip buvo daręs jo tėvas.

Pirmoji tremtis

10 [i3]Tuo metu Babilono karaliaus Nebukadnezaro pajėgos užpuolė Jeruzalę, ir miestas buvo apgultas. 11 Jo pajėgoms apgulus miestą, pats Babilono karalius Nebukadnezaras atvyko prie miesto. 12 Tada Judo karalius Jehojachinas drauge su savo motina, dvariškiais, vadais ir pareigūnais pasidavė Babilono karaliui. Aštuntaisiais savo karaliavimo metais Babilono karalius paėmė jį į nelaisvę. 13 Babilono karalius išgabeno iš ten visus VIEŠPATIES Namų turtus bei karaliaus rūmų turtus, sukapojo VIEŠPATIES Namuose visus auksinius reikmenis, kuriuos Izraelio karalius Saliamonas buvo padaręs, – visa, kaip VIEŠPATS buvo įspėjęs. 14 Jis išvarė į tremtį visą Jeruzalę: visus didžiūnus, visus kariškius – dešimt tūkstančių belaisvių, – visus amatininkus ir kalvius. Liko tik beturčiai krašte. 15 Jis išvarė Babilonan į tremtį Jehojachiną, paėmė į nelaisvę iš Jeruzalės į Babiloną karaliaus motiną, karaliaus žmonas, jo pareigūnus ir rinktinius krašto žmones. 16 Visi pajėgūs vyrai, septyni tūkstančiai, visi galiūnai, apmokyti karui, ir tūkstantis amatininkų bei kalvių buvo atvaryti belaisviais į Babiloną. 17 Jehojachino vietoje Babilono karalius paskyrė Jehojachino dėdę Matanją ir jo vardą pakeitė į Zedekiją.

Zedekijo karaliavimas Judo karalystėje

18 Zedekijas buvo dvidešimt vienerių metų, kai tapo karaliumi, ir karaliavo vienuolika metų Jeruzalėje. Jo motina buvo Jeremijo duktė, vardu Hamutala, iš Libnos. 19 Jis darė, kas buvo nedora VIEŠPATIES akyse, lygiai kaip Jehojakimas buvo daręs. 20 Iš tikrųjų Jeruzalė ir Judas taip įpykino VIEŠPATĮ, kad jis išvarė juos iš savo artumo.

Zedekijas sukilo prieš Babilono karalių.

  
Išnašos:
12 Kar 24,1-24,7: Kaldėjai, arba neobabiloniečiai, nugalėjo asirus ir egiptiečius Karkemišo mūšyje 605 m. prieš Kristų (žr. Jer 46,2). Judo karalystė išsilaisvino iš egiptiečių įtakos, bet tapo pavaldi kaldėjams, ir po trejų metų sukilo.
22 Kar 24,8: Jehojachinas karaliavo tris mėnesius 597 m. prieš Kristų.
32 Kar 24,10-24,17: Jehojachinas tuojau pat pasidavė Nebukadnezarui – 597 m. kovo 16 d., septintaisiais Nebukadnezaro valdymo metais, remiantis babiloniečių šaltiniais. Pasak 14-osios eilutės, 10 000 belaisvių buvo išvaryti į tremtį, o pasak 16-osios eilutės – 7000. Turbūt tai yra tik vyrų skaičius, neskaitant moterų ir vaikų. Jeremijas mini tik 3023 žmones (žr. Jer 52,28). Archeologiniai radiniai iš Babilonijos turi užuominų apie tremtinį karalių – Jehojachiną – ir jo penkis sūnus (žr. taip pat 1 Kr 3,17-18).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Karalių knygaSkyrius: 24