BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 13

 Pirmoji Samuelio knyga
  
 C. SAULIUS IR DOVYDAS
  
1 Sam 13

Sukilimas prieš filistinus

1 [i1]Saulius buvo...metų, kai tapo karaliumi, ir jis karaliavo Izraelyje...{dvejus} metus.

2 Saulius išsirinko iš Izraelio tris tūkstančius vyrų. Du tūkstančiai buvo su Sauliumi Michmaše ir Bet-Elio aukštumose, o vienas tūkstantis buvo su Jonatanu Benjamino Gibeoje. Likusius vyrus jis paleido namo į savo palapines. 3 Jonatanas nugalėjo Gibeoje esančią filistinų įgulą;[i2] filistinai apie tai sužinojo. Saulius paliepė pūsti ragą visame krašte, tardamas: „Teišgirsta hebrajai!“[i3] 4 Visas Izraelis išgirdo: „Saulius nugalėjo filistinų įgulą! Izraelis užsitraukė filistinų neapykantą!“ Žmonės buvo pašaukti telktis pas Saulių į Gilgalą.

5 Filistinai savo ruožtu kovoti su Izraeliu sutelkė trisdešimt tūkstančių vežimų ir šešis tūkstančius raitelių, o kareivių tiek daug, kiek yra pajūryje smilčių. Jie atžygiavo ir pasistatė stovyklą prie Michmašo, į rytus nuo Bet-Aveno. 6 Izraelio vyrams pamačius, kad jie yra pavojuje, – nes kariuomenė buvo sunkioje padėtyje, – žmonės išsislapstė olose, urvuose, tarp uolų, kapuose ir vandens talpyklose. 7 [i4]Kiti hebrajai perėjo Jordaną į Gado ir Gileado žemę. Saulius vis dar buvo Gilgale, ir likusieji žmonės susitelkė prie jo kupini baimės.

8 Jis laukė septynias dienas – iki laiko, kurį buvo nustatęs Samuelis. Bet Samuelis neatėjo, ir žmonės pradėjo slaptai trauktis nuo Sauliaus. 9 Saulius tad paliepė: „Paruoškite čia man deginamąją auką ir bendravimo atnašas“. Ir jis atnašavo deginamąją auką. 10 Vos jam pabaigus atnašauti deginamąją auką, atėjo Samuelis. Saulius išėjo jo pasitikti ir pasveikinti. 11 „Ką tu padarei?“ – klausė Samuelis. Saulius atsakė: „Matydamas, kad žmonės slaptai traukiasi nuo manęs ir tu neatėjai paskirtu laiku, o filistinai jau buvo susitelkę Michmaše, 12 aš sau tariau: 'Nūn filistinai tuojau atžygiuos prieš mane į Gilgalą, o aš dar neieškojau VIEŠPATIES malonės'. Taigi aš iš savo nerimo ir atnašavau deginamąją auką“. 13 Samuelis Sauliui tarė: „Tu pasielgei kvailai, nesilaikydamas VIEŠPATIES, savo Dievo, tau duoto įsakymo! VIEŠPATS būtų patvirtinęs tavo karaliavimą Izraelyje visam laikui, 14 bet dabar tavo karaliavimas neišliks. VIEŠPATS susiieškojo sau vyrą pagal savo širdį, jį VIEŠPATS paskyrė būti savo tautos valdovu, nes tu nevykdei, ką VIEŠPATS buvo tau įsakęs“. 15 Samuelis pakilo ir nuėjo iš Gilgalo savo keliu. [i5]Bet likusieji žmonės, žygiuodami nuo Gilgalo Benjamino Gibeos link, nuėjo su Sauliumi prisidėti prie kariuomenės.

Saulius apžiūrėjo pas jį pasilikusius žmones – apie šešis šimtus vyrų. 16 Saulius, jo sūnus Jonatanas ir su jais pasilikusieji kareiviai apsistojo Benjamino Geboje, o filistinai turėjo stovyklą Michmaše. 17 Tada iš filistinų stovyklos išėjo trys būriai kareivių krašto niokoti. Vienas būrys pasuko Ofros keliu, einančiu į Šualo sritį, 18 kitas būrys pasuko Bet-Horono kryptimi, o trečiasis būrys pasuko kalno, dunksančio virš Zebojimų slėnio dykumos pusėje, link.

19 [i6]Visame Izraelio krašte nebuvo galima rasti kalvio, nes filistinai kalvystę buvo uždraudę: „Kitaip hebrajai pasidirbs sau kalavijus ar ietis!“ 20 Taigi visi izraeliečiai turėdavo nueiti pas filistinus paaštrinti savo noragų, kauptuvų, kirvių ar pjautuvų. 21 Mokestis už paaštrinimą buvo du trečdaliai šekelio už noragus, kauptuvus bei trišakes ir trečdalis šekelio už kirvių paaštrinimą bei akstinų jaučiams varyti ištiesinimą. 22 Todėl mūšio dieną nebuvo galima rasti nei kalavijo, nei ieties rankose kareivių, buvusių su Sauliumi ir Jonatanu. Juos turėjo tik Saulius ir Jonatanas.

Jonatano žygdarbis

23 Filistinų įgula buvo įžygiavusi į Michmašo perėją.

  
Išnašos:
11 Sam 13,1: Formulė, panaši į 2 Sam 5,4 pareiškimą, buvo kada nors čia redaktoriaus įterpta. Sauliaus amžius, jam tampant karaliumi, nenurodomas; dveji jo karaliavimo metai turimame tekste nėra tiksli jo valdymo trukmė. Tikėjimo kraitis duoda apvalų skaičių – keturiasdešimt metų (žr. Apd 13,21).
21 Sam 13,3-13,4: ... filistinų įgulą... : žr. 1 Sam 10,5 paaiškinimą.
31 Sam 13,3-13,4: Teišgirsta hebrajai!: izraeliečius hebrajais vadino svetimtaučiai. Septuaginta skirtingai skaito šias dvi eilutes: Filistinai išgirdo, kad hebrajai {arba: vergai} buvo sukilę. Tuo tarpu Saulius paliepė pūsti ragą visame krašte, ir visas Izraelis išgirdo, kad Saulius...
41 Sam 13,7-13,15: Šiose eilutėse, kaip ir 1 Sam 10,8, nujaučiama, kad Dievas atmes Saulių. Priežastis nurodoma 1 Sam 15 skaitinyje (žr. taip pat 1 Sam 28,17-18).
51 Sam 13,15: Izraeliečiai buvo išblaškyti; su Sauliumi pasiliko tik šeši šimtai kareivių. Perdėm tikroviškas skaičius.
61 Sam 13,19-13,22: Geležies amžius tuomet tebuvo vos prasidėjęs Palestinoje. Filistinai buvo už izraeliečius pranašesnės medžiaginės kultūros, bet pastarieji ilgainiui juos pralenkė ir karą laimėjo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 13