BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 1

 Pirmoji Kronikų knyga
  
 A. GENEALOGINIAI SĄRAŠAI NUO ADOMO IKI IZRAELIO
  
1 Kr 1

Trijų tautų grupuočių kilmė

1 [i1]Adomas, Setas, Enošas; 2 Kenanas, Mahalalelis, Jaredas; 3 Enochas, Metušelahas, Lamechas; 4 Nojus, Šemas, Hamas ir Jafetas.

Jafetitai

5 Jafeto palikuonys: Gomeras, Magogas, Madajis, Javanas, Tubalis, Mešechas ir Tyras. 6 Gomero palikuonys: Aškenazas, Difatas ir Togarma. 7 Javano palikuonys: Eliša, Taršišas, Kitimai ir Rodanimai.

Hamitai

8 Hamo palikuonys: Kušas, Mizrajimas, Putas ir Kanaanas. 9 Kušo palikuonys: Seba, Havila, Sabta, Raama ir Sabteka. Raamos palikuonys: Šeba ir Dedanas. 10 Kušui gimė Nimrodas. Jis buvo pirmasis galiūnas žemėje.

11 Mizrajimui gimė ludimai, anamimai, lehabimai, naftuhimai, 12 patrusimai, kasluhimai ir kaftorimai, iš kurių kilo filistinai.

13 Kanaanui gimė jo pirmagimis Sidonas ir Hetas; 14 ir jebusitai, amoriečiai, girgašitai, 15 hivitai, arkitai, sinitai, 16 arvaditai, zemaritai ir hamatitai.

Semitai

17 Šemo palikuonys: Elamas, Asšuras, Arpachsadas, Ludas, Aramas, Uzas, Hulas, Geteris ir Mešechas. 18 Arpachsadui gimė Šelahas, Šelahui gimė Eberas. 19 Eberui gimė du sūnūs: vienas vardu Pelegas, {nes jo dienomis buvo padalyta žemė}, o jo brolio vardas buvo Joktanas. 20 Joktanui gimė Almodadas, Šelefas, Hazarmavetas, Jerahas, 21 Hadoramas, Uzalis, Dikla, 22 Ebalis, Abimaelis, Šeba, 23 Ofyras, Havila ir Jobabas. Visi šie buvo Joktano palikuonys.

Nuo Šemo iki Abraomo

24 Šemas, Arpachsadas, Šelahas; 25 Eberis, Pelegas, Reu'as; 26 Serugas, Nahoras, Terahas; 27 Abramas, tai yra Abraomas. 28 Abraomo palikuonys: Izaokas ir Išmaelis. Jų palikuonys yra šie:

Išmaelitai

29 Išmaelio pirmagimis Nebajotas; tada Kedaras, Adbėelis, Mibsamas, 30 Mišma, Duma, Masa, Hadadas, Tema, 31 Jeturas, Nafišas ir Kedma. Šie buvo Išmaelio palikuonys.

32 Abraomo sugulovės Keturos palikuonys: ji pagimdė Zimraną, Jokšaną, Medaną, Midjaną, Išbaką ir Šuahą. Jokšano palikuonys: Šeba ir Dedanas. 33 Midjano palikuonys: Efa, Eferis, Hanochas, Abida ir Eldaa. Visi šie buvo Keturos palikuonys.

Izaokas ir Esavas

34 Abraomui gimė Izaokas. Izaoko palikuonys: Esavas ir Izraelis. 35 Esavo palikuonys: Elifazas, Reuelis, Jeušas, Jalamas. 36 Elifazo palikuonys: Temanas, Omaras, Zefo'as, Gatamas, Kenazas, Timna ir Amalekas. 37 Reuelio palikuonys: Nahatas, Zerahas, Šama ir Miza.

Seiro palikuonys

38 Seiro[i2] palikuonys: Lotanas, Šobalas, Zibeonas, Ana, Dišonas, Ezeris ir Dišanas. 39 Lotano palikuonys: Horis ir Homamas; Lotano sesuo buvo Timna. 40 Šobalo palikuonys: Aljanas, Manahatas, Ebalas, Šefis ir Onamas. Zibeono palikuonys: Aja ir Ana. 41 Anos palikuonis: Dišonas. Dišono palikuonys: Hamranas, Ešbanas, Itranas ir Cheranas. 42 Ezerio palikuonys: Bilhanas, Zaavanas ir Jaakanas. Dišano palikuonys: Uzas ir Aranas.

Edomo karaliai

43 Karaliai, kurie viešpatavo Edomo krašte, izraeliečiams dar neturint jokio karaliaus, buvo šie: Beoro sūnus Bela; jo miesto vardas buvo Dinhaba. 44 Belai mirus, Zeraho sūnus Jobabas iš Bozros tapo karaliumi jo vietoje. 45 Jobabui mirus, jo vietoje tapo karaliumi Hušamas iš temaniečių šalies. 46 Hušamui mirus, Bedado sūnus Hadadas jo vietoje tapo karaliumi. Jis nugalėjo midjaniečius Moabo lygumoje; jo miesto vardas buvo Avitas. 47 Hadadui mirus, jo vietoje tapo karaliumi Samla iš Masrekos. 48 Samlai mirus, jo vietoje tapo karaliumi Saulius iš Rehobotų prie upės. 49 Sauliui mirus, Achboro sūnus Baal-Hananas tapo karaliumi jo vietoje. 50 Baal- Hananui mirus, Hadadas tapo karaliumi jo vietoje. Jo miesto vardas buvo Pai, o jo žmonos vardas buvo Mehetabelė. Ji buvo Me-Zahabo dukters Matredos duktė. 51 Mirus Hadadui...

Edomo klanai: Timnos, Alvos, Jeteto, 52 Oholibamos, Elos, Pinono, 53 Kenazo, Temano, Mibzaro, 54 Magdielio ir Iramo. Šie buvo Edomo klanai.

  
Išnašos:
11 Kr 1,1-9,34: Kronikininkas imasi atpasakoti, remdamasis savo požiūriu, Dievo tautos istoriją nuo pradžios iki pat savo laikų. Kadangi pagrindinį dėmesį skiria Dovydo istorijai ir dovydiškajai Judo dinastijai, jis vien genealoginių sąrašų suvestine pasakoja apie laikotarpį prieš Sauliaus karaliavimą X a. prieš Kristų. Genealogija – kilmės knyga – jo požiūriu padeda pajusti, kad istorija yra Dievo staklės. Iš rasių ir tautų įvairovės Jahvė, Sandoros Dievas, audžia sau Tautą ir dovydiškąjį Mesiją. Kronikininko genealogijų šaltiniai daugiausia yra kanoniškieji Raštai – Penkiaknygė, kuri jo laikais jau buvo nūdienės formos. Kronikininkas praleidžia visas tautas, kilusias iš pirmųjų tėvų, ir sutelkia visą dėmesį į semitą Abraomą, o vėliau į jo sūnus – Izaoką ir Izraelį. Izraelis yra kitas Jokūbo vardas.
21 Kr 1,38: ... Seiro palikuonys: Seir{as} yra kitas Izaoko pirmagimio sūnaus Esavo vardas (žr. 35-ąją eilutę); arba Edom{as} (žr. 43-ąją eilutę).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 1