BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jobo knygaSkyrius: 16

 Jobo knyga
  
 Jobo atsakas Elifazui
  
Job 16

1 O Jobas atsakydamas tarė: 2 „Kiek dažnai tokių dalykų aš girdėjau!

Visi jūs ­ apgailėtini guodėjai!

3 Argi nebus galo tuštiems žodžiams?

Kokia liga verčia tave taip gintis?

4 Ir aš galėčiau kalbėti kaip jūs,

jei būtumėte mano vietoje.

Galėčiau jus priblokšti žodžiais

ir palinguoti galva iš užuojautos.

5 Galėčiau jus padrąsinti žodžiais,

ir mano lūpų paguoda palengvintų jūsų skausmą.

6 Nuo kalbų mano skausmas nepalengvėja,

o jeigu tylėčiau, ar bent kiek jis palengvėtų?

7 Iš tikrųjų nuvargino mane Dievas,

nusiaubė visus manuosius.

8 Mano odą jis ištiko raukšlėmis,

jos tarsi liudytojai prieš mane;

mano liesumas ateina kaip liudytojas

ir liudija prieš mane.

9 Įpykęs jis mane drasko ir persekioja,

dantį ant manęs griežia;

piktai akimis mane varsto mano priešininkas.

10 Išsižioję spokso į mane žmonės,

tyčiodamiesi kerta man į žandą

ir būriuojasi, norėdami mane užpulti.

11 Dievas atiduoda mane neteisiam žmogui,

sviedžia nedoriesiems į nagus.

12 Gyvenau ramybėje, kol jis manęs nesugurino;

nutvėręs už sprando, sutrupino į gabalus,

pasidėjo mane kaip taikinį

13 ir leidžia į mane strėles iš visų pusių.

Perduria mano inkstus

ir nerodo pasigailėjimo,

o mano tulžį išlaisto žemėje.

14 Žeidžia mane žaizda prie žaizdos,

puola mane kaip galiūnas.

15 Užsivilkau ašutinę ant kūno,

sėdžiu čia dulkėse nugalėtas.

16 Mano veidas paraudo nuo ašarų,

pajuodo mano akių vokai,

17 nors pikto nėra mano rankose

ir mano malda Dievui yra nuoširdi.

18 O, žeme, neuždenk mano kraujo,

teneranda ramios vietos mano šauksmas!

19 Štai net dabar mano liudytojas yra danguje;

tas, kuris laiduoja už mane, yra aukštybėse.

20 Mano bičiuliai mane niekina;

mano akys lieja ašaras Dievui.

21 Tebūna jis žmogaus ir Dievo,

kaip žmogaus ir jo bičiulio, teisėju.

22 Juk dar praeis keletas metų,

ir aš nueisiu keliu, kuriuo nebegrįžtama.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 16

Jobo knygaSkyrius: 17

 Jobo knyga
  
Job 17

1 Mano jėgos palaužtos,

mano dienos baigiasi,

manęs laukia kapas!

2 Iš tikrųjų tik pajuoka lydi mane,

mano akys naktį praleidžia kartėlyje.

3 Laiduok sau pats už mane,

nes kas kitas paduos man ranką?

4 Tu taip užsklendei jų širdis,

kad jie nebegali galvoti,

todėl neleisk jiems manęs nugalėti.

5 Žmogus kviečiasi bičiulius į vaišes,

tuo tarpu jo vaikų akys aptemusios nuo bado!

6 Jis padarė mane priežodžiu žmonėms,

esu tarsi žmogus, kuriam spjaudoma į veidą.

7 Man akys aptemo nuo širdgėlos,

visi mano sąnariai ­ tarsi šešėliai.

8 Dorus žmones tai stebina.

Nekaltasis piktinasi nedorėliu,

9 tačiau teisusis laikosi savo kelio;

žmogus švariomis rankomis vis stiprėja.

10 Tad eikite šen, jūs visi, vėl pulkite mane.

Išmintingo žmogaus tarp jūsų nerasiu nė vieno!

11 Baigėsi mano dienos,

subiro mano svajonės,

nutrauktos mano širdies stygos.

12 Tokie žmonės sako, kad naktis ­ tai diena.

‘Šviesa, ­ sako jie, ­ netoli tamsos!’

13 Jei turiu laikyti Šeolą savo buveine,

jei klojuosi guolį tamsybėje,

14 jei sakau kapui: ‘Tu mano tėvas!’

ir kirmėlėms: ‘Jūs mano motina! Mano sesuo!’ ­

15 tai kur mano viltis?

Ar mato kas mano viltį?

16 Ar nužengs ji į Šeolą?

Ar nužengsime drauge į dulkes?“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 17

Jobo knygaSkyrius: 18

 Jobo knyga
  
 Bildadas bara Jobą
  
Job 18

1 Tada Bildadas Šuachas atsakydamas tarė:

2 „Kiek ilgai tu ieškosi žodžių?

Leisk pailsėti liežuviui,

ir tada mes kalbėsime.

3 Kodėl žiūri į mus kaip į galvijus?

Kodėl mes kvaili tavo akyse?

4 Savo pykčiu tik save žaloji:

argi žemės darna dėl tavęs bus suardyta,

ar uola bus perkelta iš savo vietos?

5 Iš tikrųjų nedorėlio šviesa užgesinta,

ir jo ugnies liepsna nebešviečia.

6 Šviesa jo palapinėje aptemusi,

ir žibintas virš jo galvos užgesintas.

7 Jo platūs žingsniai susiaurėję,

jam kiša koją jo paties kėslai.

8 Savo paties kojomis jis patenka į vilkduobę,

užžengia ant spąstų.

9 Spąstai sučiumpa jį už kojos,

kilpa jį pagauna.

10 Kilpa jam paslėpta žemėje,

spąstai ­ ant tako.

11 Iš visų pusių jį gąsdina baidyklės,

vejasi iš paskos.

12 Alkis atima jam jėgas,

nelaimė stovi šalia ir laukia.

13 Liga naikina jo odą,

mirties pirmagimis maitinasi jo sąnariais.

14 Mirtis paima jį iš palapinės,

kur gyveno saugus,

ir nutempia pas siaubo karalių.

15 Dabar bet kas gali gyventi jo palapinėje;

siera išbarstoma tavo buveinėje.

16 Apačioje jam padžiūva šaknys,

viršuje nuvysta jo šakos.

17 Visų užmirštas jis žemėje;

niekas daugiau nebeatsimena, kad jo būta.

18 Išvarytas jis iš šviesos į tamsybę,

išvytas iš gyvųjų pasaulio.

19 Be sūnaus, be vaikaičio savo tautoje,

nei išlikusio gyvo nė vieno jo buveinėje.

20 Vakarų šalių gyventojai baisisi jo likimu,

rytiečius apima siaubas.

21 Tikrai tókios nedoro žmogaus buveinės,

tokia vieta žmogaus, kuris nepažįsta Dievo.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 18

Jobo knygaSkyrius: 19

 Jobo knyga
  
 Jobo atsakas Bildadui
  
Job 19

1 O Jobas atsakydamas tarė: 2 „Kiek ilgai mane kankinsite

ir skaudinsite savo žodžiais?

3 Jau dešimtą kartą užgauliojate mane;

argi ne gėda jums mane skaudinti?

4 Net jei tikrai būčiau suklydęs,

mano klaida lieka su manimi.

5 Jei iš tikrųjų didžiuojatės prieš mane

ir prikaišiojate man dėl mano nelaimės,

6 žinokite, kad Dievas su manimi neteisingai pasielgė

ir užmetė ant manęs savo kilpą.

7 Net kai šaukiu: ‘Smurtas!’ ­ nėra, kas atsakytų;

net kai rėkiu, nėra, kas su manimi teisingai elgtųsi.

8 Jis taip užtvėrė man kelią, kad negaliu praeiti,

ir apgaubė mano taką tamsybe.

9 Jis nuvilko nuo manęs mano garbę

ir nuėmė vainiką man nuo galvos.

10 Jis triuškina mane iš visų pusių,

išrovęs mano viltį kaip medį.

11 Jis supyko ant manęs ir įniršo;

laiko mane vienu savo priešininkų.

12 Būriai jo karių vieningai artinasi,

darosi kelią mane užpulti

ir statosi stovyklą aplink mano palapinę.

13 Nuo manęs jis atitolino mano brolius,

visiškai atšalo man mano pažįstami.

14 Mano giminaičiai

ir artimi draugai manimi nesirūpina.

15 Svečiai, viešėdavę mano namuose, mane pamiršo;

mano tarnaitės laiko mane svetimu,

tapau svetimšaliu jų akyse.

16 Kai šaukiu savo tarną, jis neatsiliepia,

nors ir nuoširdžiai prašau.

17 Mano žmona bjaurisi mano kvapu;

mano broliams darosi bloga nuo mano smarvės.

18 Net paaugliai iš manęs tyčiojasi;

kai atsistoju, jie šaiposi iš manęs.

19 Mano artimiausi bičiuliai šlykštisi manimi;

tie, kuriuos mylėjau, atsuko man nugaras.

20 Vien oda ir kaulai liko iš manęs,

vos vos išsigelbėjau.

21 Pasigailėkite manęs!

Pasigailėkite manęs, mano bičiuliai,

nes mane ištiko Dievo ranka!

22 Kodėl turite mane persekioti, kaip daro Dievas?

Nejau jums dar negana mane kankinti?

23 O, kad mano žodžiai būtų užrašyti!

O, kad jie būtų surašyti į knygą!

24 O, kad geležies plaktuku ir švinu

jie būtų amžinai iškalti ant uolos!

25 Juk aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas;

galų gale jis pakils kaip liudytojas žemėje.

26 Net kai liga jau bus suėdusi mano odą,

savo kūnu matysiu Dievą.

27 Matysiu jį savo, o ne kieno kito akimis!

To trokšta širdis mano krūtinėje!

28 Klausiate savęs: ‘Kaip galime labiausiai jį priblokšti?’

ir sakote: ‘Jame glūdi nelaimės šaknys!’

29 Tad patys bijokitės kalavijo,

nes pyktis nusipelno kalavijo bausmės,

idant žinotumėte, jog yra kam teisti.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 19