BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 104

 Psalmynas
  
 Šlovės himnas Kūrėjui
  
Ps 104

I

1 [i1]Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela!

VIEŠPATIE, mano Dieve, esi be galo didis!

Apsisiautęs garbe ir didybe,

2 apsigaubęs šviesa[i2] lyg drabužiu.

Tu ištempei dangų tarsi palapinės dangą,

3 padėjai savo buveinės sijas viršum vandenų.[i3]

Iš debesų darai sau vežimą,

keliauji ant audros sparnų.

4 [i4]Vėjus imi savo pasiuntiniais,

žaibų liepsnas – savo tarnais.

V

24 VIEŠPATIE, kokie įvairūs tavo kūriniai!

Kaip išmintingai juos visus sukūrei!

Tavo kūrinių pilna žemė.

25 Štai jūra, tokia bekraštė ir plati,

ten knibždėlynas be skaičiaus –

maži ir dideli gyvūnai.

VI

27 Visi[i10] jie laukia iš tavęs,

kad duotum jiems peno, kada reikia.

28 Kai tu jiems duodi, jie surenka {derlių},

kai ištiesi ranką, jie sotūs gėrybių.

29 Tau veidą paslėpus, jie nerimsta,

o alsavimą iš jų atėmus, jie miršta –

sugrįžta atgal į dulkes.

30 Tau atsiuntus savo dvasią,[i11] jie atgyja, –

tu atnaujini žemės veidą.

  
Išnašos:
1Ps 104,1-104,35: Iškilus himnas, šlovinantis Dievo išmintį ir jo Kūrinijos didybę. Stebėdamasis nuostabiais Kūrėjo darbais Visatoje, psalmininkas gyvomis spalvomis nupiešia dangaus skliauto stebuklus (I); sausumą ir jūrą (II), upes ir laukus, teikiančius vandenį ir maistą žmogui, gyvuliui ir paukščiui (III), saulę ir mėnulį su diena ir naktimi (IV), jūros gyvūnų įvairovę (V). Išpažindamas, kad Viešpats valdo ir palaiko visus kūrinius (VI), psalmininkas skelbia jo visagalybę ir šventumą (VII).
2Ps 104,2: ... apsigaubęs šviesa: šviesa buvo sukurta pirmąją Kūrimo dieną. Apskritai kalbant, psalmininkas seka Kūrimo seka, duota Pr 1.
3Ps 104,3: ... savo buveinės sijas viršum vandenų: dangiškoji Dievo buveinė yra aukštybėse – trečiajame danguje – virš dangaus skliauto Viršutinių vandenų. Žr. Pr 16-7; Ps 29,9-10.
4Ps 104,4: Ši eilutė yra cituojama Žyd 1,7, kalbant apie Kristaus pranašumą angelų atžvilgiu. Jeigu Dievas naudoja vėją ir žaibą kaip savo pasiuntinius ir tarnus, tuomet tarnaujančios danguje dvasios, Dievo naudojamos pasiuntiniais, turi būti neapsakomai žemesnės už amžinąjį Dievo Sūnų. Graikų kalboje šis argumentas labiau patraukia dėmesį, nes žodis pneuma reiškia ir vėją, ir dvasią, o žodis angelos reiškia ir pasiuntinį, ir angelą.
5Ps 104,5: Senovėje žmonės laikė žemę didžiuliu pastatu, stovinčiu ant tvirtų pamatų.
6Ps 104,6-104,9: Pasak Pr 1,9-10, kadaise visa žemė buvusi vandens apsemta. Iškeldamas vieną žemės dalį, Dievas padarė sausumą.
7Ps 104,13: Dievas vaizduojamas kaip siunčiantis žemei lietų iš Viršutinių vandenų saugyklos, minimos 3-ojoje eilutėje. Žr. Pr 7,11; Job 38,22; Sir 43,14.
8Ps 104,18: ... uolų barsukams: mažas, panašus į kiškį, kanopinis žinduolis (hyrax syriacus). Žr. Kun 11,5; Įst 14,7; Pat 30,26.
9Ps 104,26: ... laivai ... Leviatanas: kai kurie vertimai taiso hebrajiškąjį tekstą ir verčia jūros slibinai, norėdami išlaikyti paralelizmą su Leviatanu. Pastarasis buvo mitologinė pabaisa, įasmeninanti pradinį chaosą. Žr. Ps 74,14; Iz 27,1. Betgi Job 40,25 tekste Leviatanas reiškia krokodilą.
10Ps 104,27: Visi ... : visi kūriniai, įskaitant ir žmogų, minimi 10-26 eilutėse.
11Ps 104,30: ... savo dvasią: alsavimas, arba Dievo dvasia, yra kūrybiška Dievo galybė, visos gyvasties šaltinis gamtoje. Žr. Pr 1,2; 2,7. Ir Šventoji Dievo Dvasia yra viso antgamtinio gyvenimo šaltinis. Užtat krikščionių bendrijos šią eilutę sieja su Trečiuoju Švč. Trejybės Asmeniu.
12Ps 104,31: ... tesidžiaugia Dievas savo kūriniais: žr. Pr 1,31. Dievas matė, kad visa, ką buvo padaręs, buvo gera.
13Ps 104,35: {Šlovinkite VIEŠPATĮ!}: ši eilutė priklauso tolesnei psalmei.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 104