BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 45

 Pradžios knyga
  
 Juozapas pasisako broliams, kas jis yra
  
Pr 45

1 Juozapas nebegalėjo ilgiau susivaldyti prieš visus savo patarnautojus. Jis sušuko: „Išeikite iš čia visi!“ Taigi kai Juozapas leidosi broliams atpažinti, su juo nebuvo nė vieno kito. 2 Bet jis taip garsiai verkė, kad egiptiečiai galėjo girdėti, ir tokiu būdu žinia pasiekė faraono rūmus. 3 „Aš esu Juozapas! – tarė savo broliams Juozapas. – Ar dar gyvas mano tėvas?“ Bet jo broliai negalėjo jam atsakyti, taip jie buvo apstulbinti jo akivaizdoje.

4 Tuomet Juozapas tarė savo broliams: „Prašom prieiti arčiau prie manęs“. Jie priėjo arčiau. „Aš esu jūsų brolis Juozapas, kurį pardavėte į Egiptą, – tęsė Juozapas. – 5 O dabar nesikankinkite, nepriekaištaukite sau, kad į čionai mane pardavėte. Juk iš tikrųjų Dievas pasiuntė mane pirm jūsų išgelbėti gyvasties. 6 Jau dveji metai, kai badas kilo krašte. Betgi dar penkerius metus nebus nei ariama, nei nuimamas derlius. 7 Dievas mane pasiuntė pirm jūsų laiduoti jums likučio žemėje ir išgelbėti jūsų gyvybės nepaprastu išvadavimu. 8 Taigi ne jūs mane čia atsiuntėte, bet Dievas, – jis padarė mane faraono[i1] tėvu, visų jo namų viešpačiu ir viso Egipto krašto valdovu. 9 [i2]Skubinkitės tad, kilkite pas mano tėvą ir jam sakykite: 'Taip kalbėjo tavo sūnus Juozapas: Dievas padarė mane viso Egipto viešpačiu. Atsikelk pas mane nedelsdamas. 10 Įsikursi Gošeno šalyje[i3] ir būsi arti manęs – ir tu, ir tavo vaikai bei tavo vaikaičiai, ir tavo kaimenės bei bandos, ir visa, ką tik tu turi. 11 Ten aš tavimi pasirūpinsiu, – nes dar ateina penkeri bado metai, – idant tau, tavo šeimynai ir visam, ką tu turi, nereikėtų kęsti skurdo'. 12 Taigi jūsų akys ir mano brolio Benjamino akys mato, kad iš tikrųjų mano paties burna jums kalba. 13 Turite papasakoti mano tėvui apie mano aukštą vietą Egipte ir apie visa, ką pamatėte. Bet skubinkitės ir atveskite čia mano tėvą“. 14 Tai pasakęs, jis apkabino savo brolį Benjaminą ir verkė. O Benjaminas verkė ant jo peties. 15 Jis išbučiavo visus savo brolius, kiekvieną apkabindamas su ašaromis. Tik tada galėjo su juo broliai kalbėtis.

16 Faraono rūmus pasiekė žinia: „Juozapo broliai atėjo!“ Faraonas ir jo dvariškiai džiaugėsi. 17 „Sakyk savo broliams, – tarė faraonas Juozapui: 'Taip darykite: apsikraukite savo gyvulius ir nedelsdami eikite į Kanaano kraštą. 18 Paimkite savo tėvą ir savo šeimynas ir ateikite čia. Aš paskirsiu jums Egipto krašte geriausią žemę, kur galėsite turtingai gyventi'. 19 Be to, tau liepta pasakyti: 'Taip darykite: pasiimkite iš Egipto krašto vežimų savo vaikams ir žmonoms ir grįždami atvežkite savo tėvą. 20 Savo daiktų nesigailėkite, nes kas geriausia visame Egipto krašte bus jūsų'“.

21 Izraelio sūnūs taip ir padarė. Juozapas davė jiems vežimų, kaip faraonas buvo įsakęs, ir aprūpino maistu kelionei. 22 Kiekvienam jų davė po naujus drabužius, bet Benjaminui jis davė tris šimtus sidabrinių ir penketą drabužių. 23 Be to, savo tėvui jis pasiuntė dešimt asilų, apkrautų geriausiais Egipto dirbiniais, ir dešimt asilių, apkrautų grūdais, duona ir maistu savo tėvo kelionei. 24 Tada jis išleido savo brolius. Jiems iškeliaujant, jis priminė: „Nesibarkite pakeliui!“

25 Jie pakilo iš Egipto ir parvyko pas savo tėvą Jokūbą Kanaano krašte. 26 Kai jie pasakė jam: „Juozapas tebėra gyvas! Taip, jis yra net viso Egipto valdytojas!“ – nutirpo jo širdis. Jis negalėjo jais patikėti. 27 Bet kai atpasakojo jam visa, ką Juozapas jiems buvo pasakęs, ir pamatė Juozapo atsiųstus vežimus jam atvežti, jų tėvo Jokūbo dvasia atgijo. 28 „Gana! – sakė Izraelis, – mano sūnus Juozapas tebėra gyvas. Aš turiu keliauti ir prieš mirtį jį dar pamatyti“.

  
Išnašos:
1Pr 45,8-45,15: ... faraono tėvu ...: vizirio titulas senovės Egipte.
2Pr 45,9: Šiose eilutėse, kaip ir Pr 46,31-47,5a skaitinyje iš Jahvistinio šaltinio, Juozapas savo vardu pakviečia tėvą ir brolius atsikelti į Egiptą. Ir tik jiems atvykus į Egiptą, Juozapas duoda žinią faraonui. Betgi Pr 45,16-20 tekste, kuris priklauso Elohistiniam šaltiniui, pats faraonas pakviečia Juozapo giminę keltis į Egiptą.
3Pr 45,10: ... Gošeno šalyje: nūdienis Wadi Tumilat, t. y. Tumilato upės slėnis rytinėje Nilo deltoje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 45