BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 46

 Pradžios knyga
  
Pr 46

Jokūbas išsikelia į Egiptą

1 Izraelis leidosi į kelionę su viskuo, ką jis turėjo. Pasiekęs Beer-Šebą, jis atnašavo aukas savo tėvo Izaoko Dievui. 2 Ten Dievas, kalbėdamas Izraeliui nakties regėjime, jį pašaukė: „Jokūbai, Jokūbai!“ Jis atsiliepė: „Aš čia!“ – 3 „Aš esu Dievas,[i1]– tarė jam, – Dievas tavo tėvo! Nebijok keltis į Egiptą, nes ten padarysiu tave didele tauta. 4 Aš pats keliausiu su tavimi į Egiptą ir aš pats tave atgal parvesiu. Paties Juozapo ranka užmerks tau akis“.

5 Taigi Jokūbas pakilo iš Beer-Šebos. Izraelio sūnūs sukėlė savo tėvą Jokūbą, savo vaikus ir žmonas į vežimus, kuriuos faraonas buvo atsiuntęs jam atvežti. 6 Su savimi jie pasiėmė ir gyvulius bei nuosavybę, įsigytą Kanaano krašte, ir atkeliavo į Egiptą pats Jokūbas ir visi jo palikuonys. 7 Jis atsivedė į Egiptą savo sūnus, dukteris ir savo sūnų dukteris – visus savo palikuonis.

8 Šie yra vardai izraeliečių, Jokūbo ir jo palikuonių, kurie atėjo į Egiptą.

Reubenas, Jokūbo pirmagimis, 9 [i2]ir Reubeno vaikai: Hanochas, Palu'as, Hezronas ir Karmis. 10 Simeono vaikai: Jemuelis, Jaminas, Ohadas, Jachinas, Zoharas ir Šaūlis, kanaanietės sūnus. 11 Levio vaikai: Geršonas, Kehatas ir Meraris. 12 Judo sūnūs: Eras, Onanas, Šela, Perezas ir Zerahas. {Eras ir Onanas numirė Kanaano krašte.} Perezo vaikai buvo Hezronas ir Hamūlis. 13 Issacharo vaikai: Tola, Puva, Jašubas ir Šimronas. 14 Zebuluno vaikai: Seredas, Elonas ir Jahlėelis. 15 Šie yra Leos palikuonys, kuriuos ji pagimdė Jokūbui Padan–Arame drauge su jo dukterimi Dina. Iš viso jo sūnų ir dukterų buvo trisdešimt trys.

16 Gado vaikai: Zifjonas, Hagis, Šunis, Ezbonas, Eris, Arodis ir Arelis. 17 Ašero vaikai: Imna, Išva, Išvis, Berija ir jų sesuo Seraha. Berijos sūnūs: Heberas ir Malchielis. 18 Šie yra palikuonys Zilpos, kurią Labanas davė savo dukteriai Leai. Juos – šešiolika asmenų – ji pagimdė Jokūbui.

19 Jokūbo žmonos Rachelės vaikai: Juozapas ir Benjaminas. 20 Juozapui Egipto žemėje buvo gimę Manasas ir Efraimas. Juos pagimdė jam Asenata, Ono kunigo Potiferos duktė. 21 Benjamino vaikai: Bela, Becheris, Ašbelis, Gera, Naamanas, Ehis, Rošas, Mupimas, Hupimas ir Ardas. 22 Šie yra Rachelės palikuonys, gimę Jokūbui, – iš viso keturiolika asmenų.

23 Dano vaikai: Hušimas. 24 Naftalio vaikai: Jahzėelis, Gunis, Jezeris ir Šilemas. 25 Šie yra palikuonys Bilhos, kurią Labanas davė savo dukteriai Rachelei. Juos – iš viso septynis asmenis – ji pagimdė Jokūbui.

26 Iš viso skaičius Jokūbo žmonių, atsikėlusių į Egiptą – gimusių iš jo paties, – neįskaitant Jokūbo sūnų žmonų, – buvo šešiasdešimt šeši. 27 Juozapo vaikai, gimę jam Egipte, buvo du. O iš viso Jokūbo namų asmenų, kurie atėjo į Egiptą, buvo septyniasdešimt.[i3]

Jokūbo šeimyna Egipte

28 {Izraelis} buvo pasiuntęs Judą pirm savęs pas Juozapą, kad pirma jo nuvyktų į Gošeną. Jiems atėjus į Gošeno žemę, 29 Juozapas įsakė pakinkyti jo vežimą ir nuvyko į Gošeną pasitikti savo tėvo. Vos tik pamatęs jį prieš save, jis puolė jam ant kaklo ir jį apsikabinęs ilgai verkė. 30 O Izraelis sakė Juozapui: „Dabar jau galiu mirti, pats pamatęs, kad tu dar gyvas“. 31 Tada Juozapas savo broliams ir savo tėvo šeimynai tarė: „Nuvyksiu ir duosiu žinią faraonui, sakydamas: 'Mano broliai ir mano tėvo šeimyna, gyvenusi Kanaano krašte, atvyko pas mane! 32 Tie vyrai yra aviganiai, jie visuomet užsiėmė gyvulių auginimu ir atsivarė savo avis ir galvijus bei visa, ką jie turi'. 33 Kai faraonas pasišauks jus ir paklaus: 'Koks jūsų užsiėmimas?' – 34 jūs turite atsakyti: 'Tavo tarnai nuo pat savo jaunystės iki pat šiol užsiėmė gyvulių auginimu – ir mes, ir mūsų protėviai', – kad galėtumėte kurtis Gošeno žemėje, nes visi aviganiai kelia egiptiečiams pasibjaurėjimą“.

  
Išnašos:
1Pr 46,3: Aš esu Dievas: tikrinis Dievo vardas, o ne bendrinis daiktavardis. Hebrajiškai Aš esu El.
2Pr 46,9: Šis genealoginis sąrašas remiasi Mozės amžiaus izraeliečių klanų sąrašais (žr. Sk 26,5-50). Jis apima ir kai kuriuos vaikaičius, kurie vargu buvo gimę, nes Juozapas dar buvo pernelyg jaunas. Keturiolikos skaičius 22-oje eilutėje remiasi netiksliu genealoginiu sąrašu.
3Pr 46,27: ... septyniasdešimt: arba suapvalintas skaičius, arba sudarytas įskaitant Jokūbą ir Juozapą su dviem sūnumis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 46