BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 36

 Pradžios knyga
  
Pr 36

Esavo palikuonys

1 Šie yra Esavo, tai yra Edomo, palikuonys. 2 [i1]Esavas paėmė sau žmonas iš kanaaniečių: Adą, hetito Elono dukterį, Oholibamą, hivito Zibeono sūnaus Ano dukterį, 3 ir Basematą, Išmaelio dukterį, o Nebajoto seserį. 4 Ada Esavui pagimdė Elifazą, Basemata pagimdė Reuelį, 5 o Oholibama pagimdė Jeušą, Jalamą ir Korahą. Šie yra sūnūs, gimę jam Kanaano krašte.

6 Tuomet Esavas pasiėmė savo žmonas, sūnus, dukteris ir visus savo namiškius, savo galvijus ir visus gyvulius, visą nuosavybę, kurią buvo įsigijęs Kanaane, ir nusikėlė į kraštą, buvusį šiek tiek toliau nuo savo brolio Jokūbo. 7 Mat jų nuosavybė buvo tapusi per didelė jiems kartu gyventi. Kraštas, kuriame jie buvo ateiviai, negalėjo jų išlaikyti su tokiomis kaimenėmis. 8 Taigi Esavas apsigyveno Seiro aukštumose. Esavas yra Edomas.

9 Šie yra edomiečių protėvio Esavo palikuonys Seiro aukštumose. 10 Tokie yra Esavo sūnų vardai: Elifazas, Esavo žmonos Ados sūnus; Reuelis, Esavo žmonos Basematos sūnus. 11 Elifazo sūnūs buvo Temanas, Omaras, Zefo'as, Gatamas ir Kenazas. 12 {Timna buvo Esavo sūnaus Elifazo sugulovė, – ji pagimdė Elifazui Amaleką.} Tie buvo Ados, Esavo žmonos, sūnūs. 13 Reuelio sūnūs buvo: Nahatas, Zerahas, Šama ir Miza. Tie buvo Basematos, Esavo žmonos, sūnūs. 14 Oholibamos, Zibeono sūnaus Ano dukters, sūnūs: Jeušas, Jolamas, Korahas. Juos ji pagimdė Esavui.

Edomo gentys

15 Šios yra Esavo sūnų gentys. Elifazo, Esavo pirmagimio, palikuonys yra: Temano gentis, Omaro gentis, Zefo'o gentis, Kenazo gentis, 16 Keraho gentis, Gatamo gentis ir Amaleko gentis. Elifazo gentys Edomo krašte yra kilusios iš Ados sūnų. 17 Esavo sūnaus Reuelio palikuonys yra: Nahato gentis, Zeraho gentis, Šamos gentis ir Mizos gentis. Reuelio gentys Edomo krašte yra kilusios iš Esavo žmonos Basematos. 18 Ir šie yra Esavo žmonos Oholibamos palikuonys: Jeušo gentis, Jalamo gentis ir Koraho gentis. Tos gentys yra kilusios iš Esavo žmonos, Ano dukters, Oholibamos. 19 Šie yra Esavo, tai yra Edomo, sūnūs, ir šios yra jų gentys.

Seiro palikuonys

20 Šie yra Seiro Horito[i2]sūnūs, čiabuviai krašto gyventojai: Lotanas, Šobalas, Zibeonas, Anas, 21 Dišonas, Ezeris ir Dišanas. Tai horitų gentys – Seiro sūnūs Edomo krašte. 22 Lotano sūnūs buvo Horis ir Hemanas, o Lotano sesuo buvo Timna. 23 Šobalo sūnūs yra: Alvanas, Manahatas, Ebalis, Šefo'as ir Onamas. 24 Zibeono sūnūs yra: Aja ir Anas. {Jis yra tas Anas, kuris aptiko karšto vandens šaltinius dykumoje, ganydamas savo tėvo Zibeono asilus.} 25 Ano vaikai yra: Dišonas ir Ano duktė Oholibama. 26 Dišono sūnūs yra: Hemdanas, Ešbanas, Jitranas ir Cheranas. 27 Ezerio sūnūs yra: Bilhanas, Zaavanas ir Akanas. 28 Dišano sūnūs yra: Uzas ir Aranas. 29 Horitų gentys yra: Lotano gentis, Šobalo gentis, Zibeono gentis, Ano gentis, 30 Dišono gentis, Ezerio gentis ir Dišano gentis. Tos yra horitų gentys pagal jų gentis Seiro krašte.

Edomo karaliai

31 Šie yra karaliai, valdžiusieji Edomo krašte, pirma negu bet koks karalius valdė izraeliečius[i3]. 32 Beoro sūnus Bela karaliavo Edome, ir jo miestas buvo Dinhaba. 33 Bela mirė, ir Zeraho iš Bozros sūnus Jobabas jo vietoje tapo karaliumi. 34 Jobabas mirė, ir Hušamas iš temaniečių krašto jo vietoje tapo karaliumi. 35 Hušamas mirė, ir Bedado sūnus Hadadas, – tas, kuris nugalėjo midjaniečius Moabo krašte, – jo vietoje tapo karaliumi; jo miesto vardas buvo Avitas. 36 Hadadas mirė, ir Samla iš Masrekos jo vietoje tapo karaliumi. 37 Samla mirė, ir Šaulas iš Rehobotų ant {Eufrato} upės jo vietoje tapo karaliumi. 38 Šaulas mirė, ir Achboro sūnus Baal-Hananas jo vietoje tapo karaliumi. 39 Achboro sūnus Baal-Hananas mirė, ir Hadaras tapo jo vietoje karaliumi; jo miesto vardas buvo Pau. Jo žmona, Me-Zahabo dukters Matredos duktė, vadinosi Mehetabelė.

40 Esavo genčių vardai pagal jų šeimas ir vietovių vardus yra šie: Timnos gentis, Alvos gentis, Jeteto gentis, 41 Oholibamos gentis, Elos gentis, Pinono gentis, 42 Kenazo gentis, Temano gentis, Mibzaro gentis, 43 Magdielio gentis ir Iramo gentis. Tos yra Edomo gentys, – tai yra Esavo, Edomo tėvo, pagal gyvenvietes jų užvaldytame krašte.

  
Išnašos:
1Pr 36,2-36,16: Esavo žmonų ir jų tėvų vardai šiame tekste pernelyg skiriasi nuo jų vardų kituose senuose šaltiniuose. Žr. Pr 26,34 ir 28,9. Hivitas Zibeonas: 20-ojoje eilutėje jis laikomas horitu. Žr. Pr 34,2 paaiškinimą.
2Pr 36,20: Seiras Horitas: pagal Įst 2,12 tekstą, Seiro aukštumos prieš edomiečių atėjimą buvo horitų valdos.
3Pr 36,31: ... pirma negu bet koks karalius valdė izraeliečius: šis tekstas buvo parašytas po pirmojo izraeliečių karaliaus laikotarpio.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 36