BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas kolosiečiamsSkyrius: 1

 Laiškas kolosiečiams
  
 LAIŠKO ĮŽANGA
  
Kol 1

Apaštalo vargai

24 Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo Kūno, kuris yra Bažnyčia.[i5] 25 Aš tapau jos tarnu Dievo man duotu paskyrimu, kad jums iki galo atskleisčiau Dievo žodį, 26 tą paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta Dievo šventiesiems. 27 Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šios paslapties garbės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse – garbės viltis. 28 Mes jį skelbiame, įspėdami kiekvieną žmogų ir pamokydami kiekvieną žmogų su visokeriopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. 29 To dėlei ir vargstu, grumdamasis jo suteikta jėga, galingai veikiančia manyje.

  
Išnašos:
1Kol 1,6: Visame pasaulyje anuomet buvo suprantama: visoje Romos imperijoje.
2Kol 1,15-1,20: Šiame skirsnyje Paulius nušviečia Kristaus padėtį kūrinijos atžvilgiu. Jis yra visų kūrinių galva tiek prigimtinėje srityje (15-17 eil.), tiek antgamtinėje, išganymo srityje (18-20). Paulius, panašiai kaip ir Jonas savo evangelijos prologe, mato Kristuje dievišką asmenį, egzistavusį prieš visatos sukūrimą (plg. Jn 1,1- 14).
3Kol 1,16: Sostai, viešpatystės ... – taip Paulius vaizdingai apibūdina įvairias angelų klases.
4Kol 1,23: Visai kūrinijai po dangumi (po dangaus skliautu) – visai žmonijai.
5Kol 1,24: Kristaus kančios atperkamajai galiai nieko netrūksta (žr. Žyd 7,27; 9,12; 10,10), bet apaštalai ir visi krikščionys savo kentėjimais išpildo jo mistinio kūno vargų saiką.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas kolosiečiamsSkyrius: 1

Laiškas kolosiečiamsSkyrius: 2

 Laiškas kolosiečiams
  
Kol 2

Apaštalo rūpinimasis kolosiečių tikėjimu

1 Tad noriu, kad jūs žinotumėte, kaip man tenka kovoti už jus, už laodikiečius ir visus, kurie nėra matę mano kūno veido, 2 kad būtų paguostos visų širdys, kad, meile suvienyti, visi pasiektų supratimo pilnatvės turtus ir galėtų pažinti Dievo paslaptį – Kristų, 3 kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai.

  
Išnašos:
1Kol 2,8: Paulius aiškina Jėzaus išganymo antgamtinę tikrovę. Jis peikia ano meto pseudomistines doktrinas, kurios tebuvo senų filosofinių spėliojimų atgarsis ir kurios išganymo atžvilgiu tebuvo pradmenys – gamtiniai elementai, t. y. primityvūs bandymai aiškinti pasaulio kilmę.
2Kol 2,11: Atsižadėjimu – pažodžiui nusivilkimu.
3Kol 2,16: Niekas tenesmerkia jūsų dėl ... šabų, t. y. dėl to, kad švenčiate ne šabą, kaip ST, o sekmadienį.
4Kol 2,23: Tarnauja kūnui patenkinti: atrodo, šie žodžiai yra iškreipti perrašinėjant. Jie gali reikšti: yra beverčiai ir tarnauja išoriniam pasididžiavimui, arba: pasirodo beverčiai kūnui sutramdyti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas kolosiečiamsSkyrius: 2