BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas kolosiečiamsSkyrius: 1

 Laiškas kolosiečiams
  
 LAIŠKO ĮŽANGA
  
Kol 1

Sveikinimai, padėka ir prašymas

1 Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Timotiejus, – 2 šventiesiems ir ištikimiesiems broliams Kristuje, gyvenantiems Kolosuose: malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo!

3 Nuolat melsdamiesi už jus, mes dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, 4 nes girdime, kad jūs tikite Kristų Jėzų ir mylite visus šventuosius 5 dėlei vilties, kuri jums atidėta danguje. Apie tą viltį jūs esate girdėję Evangelijos tiesos žodyje, 6 kuris pasiekė jus ir panašiai kaip visame pasaulyje,[i1] taip ir pas jus neša vaisių ir auga nuo tos dienos, kada išgirdote ir teisingai pažinote Dievo malonę. 7 Jus to išmokė mūsų mylimasis bendradarbis Epafras, kuris mane pavaduoja kaip ištikimas Kristaus tarnas. 8 Jis ir davė žinią mums apie Dvasios įkvėptą jūsų meilę.

9 Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, nesiliaujame už jus meldę ir prašę, kad būtumėte pilni Dievo valios pažinimo su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu, 10 kad elgtumėtės, kaip verta Viešpaties, ir jam tobulai patiktumėte, nešdami visokių gerų darbų vaisių ir augdami Dievo pažinimu; 11 kad, visokeriopai sustiprinti jo šlovės galia, pilni ištvermės ir kantrybės, su džiaugsmu 12 dėkotumėte Tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje, 13 kuris išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę. 14 O jame mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą.

DIEVO PASLAPTYS KRISTUJE

Kristus – visatos galva

15 [i2]Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas,

visos kūrinijos pirmgimis,

16 nes jame sukurta visa,

kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima,

ar sostai, ar viešpatystės,[i3]

ar kunigaikštystės, ar valdžios, – visa sukurta per jį ir jam.

17 Jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi.

18 Ir jis yra Kūno – Bažnyčios galva. Jis – pradžia,

mirusiųjų pirmgimis,

kad visame kame turėtų pirmenybę.

19 Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę

20 ir per jį visa sutaikinti su savimi,

darydamas jo kryžiaus krauju taiką, –

per jį sutaikinti visa, kas yra žemėje ir danguje.

Krikščionių šventumas

21 Taip pat ir jus, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški piktais darbais, 22 Dievas dabar sutaikino jo žemiškojo kūno mirtimi, kad pasirodytumėte jo akyse šventi, tyri ir nekalti. 23 Tiktai jūs ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišakniję ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinijai po dangumi[i4] ir kurios tarnas aš, Paulius, esu.

Apaštalo vargai

24 Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo Kūno, kuris yra Bažnyčia.[i5] 25 Aš tapau jos tarnu Dievo man duotu paskyrimu, kad jums iki galo atskleisčiau Dievo žodį, 26 tą paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta Dievo šventiesiems. 27 Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šios paslapties garbės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse – garbės viltis. 28 Mes jį skelbiame, įspėdami kiekvieną žmogų ir pamokydami kiekvieną žmogų su visokeriopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. 29 To dėlei ir vargstu, grumdamasis jo suteikta jėga, galingai veikiančia manyje.

  
Išnašos:
1Kol 1,6: Visame pasaulyje anuomet buvo suprantama: visoje Romos imperijoje.
2Kol 1,15-1,20: Šiame skirsnyje Paulius nušviečia Kristaus padėtį kūrinijos atžvilgiu. Jis yra visų kūrinių galva tiek prigimtinėje srityje (15-17 eil.), tiek antgamtinėje, išganymo srityje (18-20). Paulius, panašiai kaip ir Jonas savo evangelijos prologe, mato Kristuje dievišką asmenį, egzistavusį prieš visatos sukūrimą (plg. Jn 1,1- 14).
3Kol 1,16: Sostai, viešpatystės ... – taip Paulius vaizdingai apibūdina įvairias angelų klases.
4Kol 1,23: Visai kūrinijai po dangumi (po dangaus skliautu) – visai žmonijai.
5Kol 1,24: Kristaus kančios atperkamajai galiai nieko netrūksta (žr. Žyd 7,27; 9,12; 10,10), bet apaštalai ir visi krikščionys savo kentėjimais išpildo jo mistinio kūno vargų saiką.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas kolosiečiamsSkyrius: 1