BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 2

 Laiškas filipiečiams
  
Fil 2

Vienybė ir nuolankumas

1 Taigi, jeigu esama Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esama bendrystės Dvasioje, nuoširdumo ir užuojautos, 2 tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. 3 Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet vienas kitą laikykite aukštesniu už save 4 ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. 5 Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus.

6 Jis, turėdamas Dievo prigimtį,

godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu,

7 bet apiplėšė pats save,

priimdamas tarno išvaizdą

ir tapdamas panašus į žmones.

Jis ir išore tapo kaip visi žmonės;

8 jis nusižemino,

tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties.

9 Todėl ir Dievas jį išaukštino

ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų,

10 kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis

danguje, žemėje ir po žeme 11 ir kiekvienos lūpos

Dievo Tėvo šlovei išpažintų:

„JĖZUS KRISTUS YRA VIEŠPATS!“

Išganymo kelias

12 Taigi, mano mylimieji, kaip visuomet klausydavote manęs, kai būdavau tarp jūsų, taip dar labiau klausykite man nesant tarp jūsų: darbuokitės savo išganymui su baime ir drebėdami,[i1] 13 nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti!

14 Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų, 15 kad būtumėte nepeiktini ir nekalti, nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje. 16 Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio, kad Kristaus dieną galėčiau pasigirti ne veltui bėgęs ir ne veltui vargęs. 17 O jei turės būti pralietas mano kraujas, kaip jūsų tikėjimo auka ir atnaša Dievui, aš džiaugiuosi ir esu linksmas kartu su jumis visais. 18 Taip pat ir jūs būkite linksmi ir džiaukitės kartu su manimi.

Pauliaus pasiuntiniai

19 Aš turiu Viešpatyje Jėzuje viltį netrukus pasiųsti pas jus Timotiejų, kad būčiau ramus, sužinojęs, kaip jums sekasi. 20 Mat neturiu kito pasiuntinio, kuris taip nuoširdžiai jumis rūpintųsi. 21 Visi kiti ieško ne Kristaus Jėzaus, bet savo naudos. 22 O apie jį žinote, kad jis tinkamas, nes Evangelijos labui jis man tarnavo kaip sūnus tėvui. 23 Taigi, kai tik paaiškės mano byla, turiu viltį tučtuojau jį pasiųsti. 24 Be to, turiu Viešpatyje viltį ir pats netrukus atvykti pas jus.[i2]

25 [i3]Aš dar nusprendžiau, jog reikia siųsti pas jus Epafroditą, mano brolį, bendradarbį ir žygių draugą, o jūsų pasiuntinį ir pagalbininką mano varguose. 26 Jis labai jūsų pasiilgo ir sielojosi, kad jūs išgirdote apie jo ligą. 27 O jis buvo arti mirties, tačiau Dievas jo pasigailėjo, ir ne vien tik jo, bet ir manęs, kad manęs neužgriūtų sielvartas po sielvarto. 28 Taigi aš jį skubiai siunčiu, kad, jį pamatę, pradžiugtumėte ir aš taip neliūdėčiau. 29 Priimkite jį Viešpatyje su tikru džiaugsmu ir gerbkite tokius žmones, 30 nes dėl Kristaus darbo jis buvo atsidūręs prie mirties, statydamas pavojun savo gyvybę, kad atliktų man patarnavimą, kurio jūs negalėjote padaryti.

  
Išnašos:
1Fil 2,12: Su baime ir drebėdami – iš tikros širdies ir stropios sąžinės.
2Fil 2,24: Paulius tikisi, kad jį paleis iš namų arešto. O antrojo kalinimo Romoje metu 67 m. jis žinos, kad jo laukia mirtis, ir 2 Tim rašys kaip testamentą bei atsisveikinimo laišką.
3Fil 2,25-2,30: Epafroditas buvo atgabenęs Pauliui Filipų tikinčiųjų aukas ir Romoje susirgęs.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 2