BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 3

 Laiškas filipiečiams
  
Fil 3

Nesiduokite suvedžiojami

1 O šiaip jau, mano broliai, džiaukitės Viešpatyje! Man rašyti vis tą patį nesunku, o jums tai pastiprinimas. 2 Sergėkitės šunų, sergėkitės netikrų darbininkų, saugokitės apsipjaustėlių![i1] 3 [i2]Tikrieji apipjaustytieji esame mes, kurie tarnaujame Dievui jo Dvasia, didžiuojamės Kristumi Jėzumi ir pasitikime ne kūnu. 4 O juk aš galėčiau pasitikėti ir kūnu! Jei kas nors tariasi galįs pasitikėti kūnu, tai aš pirmutinis, 5 aštuntą dieną apipjaustytas, kilęs iš Izraelio tautos, Benjamino genties, žydas iš žydų, įstatymo tiksliai besilaikantis fariziejus,[i3] 6 uolus Bažnyčios persekiotojas, be priekaištų vykdęs įstatymo reikalaujamą teisumą.

Posūkis apaštalo gyvenime

7 Bet tą pirmenybę aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. 8 O taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų 9 ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu. 10 Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti,[i4] 11 kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių.

Veržimasis į tobulumą

12 Aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vejuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas.[i5] 13 Vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, 14 į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje.[i6] 15 Taigi visi, kurie esame tobuli,[i7] turėkime tai galvoje! O jeigu jūs apie ką nors manote kitaip, Dievas jums tai apreikš. 16 Kad ir kiek nuėję, ženkime toliau ta pačia linkme.

Nuskaidrintas kūnas

17 Broliai, visi būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgiasi pagal mūsų pavyzdį. 18 Daugelis – apie juos ne kartą esu jums kalbėjęs ir dabar su ašaromis kalbu – elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. 19 Jų galas – pražūtis, jų dievas – pilvas ir jų garbė – gėda. Jie temąsto apie žemės daiktus. 20 Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, 21 kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną ta galia, kuria jis sau visa palenkia.

  
Išnašos:
1Fil 3,2: Apsipjaustėlių, arba susipjaustėlių: apaštalas su ironija kalba apie žydžiuojančių krikščionių reikalaujamą apipjaustymą kaip beprasmišką susižalojimą.
2Fil 3,3-3,4: Pasitikėjimas kūnu – pasitikėjimas apipjaustymu ir kitų išorinių ST nuostatų vykdymu.
3Fil 3,5: Plg. Apd 23,6; 26,5.
4Fil 3,10: Plg. Rom 6,3-7.
5Fil 3,12: Paulius turi galvoje savo netikėtą atsivertimą kelionės į Damaską metu (žr. Apd 9,3-6).
6Fil 3,14: Plg. 1 Kor 9,24; 2 Tim 4,7.
7Fil 3,15: Tobuli – tikri krikščionys (plg. 1 Kor 2,6), nors dar nepasiekę asmeninio tobulumo, kaip ką tik pasakyta 12-14 eil.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 3