BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 1

 Laiškas filipiečiams
  
Fil 1

Kreipinys, padėka ir prašymas

1 Paulius ir Timotiejus, Kristaus Jėzaus tarnai, visiems šventiesiems Kristuje Jėzuje, gyvenantiems Filipuose, kartu su vyskupais ir diakonais.[i1] 2 Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus.

3 Aš dėkoju savo Dievui, kada tik jus prisimenu, 4 visuomet, kiekvienoje maldoje, su džiaugsmu už jus visus besimelsdamas, 5 už jūsų bendradarbiavimą Evangelijos labui nuo pirmosios dienos iki šiandien.[i2] 6 Esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir pabaigs iki Kristaus Jėzaus dienos.[i3] 7 Šitaip manyti apie jus visus teisinga, nes aš turiu savo širdyje jus, kurie, tiek man esant kalėjime, tiek ginant ir stiprinant Evangeliją, visi tebesate mano malonės dalininkai. 8 Dievas gali paliudyti, kaip jūsų visų pasiilgau Kristaus Jėzaus nuoširdumu.[i4] 9 Ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir visokeriopu išmanymu, 10 kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną,[i5] 11 pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo garbei ir šlovei.

Apaštalo būklė

12 Broliai, noriu, kad jūs žinotumėte, jog mano būklė išėjo į gera Evangelijos plitimui. 13 Mat mano kalinimas dėl Kristaus išgarsėjo visame pretorijuje[i6] ir tarp kitų gyventojų.

14 Daugumas brolių Viešpatyje, mano pančių paakinti, imasi drąsiau skelbti Dievo žodį. 15 Beje, kai kurie skelbia Kristų iš pavydo ir rungtyniaudami, kiti skelbia Kristų gera valia; 16 šitie iš meilės, suprasdami, kad aš pašauktas ginti Evangelijos, 17 o anie skelbia Kristų ne iš gryno nusistatymo, bet iš tuštybės ir pavydo, tardamiesi pasunkinsią mano pančius. 18 Tesižinai! Kad visokiais būdais, dėl akių ar iš tiesų, yra skelbiamas Kristus, – štai kuo džiaugiuosi! Bet aš ir toliau džiaugsiuosi. 19 Juk žinau, kad šitai pravers mano išganymui dėl jūsų maldos ir Jėzaus Kristaus Dvasios pagalbos. 20 Aš karštai laukiu ir turiu viltį, jog anaiptol neliksiu sugėdintas, bet kaip visuomet, taip ir dabar Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne – nesvarbu, ar gyvenimu, ar mirtimi. 21 Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas. 22 Bet jei aš, gyvendamas kūne, dar galėčiau vaisingai pasidarbuoti, tuomet nebežinau, ką pasirinkti. 23 Mane traukia ir viena, ir antra,[i7] nors verčiau man mirti ir būti su Kristumi, nes tai visų geriausia. 24 O mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums. 25 Taip įsitikinęs, aš žinau, jog liksiu ir būsiu su jumis visais jūsų pažangai ir tikėjimo džiaugsmui, 26 kad jūs dar labiau galėtumėte pasigirti manimi Kristuje Jėzuje, kai vėl atvyksiu pas jus.

Kovoti už tikėjimą

27 Tiktai elkitės, kaip dera besilaikantiems Kristaus Evangelijos, kad atvykęs pamatyčiau, o jei neatvyksiu – išgirsčiau, jog gyvenate viena dvasia, visi kaip vienas kovojate už Evangelijos tikėjimą 28 ir nė iš tolo nesiduodate priešų išgąsdinami. Jiems tai yra žlugimo ženklas, o jums – išgelbėjimo, ir jis Dievo duotas.[i8] 29 Jums suteikta malonė dėl Kristaus ne tik jį tikėti, bet ir dėl jo kentėti 30 kovojantiems tokią pat kovą, kokią matėte[i8] mane kovojant ir apie kokią dabar girdite, jog aš kovoju.

  
Išnašos:
1Fil 1,1: Vyskupas pažodžiui reiškia prievaizdas, prižiūrėtojas, o diakonas – tarnas. Daugiskaita rodo, kad anuo metu dar nebuvo aiškiai skiriamas vyskupas nuo kunigo (presbiterio).
2Fil 1,5: Filipų bendruomenė nuo pat pradžios dosniai rėmė apaštalą, padėdama jam vykdyti misijų darbą; žr. 2 Kor 11,8-9.
3Fil 1,6: Jėzaus diena – Paskutinio teismo diena, kai Kristus ateis teisti gyvųjų ir mirusiųjų.
4Fil 1,8: Kristaus Jėzaus nuoširdumu – tuo nuoširdumu tikintiesiems, kurį žadina apaštalo širdyje Jėzus Kristus.
5Fil 1,10: Jėzaus diena – Paskutinio teismo diena, kai Kristus ateis teisti gyvųjų ir mirusiųjų.
6Fil 1,13: Pretorijus – imperatoriaus sargybos dalinio būstinė. Per Pauliaus sargybinius (žr. Apd 28,16) ir lankytojus sklido Romoje geroji išganymo naujiena.
7Fil 1,23: Ir viena, ir antra – ir mirtis, ir gyvenimas.
8Fil 1,28: Kalbama apie krikščionių bendruomenės vienybę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 1