BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Danielio knygaSkyrius: 9

 Danielio knyga
  
 Gabrielis ir septyniasdešimt savaičių
  
Dan 9

4 Maldavau Viešpatį, savo Dievą, ir išpažinau {kaltes}, tardamas: „Ai tu, Viešpatie, didis ir baimę keliantis Dieve, laikaisi sandoros ir ištikimai myli tave mylinčius ir tavo įsakymus vykdančius. 5 Mes nusidėjome ir nusikaltome, nedorai elgėmės ir kėlėme maištą, nusigręždami nuo tavo įsakymų ir nuostatų. 6 Mes neklausėme tavo tarnų – pranašų, kalbėjusių tavo vardu mūsų karaliams, mūsų didžiūnams, mūsų protėviams ir visiems krašto žmonėms.

7 Tu, o Viešpatie, esi teisus, bet kaistame iš gėdos iki pat šios dienos mes, Judo žmonės, Jeruzalės gyventojai, visas Izraelis, esantieji arti ir toli visuose kraštuose, kur tik juos išblaškei už jų išdavystę, kuria jie tau nusidėjo. 8 O VIEŠPATIE, mes raustame iš gėdos – mūsų karaliai, mūsų didžiūnai ir mūsų tėvai, nes mes tau nusidėjome. 9 Bet didis tavo, Viešpatie, mūsų Dieve, gailestingumas ir atlaidumas! O mes kėlėme maištą prieš tave 10 ir neklausėme VIEŠPATIES, mūsų Dievo, balso, liepiančio laikytis jo įstatymų, kuriuos jis mums davė per savo tarnus – pranašus.

  
Išnašos:
1Dan 9,1: ... Darijaus: žr. Dan 6,1 paaiškinimą.
2Dan 9,2: Septyniasdešimt metų: pranašas Jeremijas (25,11; 29,10) pranašavo apie septyniasdešimties metų Babilonijos tremtį, apvaliu skaičiumi pabrėždamas, kad jo karta visiškai sudils tremtyje. Jeremijo pranašystė išsipildė, kai Kyras užėmė Babiloną ir leido žydams sugrįžti į tėvų kraštą. Tačiau įkvėptasis Danielio knygos autorius, gyvendamas Antiocho IV Epifano persekiojimo metu, pabrėžia, kad dar tebevyrauja tremties sąlygos. Todėl jis Jeremijo septyniasdešimt metų pratęsia į septyniasdešimt savaičių metų, t. y. septyniskart septyniasdešimt – 490 metų, kurių pabaigoje žydai bus išpirkę savo nuodėmes ir pasibaigs Jeruzalės nelaimės (žr. Dan 9,24). Anot Danielio knygos autoriaus, žydų pergalė prieš seleukidus yra galutinis Jeremijo pranašystės išsipildymas.
3Dan 9,13: ... kaip yra parašyta: pirmąkart Šventajame Rašte panaudotas būdas šventraštinei citatai nurodyti. Žr. Kun 26,14-17; Įst 28,15-19.
4Dan 9,21: ... vakaro aukos metu: tarp trečios ir ketvirtos valandos po pietų.
5Dan 9,24: Septyniasdešimt savaičių, t. y. metų. Kaip Jeremijo septyniasdešimt metų buvo apvalus skaičius, taip 490 metų nėra suprastini žodiškai. ... tai, kas švenčiausia: aukuras, Šventykla, vyriausias kunigas Aaronas (žr. 1 Kr 23,13). Įkvėptasis autorius sieja galutinį Dievo karalystės įkūrimą su Antiocho IV Epifano išniekintos Šventyklos atšventinimu (žr. Dan 7,13-14). Bemaž visi Bendrijos Tėvai šią nuorodą siejo su Kristumi, galutiniu pranašystės išsipildymu.
6Dan 9,25: Nuo to laiko, kai išėjo žodis ... atstatyti Jeruzalę: nuo Jeremijo pranašystės.
7Dan 9,25: ... pateptojo vado: arba Kyras, vadintas Viešpaties pateptuoju, pašauktas duoti laisvę žydams tremtyje (žr. Iz 45,1), arba vyriausiasis kunigas Jehošua, kuris po tremties vadovavo aukų aukuro atstatymui (žr. Ezd 3,2).
8Dan 9,25: ... septynios savaitės: keturiasdešimt devyneri metai, apvalus skaičius tremties trukmei paženklinti.
9Dan 9,25: Per šešiasdešimt dvi savaites ... atstatyta: 434 metų laikotarpis ženklina intervalą tarp Jeruzalės atstatymo po tremties ir seleukidų persekiojimo pradžios.
10Dan 9,26: ... pateptasis: vyriausiasis kunigas Onijas, nužudytas 171 m. prieš Kristų. Danielio knygos autorius nuo jo nužudymo datuoja Antiocho IV Epifano persekiojimo pradžią.
11Dan 9,26: Onijas buvo nužudytas tremtyje, ateisiančio vado: taip vadinamas Antiochas IV Epifanas.
12Dan 9,26: Jo galas: paties Antiocho IV.
13Dan 9,27: Vienai savaitei: paskutinis Antiocho IV persekiojimo tarpsnis.
14Dan 9,27: ... su daugeliu: neištikimieji žydai, pagonių sąjungininkai (žr. 1 Mak 1,11-13). ... per pusę savaitės: treji su puse metų. Žr. Dan 7,25 paaiškinimą. Šventykla buvo Antiocho IV išniekinta nuo 167 iki 165 m. prieš Kristų.
15Dan 9,27: ... klaikioji pabaisa: žr. Dan 8,13 paaiškinimą. Jėzus Kristus susiejo šį skaitinį su savo pranašyste apie Jeruzalės sunaikinimą (žr. Mt 24,15).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Danielio knygaSkyrius: 9