BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Danielio knygaSkyrius: 8

 Danielio knyga
  
Dan 8

Avino ir ožio regėjimas

1 [i1]Po šio pirmojo regėjimo aš, Danielis, turėjau kitą trečiaisiais karaliaus Belšazaro viešpatavimo metais. 2 Šiame regėjime mačiau save Šušano[i2] tvirtovėje, esančioje Elamo srityje. Aš buvau prie Ulajo upės. 3 Pakėliau akis ir išvydau palei upę stovintį aviną. Jis turėjo du ragus. Abu ragai buvo ilgi, bet vienas ilgesnis už kitą, nors ilgasis ir buvo vėliau išdygęs. 4 Aš mačiau aviną badant ragais į vakarus, į šiaurę ir į pietus. Visi žvėrys buvo bejėgiai jam pasipriešinti, nebuvo nė vieno, kas būtų galėjęs išsigelbėti iš jo galybės. Jis darė, kaip jam patiko, ir tapo galingas.

5 Man besvarstant, staiga pasirodė iš vakarų ožys, atskubantis skersai visos žemės veidą, net nepaliesdamas žemės. Ožys turėjo iškilų ragą tarp akių. 6 Jis prilėkė prie ano dviragio avino, kurį buvau matęs stovintį palei upę, ir įsibėgėjęs užpuolė jį visa savo įniršio jėga. 7 Aš mačiau jį, kai pripuolė prie avino ir niršo ant jo, smogė ir nulaužė jam abu ragus. Avinas buvo bejėgis jam pasipriešinti. Parbloškęs aviną ant žemės, ožys trypė jį kojomis, nebuvo nė vieno, kas būtų galėjęs išgelbėti aviną iš jo galybės. 8 Ogi ožys tapo nepaprastai galingas, bet, jam pasiekus patį galingumą, jo didysis ragas buvo nulaužtas, o jo vietoje išdygo keturi iškilūs ragai,[i3] atkreipti į keturių padangių vėjų kryptis.

9 Iš vieno jų išdygo kitas ragas, mažutis,[i4] bet ilgainiui jis išaugo nepaprastai didelis pietų link, rytų link ir gražiojo krašto link. 10 Augdamas pasiekė net dangaus galybę, nubloškė iš dangaus galybės[i5] žemėn keletą žvaigždžių ir jas sumindžiojo. 11 Net su pačiu galybės vadu jis įžūliai elgėsi, iš jo atėmė kasdienę deginamąją auką ir išardė jo šventąją buveinę. 12 Už nuodėmę jam buvo perduota galybė drauge su nuolatine deginamąja auka. Jis nudrėbė žemėn tiesą, ir ką tik darė, jam sekėsi.

13 Išgirdau kalbant šventąjį, o kitas šventasis kreipėsi į tą nepažįstamą kalbantįjį: „Kaip ilgai tęsis šio regėjimo įvykiai, susiję su kasdiene deginamąja auka, klaiką keliančia nuodėme,[i6] šventovės ir {dangaus} galybės mindžiojimu?“ 14 Jis man atsakė: „Du tūkstančius tris šimtus vakarų ir rytmečių, – tada šventovė bus apvalyta“.

Angelas Gabrielis paaiškina regėjimą

15 Kai aš, Danielis, stebėjau tą regėjimą ir mėginau jį suprasti, pamačiau stovint prieš mane kažką, kas atrodė kaip žmogus. 16 Išgirdau iš Ulajo žmogišką balsą, šaukiantį: „Gabrieli,[i7] paaiškink tam žmogui regėjimą!“ 17 Jis priėjo netoli tos vietos, kur aš stovėjau. Kai jis priėjo, mane apėmė baimė ir aš puoliau kniūbsčias ant žemės. Bet jis man tarė: „Suprask, o marusis, kad tas regėjimas liečia baigmės metą“.[i8]

18 Kai jis man kalbėjo, nualpęs parpuoliau veidu į žemę. Tuomet jis palietė mane, pastatė ant kojų 19 ir tarė: „Tikėk manimi, aš tau pasakysiu, kas įvyks vėliau pykčio laiku, nes tai liečia nustatytą baigmės metą. 20 Avinas, turintis du ragus, kurį regėjai, tai Medijos ir Persijos karaliai. 21 Ožys yra Graikijos karalius, o didysis ragas jam tarp akių yra pirmasis karalius. 22 Vienas buvo nulaužtas, ir keturi jo vietoje išdygę reiškia, kad keturios karalystės kils iš jo tautos, bet neturės jo galybės.

23 Jų valdymo pabaigoje,

kai nusidėjėliai bus pasiekę savo saiką,

iškils įžūlus karalius, gudrus suktybe.

24 Jis bus stiprus ir galingas, nors ir ne savo jėga,

ir neš baisų sunaikinimą.

Viskas, ką jis darys, jam seksis,

sunaikins galingas tautas

ir šventuosius, Dievo tautą.

25 Jis klastingai

mokės pasinaudoti apgaule ir bus įžūlios širdies.

Be įspėjimo sunaikins daugelį,

pakils net prieš vadų Vadą.

Bet bus palaužtas,

ir ne žmonių rankomis.

26 Vakaro meto ir rytmečių regėjimas, čia papasakotas, yra tikras. O tu užantspauduok regėjimą, nes jis apreiškia tolimas dienas“.

27 Aš, Danielis, pasijutau blogai ir sirgau keletą dienų. Tada atsikėliau ir rūpinausi karaliaus reikalais. Bet jaučiau regėjimo baimę ir jo nesupratau.

  
Išnašos:
1Dan 8,1-8,27: Šis regėjimas pakartoja daugiausia pirmąjį regėjimą šiek tiek aiškiau. Dviragis avinas vaizduoja jungtinę medų ir persų karalystę, sunaikintą helenistinės Aleksandro imperijos, kilusios Vakaruose. Įkvėptajam autoriui ir čia terūpi seleukidų dinastija, kuri atsirado suirus Aleksandro imperijai po jo mirties 323 m. prieš Kristų.
2Dan 8,2: ... Šušano tvirtovėje: persų karalių rūmai Sūsos (Sūsa) mieste, senovės Elamo teritorijoje, į rytus nuo Babilonijos. ... prie Ulajo upės: kanalas palei šiaurinę Sūsos miesto sieną.
3Dan 8,8: ... keturi iškilūs ragai: Aleksandro imperiją pasidalijo jo keturi iškilūs vadai – Kasanderis, Lysimachas, Seleukas ir Ptolemėjas.
4Dan 8,9: ... kitas ragas, mažutis: Antiochas IV Epifanas. Žr. Dan 7. Gražusis kraštas: Palestina.
5Dan 8,10-8,14: ... iš dangaus galybės: paprastai reiškia žvaigždes, o čia ženklina Dievo tautą. Žr. Dan 12,3. Galybės vadas: pats Dievas, su kurio Sandoros tauta – apreikšta religija – kovojo Antiochas IV Epifanas.
6Dan 8,13: ... klaiką keliančia nuodėme: hebrajų kalboje yra skambesio žaismas tarp žodžio šomem – klaiką keliantis ir žodžio Baal Šamem – dangų viešpats, graikiškasis Olimpo Dzeusas. Klaiką kelianti nuodėmė buvo Dzeuso statula, kuria Antiochas IV Epifanas išniekino tikrojo Dievo Šventyklą Jeruzalėje.
7Dan 8,16: Angelas Gabrielis čia minimas pirmąsyk Šventajame Rašte.
8Dan 8,17: ... baigmės metą: Viešpaties diena, kai Dievas sėsis savo priešų teisti (žr. taip pat 19-ąją eilutę).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Danielio knygaSkyrius: 8