BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apaštalų darbaiSkyrius: 14

 Apaštalų darbai
  
Apd 14

Evangelija skelbiama Ikonijuje

1 Panašiai ir Ikonijuje jie nuėjo į žydų sinagogą ir taip sėkmingai prabilo, jog įtikėjo didelė daugybė žydų ir graikų.[i1]

2 Bet tikėjimą atmetusieji žydai kurstė ir pjudė pagonis prieš brolius. 3 Paulius ir Barnabas tenai pasiliko ilgesnį laiką ir drąsiai kalbėjo, remdamiesi Viešpačiu, kuris liudijo savo malonės žodžius ir per jų rankas darė ženklus ir stebuklus.

4 Miesto gyventojai suskilo: vieni buvo už žydus, kiti už apaštalus. 5 Pagonys ir žydai su savo vyresnybe rengėsi juos iškoneveikti ir užmušti akmenimis. 6 Sužinoję šie pabėgo į Likaonijos miestus Listrą[i2] ir Derbę bei jų apylinkes. 7 Ten jie skelbė Evangeliją.

Luošio pagydymas

8 Listroje gyveno vienas vyras nesveikomis kojomis. Jis buvo luošas nuo pat gimimo, niekuomet nė žingsnio nežengęs. 9 Jis klausėsi Pauliaus kalbant. Šis įdėmiai pažvelgė ir, pamatęs jį turint tikėjimą, kokio reikia pagyti, 10 garsiai pasakė: „Atsistok tiesiai ant savo kojų!“ Tasai pašoko ir ėmė vaikščioti.

11 Minia, pamačiusi, ką Paulius padarė, pradėjo garsiai likaoniškai šaukti: „Dievai, pasivertę žmonėmis, nužengė pas mus!“ 12 Barnabą jie vadino Dzeusu, o Paulių – Hermiu, nes jis vadovavo kalbai. 13 Priemiestyje esančios Dzeuso šventyklos kunigas liepė prie didžiųjų vartų atvaryti jaučių, papuoštų vainikais, ir norėjo kartu su minia juos paaukoti.[i3] 14 Sužinoję apaštalai Barnabas ir Paulius persiplėšė drabužius ir šoko prie minios, 15 šaukdami: „Vyrai, ką darote?! Juk mes tokie patys mirtingi žmonės kaip ir jūs. Tik mes jums skelbiame gerąją naujieną, kad nuo šitų tuštybių atsiverstumėte į gyvąjį Dievą, kuris sukūrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. 16 Praėjusiais amžiais jis buvo leidęs visoms tautoms eiti savais keliais. 17 Vis dėlto jis nepaliko savęs nepaliudyto geradarybėmis: iš dangaus duodavo jums lietaus bei vaisingų metų, teikė jums maisto ir širdies džiaugsmo“. 18 Tai dėstydami, jiedu šiaip taip perkalbėjo minias, kad jiems neaukotų.

Misijos pabaiga

19 Iš Antiochijos ir Ikonijaus atvykę žydai sukurstė žmones, tie apsvaidė Paulių akmenimis ir išvilko už miesto, palaikę jį mirusiu. 20 Susirinkus aplink jį mokiniams, jis atsikėlė ir parėjo į miestą. Rytojaus dieną kartu su Barnabu iškeliavo į Derbę.[i4]

21 Šitame mieste jie skelbė Evangeliją ir sulaukė nemaža mokinių. Paskui pasuko atgal į Listrą, Ikonijų ir Antiochiją. 22 Ten jie stiprino mokinių dvasią bei ragino juos išlaikyti tikėjimą ir sakė: „Per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę“. 23 Kiekvienoje bendrijoje su malda ir pasninku, uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos Viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję.[i5]

24 Apkeliavę Pisidiją, jie atvyko į Pamfiliją, 25 skelbė žodį Pergėje ir leidosi žemyn į Ataliją. 26 Iš čia išplaukė į Antiochiją, kur buvo buvę pavesti Dievo malonei, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė.

27 Sugrįžę jie sušaukė bendriją ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus. 28 Ir jie išbuvo su mokiniais netrumpą laiką.

  
Išnašos:
1Apd 14,1: Apaštalai pirmiausia stengdavosi paskelbti Evangeliją žydams ir žydų prozelitams.
2Apd 14,6: Listra – romėnų kolonija, žymaus Pauliaus mokinio Timotiejaus tėviškė (žr. Apd 16,1-3).
3Apd 14,13: Graikai aukojimo apeigoms puošdavo vainikais aukojamus gyvulius, aukurą ir dalyvių galvas.
4Apd 14,20: Reikia manyti, kad Dievas stebuklingai išsaugojo Pauliaus gyvybę; plg. 2 Kor 11,25.
5Apd 14,23: Kunigystės šventimai apėmė ir vyskupus, ir kunigus, kurie ankstyvojoje Bažnyčioje vadinami vyresniaisiais. Tik vėliau ėmė aiškėti vieno vyskupo vaidmuo bendruomenėje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apaštalų darbaiSkyrius: 14