BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 107

 Psalmynas
  
 E. PENKTOJI KNYGA
  
 Dievas – užuovėja nelaimėje
  
Ps 107

2 Taip tesako VIEŠPATIES atpirktieji – tie,

kuriuos jis atpirko iš vargo,

3 surinko iš svetimų šalių –

iš Rytų ir Vakarų, iš Šiaurės ir Pietų.

A

I

4 Vieni klajojo dykumoje, tyruose, –

miesto, kuriame galėtų įsikurti, nerado.

5 Alkani ir ištroškę,

tik gyvastį nešiojo.

6 Tada jie, kęsdami vargą, šaukėsi VIEŠPATIES,

ir jis išgelbėjo juos iš jų bėdų.

7 Vedė juos tiesiu keliu,

kol jie pasiekė gyvenamą miestą.

8 Tedėkoja VIEŠPAČIUI už jo gerumą,

už jo nuostabius darbus žmonijai,

9 nes jis patenkino trokštančius

ir alkstantiems davė gėrybių.

  
Išnašos:
1Ps 107,1-107,43: Be įžangos (žr. 1-3 eilutes), kurioje žmonės dėkoja Dievui už parvedimą iš tremties, ši psalmė turi dvi dalis. Pirmoje dalyje (žr. 4-32 eilutes), kurios kiekvienas posmas turi tą patį priegiesmį, Dievas yra šlovinamas kaip tas, kuris padeda ir gelbsti dykumos klajoklius (I), belaisvius (II), ligonius (III), audros varginamus jūreivius (IV). Antroje dalyje (žr. 33-43 eilutes) mąstoma apie apvaizdų Dievą, paverčiantį dykumą derlingais laukais (žr. 33-35 eilutes), kuriuose beturčiai randa gerovę (žr. 36-38 eilutes), ir kaip rūpinasi beturčiais (žr. 39-41 eilutes). Visa ateina iš apvaizdaus Dievo rankos (žr. 42-43 eilutes).
2Ps 107,1: Norminis Šventyklos liturgijos kvietimas maldai. Žr. 1 Kr 16,34; Ps 118,1; 136,1; Jer 33,11; Dan 3,89; 1 Mak 4,24.
3Ps 107,36-107,41: Nors atrodo, kad šie žodžiai siejasi apskritai su Dievo Apvaizda, psalmininkas turbūt turėjo mintyje Pažado Žemės užkariavimą ir izraeliečių įsikūrimą (žr. 36-39 eilutes), nuožmius asirų ir babiloniečių invazijų laikotarpius (žr. 39 eilutę), paskutinio Judo karaliaus pažeminimą ir tremtį (žr. 40 eilutę) ir Ziono atstatymą po tremties (žr. 41 eilutę).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 107