BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 12 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 5

 Evangelija pagal Morkų
  
Mk 5

Demonų išvarymas Geraziečių krašte

1 Jie priplaukė ežero krantą geraziečių krašte.[i1] 2 Jam išlipus iš valties, tuojau priešais iš kapinių atbėgo netyrosios dvasios apsėstas vyras. 3 Jis gyveno kapų rūsiuose, ir niekas negalėjo nė grandinėmis jo surakinti. 4 Nors jis jau daug kartų buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sutrupindavo grandines, nusitraukydavo pančius, ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. 5 Per kiauras naktis ir dienas jis bastydavosi po kapines ir po kalnus, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. 6 Iš tolo pamatęs Jėzų, atbėgo, parpuolė priešais 7 ir ėmė garsiai šaukti: „Ko tau iš manęs reikia, Jėzau, aukščiausiojo Dievo Sūnau? Saikdinu tave Dievu, nekankink manęs!“ 8 Jėzus mat buvo paliepęs: „Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“ 9 Jėzus dar paklausė: „O kuo tu vardu?“ Ji atsakė: „Mano vardas – Legionas,[i2] nes mūsų daug“. 10 Ir pradėjo labai prašytis nevaryti jų iš to krašto. 11 Ten pat, atkalnėje, ganėsi didžiulė kiaulių kaimenė.[i3] 12 Dvasios ėmė prašytis: „Pasiųsk mus į tas kiaules, kad į jas sueitume!“ 13 Jėzus leido. Išėjusios netyrosios dvasios apniko kiaules, ir visa kaimenė, apie du tūkstančius kiaulių, ūmai metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė ežere. 14 Tie, kurie jas ganė, išsibėgiojo ir davė žinią į miestą ir kaimus. Žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko. 15 Jie ateina prie Jėzaus, mato sėdintį demonų apsėstąjį – tą, kuris buvo turėjęs Legioną, – apsirengusį ir sveiko proto, ir juos apėmė baimė. 16 Mačiusieji papasakojo jiems, kas buvo nutikę su apsėstuoju, ir apie kiaules. 17 Tada žmonės ėmė prašyti Jėzų išeiti iš jų krašto. 18 Jėzui lipant į valtį, buvęs apsėstasis prašė leisti pasilikti su juo, 19 bet Jėzus nesutiko ir pasakė: „Eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų Viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo“. 20 Tada jis nuėjo savo keliu ir Dekapolyje ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam buvo padaręs; ir visi stebėjosi.

  
Išnašos:
1Mk 5,1: Gerazos miestas yra toliau nuo ežero, Dekapolio gilumoje. Mk čia bus pavadinęs geraziečių kraštu Gadaros miesto apylinkes (žr. Mt 8,28).
2Mk 5,9: Legionas – romėnų kariuomenės dalinys (6000 karių).
3Mk 5,11: Žr. Mt 8,30 paaiškinimą. – Varomi iš žmonių demonai stengiasi pakenkti gyvuliams. Pralaimėjimo apmaudas prasiveržia beprasmišku įniršiu.
4Mk 5,30: Iš jo išėjo jėga (plg. Lk 6,19). – Evangelija čia vaizduoja stebuklingąją Jėzaus galią tartum kokią fizinę jo kūno emanaciją, tačiau kitose Evangelijos vietose skaitome ir apie pagydymus be fizinio palietimo, net iš tolo, kaip šimtininko tarno ir sirofenikietės dukters (žr. Jn 4,46-53; Mk 7,24-30).
5Mk 5,38: Jie ateina ..., ir Jėzus mato. Tai Petro pasakojimas, pirmoje redakcijoje skambėjęs: Mes ateiname, ir Jėzus mato.
6Mk 5,41: Talitá kum – Jėzaus gimtosios aramėjų kalbos žodžiai.
7Mk 5,43: Tik tiesioginis įvykio dalyvis galėjo įsidėmėti tokią smulkmeną, kad Jėzus liepė duoti prikeltajai mergaitei valgyti. Vadinasi, tai užrašyta iš Petro lūpų.
  
Paralelinės vietos:
Mk 5,1-20: Mt 8,28-34;Lk 8,26-39;
Mk 5,21-43: Mt 9,18-26;Lk 8,40-56;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 5